Prejsť na obsah
Uchádzači

Staň sa architektom alebo dizajnérom! Príď študovať na Fakultu architektúry STU v Bratislave.

Bakalárske štúdium sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je 4 roky. Bakalárske štúdium končí štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce. Absolventom sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").
Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v druhom stupni štúdia, kde ponúkame 3 študijné programy v odboroch  Architektúra a urbanizmus a Dizajn. V tomto programe je  štandardná dĺžka štúdia 2 roky. Inžinierske, resp. magisterské  štúdium končí štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolventom sa udeľuje akademický titul "inžinier architektúry" (v skratke "Ing. arch") alebo "magister umenia" (v skratke "Mgr. art.").


Druhé kolo prijímacích konaní na inžinierske a magisterské štúdium. Termín posielania prihlášok je do 16.augusta 2019!


Informácie o prijímacom konaní a podmienky prijatia na štúdium inžinierskych /magisterských študijných programov uskutočňovaných na Fakulte architektúry STU pre akademický rok 2019/2020 nájdete v priloženom dokumente.

Prihlášky na štúdium sa podávajú výlučne elektronickou formou prostredníctvom AIS do 16. 08. 2019.

Termín prijímacieho konania sa bude konať v termínoch od 11.-12.9. 2019 podľa harmonogramu prijímaciích skúšok.Termíny prijímacieho konania na 2019_2020
Dodatočné termíny a informácie 2019_2020

Podmienky prijatia - 1. stupeň štúdia (Bc.) na akademický rok 2019/2020
Spôsob hodnotenia prác talentovej časti prijímacej skúšky 2019/2020  V prípade potrieb vám študijné oddelenie poskytne viac informácií:
telefonický kontakt: +421 572 76 224
mobil : +421 918 66 5015
e-mail : so@fa.stuba.sk