Prejsť na obsah
Fakulta architektúry a dizajnu STU

VEDECKO – PEDAGOGICKÁ  A  UMELECKO -TVORIVÁ  CHARAKTERISTIKA

 

Priezvisko, meno:                                         VITKOVÁ Ľubica

Akademické tituly:                                         Doc. Ing. arch. PhD.

Dátum narodenia:                                         3.09.1958

Garancie:                                                       spolugarant programu AU 1.stupňa spolugarant                                                                             programu urbanizmus 2 a 3. stupňa spolugarant                                                                             programu priestorové plánovanie 1.,2.,3. stupňa

Funkčné miesto:                                            docent

Docent v odbore:                                          urbanizmus   

Dátum udelenia ved. ped. hodnosti:           1.10.2001 

Druh úväzku ( podčiarknuť ):                        plný       čiastočný         externý

Garant predmetov ( počet ):                         P (povinný): 2       PV ( pov.vol.):       V (výb.):

 

Prednášková činnosť a pedagogické pôsobenie na FA STU

p.č.

názov predmetu

  typ

výmera

ukon-

čenie

  rok/sem.

    pozn.

1.

Urbanizmus I

P

2 - 1

z, s

3 / Z

Prednášky v  ½ výmere

2.      

Stavebná a urbanistická ekonómia

P

2 - 2

z, s

4 / Z

garant

3.

Ateliérová tvorba- IV – zóny (veľký ateliér)

P

0 – 7

kz

4 / Z

vedúci at.sk.

4.

Ateliérová tvorba- IV – zóny (malý)

P

0 - 3

kz

4 / Z

vedúci at.sk.

5.

Územný management a marketing

P

2 - 1

kz

6 / Z

garant

6.

Urbanisticky detail

V

 

 

Doktorandi

garant

 

Prednášková činnosť a pedagogické pôsobenie mimo FA STU

 

Stručná vedecko – pedagogická  a  umelecko – tvorivá charakteristika

 

Je členkou Vedeckej a umeleckej rady FA STU. Vedecko-pedagogickú činnosť zameriava na oblasť urbanistickej tvorby a na oblasť obytného a verejného prostredia. Dlhodobo vedecky sleduje problematiku ekonómie a manažmentu urbanistických štruktúr. Je autorkou skrípt Urbanistická ekonómia, STU Bratislava 2001. Spracovala 6 kapitol v knižných publikáciách z toho v dvoch zahraničných. Svoje poznatky uplatňuje v posudzovateľskej a expertnej činnosti pre štátne a odborné inštitúcie. Je autorkou mnohých odborných článkov. Prednášala na 31 konferenciách. Bola riešiteľom 12 výskumných úloh z toho 9 ako hlavný riešiteľ.. V štúdiu 1. a 2. stupňa je garantom 2 povinných predmetov. V umelecko-tvorivej oblasti má 9 realizácii respektíve schválených územných plánov, spracovala 24 urbanistických a architektonických štúdií, jej návrhy boli ocenené na 8 verejných architektonicko-urbanistických súťažiach.

 

Prehľad najvýznamnejších prác za posledných 10 rokov

 

A.    V oblasti pedagogickej kvalifikácie

1. Vitková, Ľ.: Urbanistická ekonómia, STU Bratislava 2001, počet str. 123, ISBN 80-227-1588-3   ( skriptá )

2. Vitková, Ľ.: Ekonomická časť územno – plánovacej dokumentácie, In.: Kováč, B., Komrska, J.: Aktuálna vývoj teórie urbanizmu a nové trendy v priestorovom plánovaní, Stredoeurópske školiace centrum v oblasti priestorového plánovania, FA STU, Bratislava 2000, str. 123 – 144

Vitková, Ľ.: Economics as s Part of Physical Planning Documentation, In: Kováč - B.- Komrska, J.: Recent Developments in Urban and Rural Theories and New Trends in Spatial Planning, Central European Training Centre in Spatial Planning, Faculty of  Architecture STU Bratislava. Published by ROAD, Bratislava, 2000, p. 317 – 326. ISBN 80-88999-01-4

 

B.    V oblasti umelecko - tvorivej kvalifikácie

1.       Vitko, P. – Kobák, K. – Vitková, Ľ. – SOBEKOVÁ,D.: Rekonštrukcia Dullovho námestia, Bratislava. Realizácia 2001 (20%)

2.       Vitko, P. – Kobák, K. - SOBEKOVÁ,D. – Poliačik, M. - Vitková, Ľ. – Hriň, P. – Dimun, T. – hamták, M. – Krajcsovicz, R.: Verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž na riešenie predstaničného priestoru Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave, Bratislava 15. 1. 2002, 3. miesto (10%)

3.       Vitko, P. - Kobák, K. - Vitková, Ľ. - Sobeková, D. – Skýva, M.: Železničná stanica Filiálka, Bratislava. Urbanisticko – architektonická štúdia, 2001

4.       Vitko, P. - Kobák, K. - Vitková, Ľ.: Rekonštrukcia Papánkovho námestia Bratislava. Dokumentácia pre územné konanie, Bratislava 1998 (30%)

5.       Vitko, P. - Kobák, K. - Vitková, Ľ.: Radničné nám., Bratislava. Urbanisticko – architektonická štúdia, apríl 1997 (30%)

6.       Vitková, Ľ. – Kollár, M.: Americká – Magnezitárska, Košice. Urbanisticko – architektonická súťaž december 1997 (1. Cena znížená) (50%)

 

C.    V oblasti   vedecko – výskumnej kvalifikácie

1.       belčáková, I. - Coplák, J. – Finka, M. – Gál, p. – Gregorová, J. – Holmanová, A. – Jaššo, M. – Komrska, J. - Kováč, B. - Petríková, D., Pifko, H. – Špaček, R. - Vitková, Ľ.: Urban Development Towards Apropriate structures for Suistanable Transport. EVK4-CT-2001-00056, 2002 -05

2.       Vitková, Ľ. – Vitko, P.: Štandardy minimálnej vybavenosti obcí pre zariadenia administratívy. Návrh a metodika posudzovania úrovne vybavenosti predmetných miest. Spracované pre SAŽP – CUPER, november 2002 (90 %)

3.       Vitková, Ľ.(vedúci projektu) - Coplák, J. – Drobniaková, D.: 48/01 Management urbánneho rozvoja. FA STU Bratislava, 2001-2002

4.       Vitková, Ľ.: Súčasné problémy a perspektívy formovania obytného prostredia na Slovensku. In: Stavebnícka ročenka 2002, Vydavateľstvo Jaga group, v.o.s., Bratislava 2001, ISBN 80-88905-57-5, s. 128-133, Vitková, Ľ.: 27/99 Ekonómia rozvoja miest a ich častí. FA STU Bratislava. Bratislava, 1999-2000

5.       Vitková, Ľ.:  Regionalbeispiel Slowakishe republik: Entwicklung, Formen und Standorte der EH – Grossprojekte (Slovak republic as a regional Example: Development, Forms, and Centres – Sites of EH Major Projects). In: Stadt – Umland – Probleme und Enwiclung Als Groβflächigen Einzelhandels in den Ländern Mittel und Südosteuropas, Hannover 2001, ISBN 3-88838-682-9,