Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Vedecký recenzovaný časopis ALFA od roku 2019 sprevádzkoval aj vlastné webové stránky, link: https://alfa.stuba.sk/

Vedecký recenzovaný časopis Architektonické listy  Fakulty architektúry ALFA vydáva fakulta  od roku 1996,  nový dizajn získal časopis dizajnom Mgr. art. Juraja Blaška a Mgr. art. Matúša Lelovského v roku 2011. Odvtedy tiež vychádza v novej obsahovej štruktúre s rubrikami: editoriál, výskum navrhovania, navrhovanie ako výskum, recenzie (na knihu, výstavu, konferencie, odborné podujatia), študentské reflexie, anotácie obhájených dizertačných prác. Časopis uverejňuje výsledky vedeckého bádania a výskumu v oblasti teórie, praxe a historiografie architektúry, urbanizmu, produktového dizajnu, a krajinnej architektúry. Vítané sú vedecké štúdie interdisciplinárneho charakteru. Príspevky musia byť pôvodné doposiaľ nepublikované texty. Redakcia si vyhradzuje právo na základe posúdenia príspevky odmietnuť alebo požiadať autora o úpravu. 

Redakčná rada 2018-22:  

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. - predseda

Dr. habil. Melinda Benkő, Faculty of Architecture, University of Technology and Economics, Budapest

Dr. inž. arch. Magdalena Celadyn, Faculty of Interior Architecture, Jan Matejko Academy od Fine Arts, Kraków

prof. Dr. Werner Friedl, University of Applied Sciences, Darmstadt

Univ.- Prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christian Hanus,  Faculty of Education, Arts and Architecture, Danube University Krems

prof. Ing. arch. Jan Jehlík, Fakulta architektúry ČVUT, Praha

doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Fakulta architektúry STU, Bratislava

Ing. arch. Ján Legény, PhD., Fakulta architektúry STU, Bratislava

prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, Fakulta architektúry STU, Bratislava

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. Fakulta architektúry STU, Bratislava

prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD. Fakulta architektúry STU, Bratislava

prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD., Fakulta architektúry STU, Bratislava

prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD., Fakulta architektúry STU, Bratislava

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., Fakulta architektúry STU, Bratislava

Šéfredaktorka:
Ing. arch. Irena Dorotjaková

Adresa redakcie:
Fakulta architektúry STU - redakcia ALFA
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
tel.: 0918 665 026, 02/5727 6178
e-mail: dorotjakova@fa.stuba.sk


2018

ALFA 2/2018

Obsah

Ján Legény: Editoriál/Editorial

Výskum navrhovania/ Design Research

Ján Legény, Michal Brašeň: Z medzinárodných vôd DANUrB. Pod značkou mesta na Dunaji (Danube Urban Brand)

Ľubica Vitková, Ján Urban: Stakeholderi ako súčasť plánovania mesta

Andrea Lacková, Katarína Smatanová: Udržateľný rozvoj malých miest na Dunaji. Vymedzenie území a ich valorizácia v prípadovej štúdii Komárno

Katarína Kristiánová: Prírodná a kultúrna krajina Dunaja. Reflexie dedičstva vo výskume DANUrB

Pavel Gregor, Kristína Kalašová, Martin Dubiny: Mapovanie a valorizácia kultúrneho dedičstva miest na Dunaji. Príklad súmestia Komárno a Komárom

Navrhovanie ako výskum/ Research by Design

Viera Joklová, Nina Chochrunová: Geografický informačý systém ako mapovací a prezentačný nástroj projektu DANUrB

Receznia/ Review

Irena Dorotjaková: Interpretácia Weinwurmovho diela v SNG

Anotácie obhájených PhD. prác/ Summary of Approved PHD Theses

Anglické abstrakty/ English Summary

Tiráž

ALFA 1/2018

Obsah

Ľubica Vitková: Editoriál

Jana Gregorová: Opevnenia na Slovensku z pohľadu architekta. Súčasná prezentácia opevnení - výsledky dvadsaťročného výskumu, realizovaného na FA STU

Mária Šimková: Vplyv simulačných pomôcok na dizajn produktu

Irena Dorotjaková: Architektúra na prahu večnosti. Pár viet k monografii: Na konci cesty. Krematórium v Bratislave

English Summary/Anglické abstrakty

Tiráž

2017

ALFA 3-4/2017

Obsah/Contents

Editoriál/Editorial

Irena Dorotjaková

Výskum navrhovania/ Design Research

Zuzana Čerešňová: Interakcia človeka s prostredím. Humánno-centrické navrhovanie v USA

Katarína Ondrušová: Výrazové prostriedky bankových budov. Architektúra bánk zo začiatku 20. storočia na území dnešného Slovenska

Eva Putrová, Katarína Gécová: Fenomén francúzskej záhrady. Vznik, vývoj a reflexie na príkladoch z Francúz-ska

Navrhovanie ako výskum/ Výskum navrhovania

Peter Mazalán: Architektúra ako scénografia. Vplyvy architektonickej symboliky a formy na scénografické koncepty

Recenzia/Review

Irena Dorotjaková: Nájomné bývanie - zabudnutý segment architektúry. Reflexie z Fragnerovej galérie v Pra-he

English Summary/ Anglické abstrakty

Tiráž

ALFA 1-2/2017

Obsah

Editoriál/ Editorial

Irena Dorotjaková

Výskum navrhovania/Design research

Pavol Pauliny: Koncepcia pamiatkovej obnovy architektonického diela

Jana Fečkaninová: Perspektívy školy architektúry. Reflexie európskych škôl architektúry a ich učebných systémov

Navrhovanie ako výskum/Research by design

Lívia Kožušková: Tvár modernej materskej školy - hra v ohrození. Nová dimenzia hračky

Recenzia na knihu/Book review

Danica Šoltésová: Klenot neskorej gotiky v Banskej Štiavnici

Martin Dubiny: Ochrana industriálnej Bratislavy z iného uhla

English Summary/Anglické abstrakty

Tiráž

Archív 2016

ALFA 4/2016

ALFA 3/2016

ALFA 2/2016

ALFA 1/2016

Obsah

Výskum navrhovania/Design research

Ján Legény: Aspekty každodennosti mesta. Sociologický pohľad na mesto

Tereza Bartošíková: Sto rokov výstavby hlinikární. Prípadová štúdia Kinlochleven, Žiar nad Hronom a Dunkerque

Monika Lachmannová: Vývoj a uplatnenie vegetačných prvkov v historickom urbánnom priestore

Ekaterina Kochergina: Museum quarter as an urban formative core. Urban planning aspects of development and position in the citry grid (a case study of Berlin, Vienna and Budapest spacial model)

Navrhovanie ako výskum/ Research by design

Jana Vinárčiková- Zuzana Humajová: Aktuálne otázky navrhovania veľkopriestorových kancelárií. Smerovanie dizajnu pracoviska pod vplyvom súčasného vývoja

Recenzia na knihu/ Book review

Magdaléna Kvasnicová: Na počiatku bolo slovo... a architektúra

Anglické abstrakty/ English Summary

Archív 2015

Archív 2014

Archív 2013

Archív 2012

Archív 2011

archív 2004 - 2009 >>>