Prejsť na obsah
Veda a výskum

Projekt DANUrB +, ktorý je financovaný z nadnárodného programu Interreg Danube sa začal realizovať 1. júla 2020. Jeho cieľom je posilniť pružné využívanie kultúrneho dedičstva a zdrojov vokrajových a pohraničných regiónoch pozdĺž Dunaja. Počas 30 mesiacov svojho trvania vytvorí nové príležitosti pre zatraktívnenie vybraných sídel a upadajúcich oblastí, kde aktivuje nevyužité kultúrne
dedičstvo pre posilnenie kultúrnej identity Dunaja. Činnosti v rámci projektu budú ďalej rozvíjať „brand“ pre mestá, poskytnú príležitosť na lepšie monitorovanie pohybu a výdavkov turistov a podporia existujúce kultúrne trasy. DANUrB + bude prínosom pre dunajskú kultúrnu identitu prostredníctvom plánovaných udalostí, ako sú Dni Dunaja, rôzne publikácie vrátane Atlasu miest DANUrB + a dokumentárny film. Aby sa zvýšila hodnota kultúrneho dedičstva pozdĺž Dunaja, projekt zvýši kapacitu miestnych zainteresovaných strán na spoluprácu na miestnej a medziregionálnej úrovni. Očakávaným výsledkom je zvýšenie miestneho rozvoja a atraktívnosť pre medzinárodný cestovný ruch. Projekt DANUrB + má 4 piliere: výskum, nástroje plánovania, vzdelávanie a realizačné aktivity. Na
plánovaní a výskume cestovného ruchu sa zúčastní päť univerzít z rôznych krajín. Profesionálne organizácie cestovného ruchu budú spolupracovať so vzdelávacími inštitúciami pri poskytovaní poznatkov o sieťach a ekonomike cestovného ruchu, zatiaľ čo ostatné mimovládne organizácie budú riadiť aktivity zamerané na revitalizáciu kultúrneho dedičstva so zapojením miestnych stakeholderov.
Partneri z celkovo šiestich krajín budú spolupracovať na podpore udržateľného využívania kultúrneho dedičstva a zdrojov dunajských komunít. Edukačný program projektu bude zameraný na vzdelávanie mladých ľudí o medzikultúrnych hodnotách a ich povzbudeniu k objavovaniu a oceňovaniu dedičstva spojeného s riekou Dunaj.
Táto iniciatíva vychádza z práce na projekte DANUrB, ktorý sa realizoval v rokoch 2017 - 2019 a ktorý sa týkal 7 krajín, 20 partnerov a 22 miest. Zhromaždil údaje o dedičstve a zainteresovaných stranách, vypracoval tematické prehliadky a zorganizoval niekoľko miestnych programov. DANUrB + pokračuje v tomto sieťovom medziregionálnom prístupe. Rozširuje počet zainteresovaných sídel a
zainteresovaných strán, ktoré už sú súčasťou platformy a kultúrnej siete, zameranej na „zmenšujúce sa“ mestá a regióny. Medzi novo zapojené mestá a regióny patria: Svishtov (BG), Corabia, Dobreta-Turnu Severin (RO), Sombor (RS), Baja, Szob (HU) a Gabčíkovo (SK). Využitie kultúrneho dedičstva má pôsobiť proti negatívnym sociálno-ekonomickým procesom.
Partnerstvo DANUrB + pozostáva zo 17 partnerov konzorcia EFRR a 2 IPA a 23 pridružených strategických partnerov zo 6 krajín. 10 partnerov konzorcia sa už zúčastnilo na projekte DANUrB vrátane Budapeštianskej technickej a ekonomickej univerzity (HU), ktorá opäť pôsobí ako vedúci partner. Zapojenie nových partnerov ďalej prispeje k formovaniu novej dunajskej kultúrnej identity,
ktorá je hlavným cieľom projektu DANUrB +. 
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave je jedným zo stabilných partnerov projektu DANUrB. Zameriava sa na výskum malých a stredných miest a regiónov na slovenskej strane Dunaja, ich kultúrneho a prírodného dedičstva. Ich potenciál overuje prostredníctvom
urbanisticko-architektonických a krajinárskych štúdií, rovnako ako štúdií zameraných na transformáciu pamiatkových objektov na danom území.