Prejsť na obsah
Študentské súťaže - archív

ISOVER 2018 MultiComfort House Students Contest Dubai

Výsledky súťaže (aktualizácia 24. 4. 2018)

Témou XIV. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2018, vypísanou divíziou ISOVER - firmy Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. bol návrh rezidenčnej zóny v na okraji tzv. kultúrnej dediny (Culture Village)  v Dubaji. Dubaj je hlavným mestom emirátu Dubaj, je najväčším a najobývanejším mestom v Spojených Arabských Emirátoch. Nachádza sa na južnom pobreží Perzského zálivu. V súčasnosti je Dubaj vnímaný ako globálne mesto, významné obchodné centrum Blízkeho Východu a dopravný uzol pre obchod a civilnú dopravu. V roku 2020 bude sídlom svetovej výstavy Expo. Ekonomický rozvoj je v súčasnosti postavený na rozvoji turizmu, leteckej dopravy, realitných a finančných služieb. Dubaj je atraktívny pre mnoho veľkolepých stavieb, najmä mrakodrapov a v súčasnosti najvyššej stavby sveta Burj Khalifa.

Úlohou študentov v súťažnom návrhu bolo vytvoriť udržateľnú rezidenčnú zónu integrovanú do urbanistickej štruktúry Dubaja s použitím štandardu zodpovedajúcemu multi-komfortnému domu Saint Gobain. Návrh ako celok má predstaviť víziu bývania s vybavenosťou pre medzinárodnú kultúrnu komunitu. Cieľom architektonicko-urbanistickej štúdie je prezentovanie konceptu ako uskutočniteľnej kombinácie trvale udržateľných obytných budov a k nim prislúchajúcich verejných priestorov (kultúra, obchody) s rešpektovaním existujúcich vlastností územia a jeho histórie. Rezidenčné domy mali byť navrhnuté v kontexte s architektúrou daného územia a  urbanistické riešenie by malo slúžiť ako impulz pre nový rozvoj územia.

Rezidenčná zóna pre medzinárodnú študentskú súťaž bola situovaná do lokality Al Jaddaf, ktorá bola pôvodne nezastavaným púštnym miestom. Osídlenie tejto lokality nastalo až na konci 20. storočia v súvislosti s modernými zariadeniami pre výstavbu a prevádzku lodí. Kultúrna dedina v Al Jaddaf predstavuje územie, ktoré je rozdelené na niekoľko developerských sektorov. Zadanie v medzinárodnej súťaži rieši územie, ktoré predstavuje  druhú fázu developerského projektu s plochou 15 ha. Navrhované riešenie by malo podľa požiadaviek predstaviteľov mesta poskytnúť  svojim obyvateľom a návštevníkom dynamický a pulzujúci rozvoj daného územia s využitím jeho výhod vyplývajúcich z blízkosti vodnej plochy, histórie lokality, tradície lodiarstva a zo strategickej verejnej dopravy.

Výška jestvujúcich a navrhovaných rezidenčných domov je v danom území regulovaná vzhľadom na výhľady na vodnú plochu na východ. Stredne vysoké obytné rezidenčné domy sú situované spôsobom, aby umožnili priehľady z rezidenčných veží na západnej strane pozemku na park a vodnú hladinu. Výstavba pozdĺž pobrežia je nízka a odstupňovaná kvôli priehľadom a dosiahnutiu prijateľnej ľudskej mierky na úrovni pobrežnej promenády. Pobrežná promenáda je vnímaná ako primárna atrakcia spájajúca jednotlivé územné sektory kultúrnej dediny. Návrh má zabezpečiť pohodlný verejný peší prístup od podzemnej stanice metra priamo k vodnej ploche pomocou peších premostení, komfortných krytých peších koridorov až k prístavu s pôvodnými historickými plachetnicami (Dhow Center).

Podmienkou urbanistického konceptu bolo zachovanie promenády popri pobreží, ktorá plynule prepája jednotlivé parcely developerského projektu. Zároveň je však nutné vytvoriť  novú sieť peších prepojení v riešenom území tak, aby boli zabezpečené potreby rezidentov aj návštevníkov. Parter územia v okolí navrhovaných nových rezidenčných domov by mal prechádzať do poloprivátnych parkov, ktoré by umožňovali plynulý priechod obyvateľov k obchodom, vybavenosti a službám. Súťažné podmienky nedefinovali spôsob zástavby, typy a počet bytových domov, ale počet bytových jednotiek (242) a ich veľkostnú štruktúru. Výška zástavby bola regulovaná na 45m. Špeciálnou požiadavkou bolo naplnenie trvalo udržateľných hodnôt rozvoja a komfortu bývania, vybavenosti a verejných priestorov. Pri návrhu komfortu bytových domov a občianskej vybavenosti bolo potrebné rešpektovať miestnu klímu a špecifiká tropického púštneho podnebia. Špecifickou požiadavkou, ktorá mala byť zahrnutá do nového konceptu územia je rešpektovanie kultúrnej identity prezentovanej tradíciou výstavby lodí a plachetníc.

 

Na  príprave národného kola súťaže a jeho vyhodnotení sa podieľala slovenská divízia firmy Isover a Fakulta Architektúry STU v Bratislave. Národného kola sa zúčastnili študenti v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Medzinárodné kolo, do ktorého postupujú prvé tri návrhy z národných súťaží sa bude konať 12. – 14. mája 2018 v Dubaji.

Do národného kola bolo zaslaných 13 návrhov. Porota národného kola zasadala dňa 12. 4. 2018 v zložení :

Ing. arch. Ľubomír Závodný, Hosť. Prof., ÚAOB, FA STU Bratislava - predseda

Ing. arch. Andrej Alexy, Hosť. Prof., ÚKAIS, FA STU Bratislava

Ing. arch. Tatiana Dunajská , víťaz NK 2017

Ing. arch. Juraj Hermann, Hosť. Prof.,  predseda SAS

Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., Vydavateľstvo EUROSTAV

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda SKA

Ing. arch. Pavol Pokorný, SKA                                               

Ing. Vladimír Balent, Saint-Gobain Construction Products, s. r.o.

Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., ÚKAIS, FA STU Bratislava, tajomník súťaže

V zmysle súťažných podmienok boli ocenené tri prvé návrhy prvou, druhou a treťou cenou. Tieto návrhy podľa štatútu súťaže postupujú do medzinárodného kola a budú reprezentovať Slovenskú republiku v na medzinárodnej súťaži v Dubaji. Ing. arch. Darina Lalíkova, PhD. z Vydavateľstva Eurostav udelila odmeny dvom ďalším súťažným projektom.  Ing. Vladimír Balent udelil odmenu Isover za inovatívnosť súťažnému návrhu číslo 12, ktorý u porotcov „inicioval diskusiu, kam sa uberá myslenie v architektúre“ (cit. Ing. arch. Pavol Pokorný).

Hodnotenie poroty

1. miesto - súťažný návrh č. 3, heslo 348629

autori: Bc. Lukáš Kopiar, Bc. Ľubomír Štulrajter, 5. ročník, SvF STU BA

Prínos návrhu spočíva v originálnej forme, ktorá je tvorená prepracovanou hmotou a dispozíciou, vychádzajúcou v pôdoryse zo schémy arabskej päť-hviezdice. Návrh ako celok predstavuje ucelenú štruktúru, ktorá v sebe nesie odkaz tradičnej úzkej zatienenej mestskej ulice. Tento princíp tradičnej štruktúry mesta je pretransformovaný do novej modernej rozoberateľnej štruktúry, v ktorej je úzka ulica vytváraná vyberaním z hmoty. Princíp natáčania skladačky s geometrickým tvarom vytvára navonok kompaktnú architektúru „zrastlice“, ktorá je v druhom pláne obohatená o mnoho zatienených pobytových mikropriestorov a vnútorných dvorov, ktoré chránia pred slnkom. Parter je odkazom na  štruktúru pôvodných sídel v tejto zemepisnej šírke, kde hra svetla a tieňa je jedným zo znakov tradičnej architektúry.

2. miesto - súťažný návrh č. 4, heslo 675921
autor: Matúš Králik, 3. ročník, SvF STU BA

Silný koncept bývania je postavený na harmonickej urbanistickej kompozícii expresívne tvarovaných hmôt bytových domov v tvare hríbov s priaznivým faktorom tvaru a minimálnym záberom plochy parteru bytovými domami. Netradičné tvary bytových domov vzbudzujú dojem futuristickej zástavby, ktorý je podporený ideou bývania budúcnosti s automobilmi, resp. elektromobilmi v nadzemných podlažiach a vertikálnymi autovýťahmi. Vybavenosť v spodnej úrovni parteru sa prelína so zeleným parkovým parterom na strechách pomocou logickej siete peších trás a premostení, ktoré vyúsťujú do centrálneho parku napojeného na promenádu a vodnú plochu. Zdvihnuté objemy bytových domov vytvárajú počas dňa príjemné tienenie ponad verejnými priestormi. Návrh má výborne graficky spracované vizualizácie.  

3. miesto  - súťažný návrh č. 5, heslo 217410
autor: Bc. Miriama Leštachová, Bc. Magdaléna Lisá, 6. ročník, FA STU BA
 
Prednosťou návrhu je štrukturálne prepracovaný urbanizmus, ktorý vychádza z idey využitia prevládajúcich vetrov v území v peších koridoroch na chladenie bytových domov. V kombinácii s opačne smerovanými pešími trasami vytvára sieť alebo uličnú mriežku medzi navrhovanými bytovými domami. V návrhu sú uplatnené viaceré pozitívne aspekty využívania prírodných prvkov na dosiahnutie komfortu bývania a verejných priestorov s príjemným emocionálnym podtónom. Urbanistický koncept na základe vzniknutej mriežky pôsobí v prvom pláne emocionálne, avšak v skutočnosti umožňuje racionálne prepojenie celého územia s plážou a vodnou plochou. Bytové domy obsahujú vnútorné átriá ako ochranu pred teplom, chladenie vo vonkajšom obale fasády, umiestnenie veterných turbín v exponovaných polohách územia. Pozitívom návrhu je vydarené pretransformovanie aplikácie prírodných determinantov do urbanistického konceptu a pôdorysného tvaru bytových domov.

Odmeny:

Cena časopisu ARCH: súťažný návrh č. 9, heslo 348629
autori: Bc. Lukáš Kopiar, Bc. Ľubomír Štulrajter, 5. ročník, SvF STU BA

Cena časopisu Eurostav: súťažný návrh č. 9, heslo 606368
autori: Bc. Minh Hoang Le, 5. ročník, FA STU BA

Cena ISOVER: súťažný návrh č. 12, heslo 638194
autor: Samuel Krupský, Katedra architektúry, TU Košice


Slávnostné vyhlásenie výsledkov ako aj odovzdanie cien za účasti dekanky FA STU a členov poroty sa uskutoční dňa 14. 6. 2018 v rámci Noci architektúry v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.
 

V Bratislave, 12 4. 2018                                  

Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.,
tajomník súťaže

Aktualizácia 22.2.2018:

Termín odovzdania SK národného kola súťaže je 10. aprila 2018 u ing.arch. Eve Vojtekovej, FA STU, dv. 317. Registrovať sa treba do 31. marca 2018. Podrobnosti viď súťažné podmienky.

Vyhlásenie súťaže:

Bol vyhlásený 14. ročník súťaže ISOVER MultiComfort House Students Contest. Témou je rozvíjanie vízie pre rozvoj transkultúrnej dynamickej komunity, ktorá sa nachádza na okraji štvrte Cultural Village v Dubaji. Treba navrhnúť životaschopnú kombináciu obytných a verejných priestorov (kultúrnych, komerčných, iných) pri rešpektovaní charakteristiky pozemku a jeho histórie. Zvláštna pozornosť treba venovať rozvoju udržateľnosti, aleaj komfortu.

Termíny pre národné kolo na Slovensku a spôsob odovzdania podkladov pre národné kolo budú oznámené 5.10.2017 na avizovanom stretnutí s pánom Kuráňom (účatník Teachers Day v lokalite súťaže) na SVF STU v miestnosti B302.

Slovenská verzia zadania a ďalšie informácie: vpravo na stránke www.isover.sk/isover-multi-comfort-house-students-contest-2018 ...

Na stiahnutie:
Súťažné podmienky
Skúsenosti z návštevy lokality (Teachers Day) tu...
Zadanie (anglická verzia) tu... alebo na www.isover-students.com/.