Prejsť na obsah
Uchádzači

Staň sa architektom alebo dizajnérom! Príď študovať na Fakultu architektúry STU v Bratislave.

Bakalárske štúdium sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je 4 roky. Bakalárske štúdium končí štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce. Absolventom sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").
Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v druhom stupni štúdia, kde ponúkame 3 študijné programy v odboroch  Architektúra a urbanizmus a Dizajn. V tomto programe je  štandardná dĺžka štúdia 2 roky. Inžinierske, resp. magisterské  štúdium končí štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolventom sa udeľuje akademický titul "inžinier architektúry" (v skratke "Ing. arch") alebo "magister umenia" (v skratke "Mgr. art.").


Dodatočné termíny a informácie 2019/2020

Podmienky prijatia - 1. stupeň štúdia (Bc.) na akademický rok 2020/2021
Spôsob hodnotenia prác talentovej časti prijímacej skúšky 2020/2021

Informácie o prijímacom konaní a podmienky prijatia na štúdium inžinierskych/magisterských študijných programov na Fakulte architektúry STU v akademickom roku 2020/21
Information on procedure and admission conditions for the MSc study programmes provided by the Faculty of Architecture, Slovak University of Technology in Bratislava, FA STU, in the 2020/2021 school year

 

Bakalárske študijné programy

Termín podania prihlášky na štúdium

Termín konania prijímacej skúšky

Zasadnutie prijímacej komisie

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacej skúšky

Slovenský jazyk

 

 

 

 

Architektúra a urbanizmus

do 30.11.2019

08.01.-22.01.2020

20.02.2020

40,00€

Dizajn

Anglický jazyk

 

 

 

 

Architektúra a urbanizmus

do 31.05.2020

18.06.2020

25.06.2020

80,00€

                                                                                                         V prípade potrieb vám študijné oddelenie poskytne viac informácií:
telefonický kontakt: +421 572 76 224
mobil : +421 918 66 5015
e-mail : so@fa.stuba.sk