Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

PROGRAM ZASADNUTIA
AKADEMICKEJ OBCE FA STU

dňa 17. decembra 2013 (utorok) o 10:00 hod.
v aule E.Belluša FA STU

1.Otvorenie a schválenie programu
2.Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4.Správa o  činnosti AS FA STU za rok 2013
5.Diskusia
6.Hodnotenie pedagogickej činnosti FA STU
7.Návrh uznesení
8.Záver