Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

CEDA (Centre of Design for All) bolo založené na Fakulte architektúry STU v júni 2007.

Poslanie centra

Profesionálna podpora tvorby a realizácie bezbariérového prostredia tak, aby mohlo byť užívané všetkými ľuďmi bez rozdielu ich fyzických, zmyslových a mentálnych daností a schopností. CEDA bude skúmať a rozpracúvať princípy univerzálneho navrhovania – navrhovania pre všetkých, s cieľom umožniť slovenským občanom integrovať sa do spoločnosti.

Univerzálne navrhovanie sa týka tvorby prostredia v jeho všetkých súvislostiach tak, aby bolo prístupné a zrozumiteľné pre maximálne možnú časť obyvateľstva, nezávisle na ich veku, schopnostiach a obmedzeniach. (Disability Act, 2005)

Hlavné činnosti centra

sú nasmerované najmä na :
- participáciu pri vytváraní legislatívnych predpisov ovplyvňujúcich architektonicko-urbanistické prostredie v súčinnosti s európskymi a národnými inštitúciami
- výskum v spolupráci s relevantnými národnými univerzitnými pracoviskami zaoberajúcimi sa predmetným problémom a na prezentáciu dosiahnutých výsledkov
- zosúladenie národných a medzinárodných noriem a iných legislatívnych predpisov v oblasti univerzálneho navrhovania

okrem toho vyvíja aktivity v oblasti vzdelávania a odborného rastu zamerané na :
- vývoj vzdelávacích kurzov v oblasti univerzálneho navrhovania v spolupráci s akademickými, odbornými a dotknutými štátnymi inštitúciami
- zavedenie a integráciu princípov univerzálneho navrhovania do univerzitných študijných plánov na všetkých stupňoch štúdia (bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň)
- vysielanie podnetov odborníkom s cieľom začlenenia princípov univerzálneho navrhovania do hodnotiacich kritérií odborných komisií

aktivity zamerané na šírenie myšlienok univerzálneho navrhovania :
- zhromaždenie vedomostí založených na správnych príkladoch uplatnenia univerzálneho navrhovania v praxi
- odborné konzultácie pre ľudí v ťažkostiach, spôsobených bariérami v prostredí
- organizácia vzdelávacích kurzov pre odborníkov podieľajúcich sa na tvorbe životného prostredia, ktoré budú zamerané na správne pochopenie princípov univerzálneho navrhovania

Partneri centra

CEDA je od júla 2007 registrovaným pridruženým členom Európskeho inštitútu pre dizajn a dizabilitu (EIDD) a vyvíja spoluprácu s :
- univerzitami, vzdelávacími a odbornými inštitúciami
- združeniami zdravotne postihnutých
- štátnymi úradmi a verejnou správou
- odborníkmi pôsobiacimi v príslušných oblastiach
- organizáciami z oblasti obchodu a výroby