Prejsť na obsah
Zamestnanci

Samosprávu fakulty tvoria: 

akademická obec
akademické orgány:

Akademický senát FA STU 

Vedecká a umelecká rada FA STU

Akademickými funkcionármi fakulty sú dekan a prodekani.
akademickými poradnými zbormi fakulty je kolégium dekana a vedenie fakulty.

Samospráva študentskej časti akademickej obce sa realizuje prostredníctvom Študentského parlamentu.
Na fakulte pôsobia aj komisie a študijní poradcovia