Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Zasadnutie Akademického senátu STU, ktoré sa uskutoční 26. októbra 2020 (pondelok) o 14.00 hod. v aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej 36 v Bratislave môžete sledovať ONLINE.


Program rokovania:


1. Otvorenie

2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a voľba členov
sčítacej komisie pre tajné voľby

3. Správa SVK o výsledku volieb do AS FAD STU a AS SjF STU

4. Odovzdanie osvedčení novým členom AS STU

5. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS STU
31.08.2020

6. Aktuálne otázky STU

7. Návrh na odvolanie rektora STU

8. Návrh na poverenie výkonom funkcie rektora

9. Voľba člena zamestnaneckej časti AS STU do Správnej rady STU

10. Voľba člena študentskej časti AS STU do Správnej rady STU.

11. Návrh rektora na vymenovanie člena Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

12. Informácia o zániku členstva vo Vedeckej rade STU v Bratislave

13. Návrh na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

14. Dlhodobý zámer vzdelávacej, vedeckovýskumnej, umeleckej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti STU na roky 2021 – 2027

15. Návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2020

16. Program spoločnej obnovy majetku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

17. Návrh dodatku č. 3 k vnútornému predpisu STU číslo 8/2013 Štipendijný poriadok STU v znení dodatkov č. 1 a 2

18. Odstránenie zariadenia staveniska vo vnútrobloku STU a vybudovanie 35 nových parkovacích miest

19. Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU

20. Súdne spory STU - informácia

21. Rôzne