Prejsť na obsah
Uchádzači

Staň sa architektom alebo dizajnérom! Príď študovať na Fakultu architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

Bakalárske štúdium sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je 4 roky. Bakalárske štúdium končí štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce. Absolventom sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").

Informácie o zmene v prijímacom konaní a podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných na Fakulte architektúry a dizajnu STU v akademickom roku 2021/2022 

Informácie o prijímacom konaní a podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných na Fakulte architektúry a dizajnu STU v akademickom roku 2021_2022


Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v druhom stupni štúdia, kde ponúkame 3 študijné programy v odboroch  Architektúra a urbanizmus a Dizajn. V tomto programe je  štandardná dĺžka štúdia 2 roky. Inžinierske, resp. magisterské  štúdium končí štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolventom sa udeľuje akademický titul "inžinier architektúry" (v skratke "Ing. arch") alebo "magister umenia" (v skratke "Mgr. art.").

Informácie o prijímacom konaní a podmienky prijatia na štúdium inžinierskych/magisterských študijných programov na Fakulte architektúry a dizajnu STU pre akademický rok 2021/22

                                                                                                      

HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA NA  2021/2022 NA FAD STU


 Študijné programy


 Termín podania prihlášky na štúdium


 Termín konania prijímacej skúšky - 
ONLINE **

Náhradný termín konania prijímacej skúšky -  
ONLINE *


 Zasadnutie prijímacej komisie


 Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacej skúšky


 Bakalárske štúdium v slovenskom jazyku - denná forma


 Architektúra a urbanizmus

do 30. 11. 2020

26. 01. 2021

27. 01. 2021

04. 02. 2021 

23. 02. 2021

40,00 €


 Dizajn


 Bakalárske štúdium v anglickom jazyku - denná forma


 Architektúra a urbanizmus


do 31. 05. 2021


17. 06. 2021

-----


22. 06. 2021


80,00 €


 Inžinierske/magisterské štúdium v slovenskom jazyku - denná forma


 Architektúra


do 31. 05. 2021

17. 06. 2021

-----

23. 06. 2021

40,00 €


 Dizajn


17. 06. 2021

-----


 Inžinierske štúdium v anglickom jazyku denná forma

  Architektúra

do 31. 05. 2021

18. 06. 2021

-----

23. 06. 2021

80,00 €


 PhD. / ArtD. štúdium v slovenskom jazyku - denná a externá forma

 Architektúra

do 31. 05. 2021

23. 06. 2021

------

28. 06. 2021

40,00 €

 Dizajn


 PhD. štúdium v anglickom jazyku - denná a externá forma

 Architektúra

do 31. 05. 2021

23. 06. 2021

-----

28. 06. 2021

80,00 €

*Riadne termíny sú záväzné a je ich možné meniť len z dôvodu onemocnenia, príp. iných závažných dôvodov. K žiadosti o náhradný termín je nutné priložiť doklad o onemocnení alebo iný doklad závažného odôvodnenia, túto skutočnosť je potrebné nahlásiť najneskôr 2 dni po konaní sa skúšky na študijné oddelenie fakulty: so@fa.stuba.sk


**Vo výnimočných prípadoch a na základe žiadosti s odôvodnením neúčasti na riadnom a náhradnom termíne, môže dekan fakulty povoliť uchádzačom výnimočný termín konania sa prijímacích skúšok počas skúšok na anglický študijný program v bc. stupni štúdia – 16.06.2021.

Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb [§ 100 ods. 9 písm. b)] určí fakulta formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.V prípade potrieb vám študijné oddelenie poskytne viac informácií:
telefonický kontakt: +421 572 76 224
mobil : +421 918 66 5015
e-mail : so@fa.stuba.sk