Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Rollová, L., Samová, M., Čerešňová, Z., Končeková, D., Rusňáková, E., Korček, P. Tvorba inkluzívneho prostredia v procese deinštitucionalizácie. Bratislava: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2015

Rollová, L., Čerešňová, Z. Univerzálne navrhovanie objektov komunitných sociálnych služieb. Bratislava: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2015

Brichtová, L., Filipová, M., Končeková, D., Kopcová, E., Samová, M. Záverečná hodnotiaca správa. Bratislava: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2015

ROLLOVÁ, Lea - SAMOVÁ, Mária - ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - KONČEKOVÁ, Danica - KORČEK, Pavol. Identifikácia architektonických bariér v prostredí: Vysoké školy a študentské domovy. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2015

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - ROLLOVÁ, Lea. Tvorba inkluzívneho vysokoškolského prostredia. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2015

Čerešňová, Z.,Samová, M., Rollová, L.: Prístupnosť pre všetkých - Schindler Award Access for All. - Bratislava : CEDA FA STU, 2011

ceda

Rollová, L. - Čerešňová, Z.: Prostredie bez bariér. - Bratislava : CEDA FA STU, 2010

ceda

Samová, M. - Rollová, L. - Čerešňová, Z. - Korček, P. - Majcher, S. - Končeková, D.: Audit bezbariérovosti prostredia : Výsledky vedecko-výskumnej grantovej úlohy VEGA 14/09 Ministerstva školstva "Auditorský program - univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia. - Bratislava : CEDA FA STU, 2010

ceda

Rollová, L.: Bezbariérový turizmus. : Nároky osôb so zdravotným postihnutím na ubytovacie zariadenia a služby. - Bratislava : CEDA FA STU, 2010

ceda

Korček, P.: Bezbariérové navrhovanie vybraných druhov dopravných stavieb : Prestupové uzly železničnej a autobusovej dopravy. - Bratislava : Fakulta architektúry STU, 2010

ceda

Samová, M., Rollová, L., Čerešňová, Z., Končeková, D. : Culture for All : IP ERASMUS-Design for All - Universal Design. - Bratislava : STU v Bratislave FA, 2009

ceda

Samová, M., Rollová, L., Čerešňová, Z., Korček, P., Končeková, D. : Tourism for All. 1. part - Lectures. Bratislava - Poprad, May 5-17, 2008. - Bratislava : Fakulta architektúry STU, 2008

ceda

Samová, M., Rollová, L., Čerešňová, Z., Korček, P., Majcher, S., Repček, Z. : Tvorba bezbariérového prostredia, Eurostav, 2008

qqq

- Samová, M., Mikulová (Čerešnová), Z.: Bezbariérová architektonická tvorba z hľadiska nevidiacich a slabozrakých osôb (metodická príručka), ÚNSS, Bratislava 1997
- Samová M., Puškár P., Mikulová (Čerešňová) Z. : Bývanie bez bariér, Bratislava 1999
- Čerešňová, Z.: Univerzálne navrhovanie kultúrnych budov, dizertačná práca, 2001
- Rollová, L.: Bezbariérové navrhovanie zariadení na plavecký šport a rekreáciu, dizertačná práca, 2003
- Korček, P.: Bezbariérové navrhovanie vybraných druhov dopravných stavieb, dizertačná práca, 2006
- Majcher, S.: Humanizácia nemocničného prostredia, úloha architektúry v redukovaní stresu pacienta, dizertačná práca, 2006