Prejsť na obsah
Uchádzači

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacej skúšky na FA STU :

  • bakalárske študijné programy : 40 €
  • inžinierske/magisterské študijné programy : 80 €

Prehľad školného pre akademický rok 2017/2018 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. 

Študent, ktorému vznikla povinnosť platiť školné v akademickom roku 2017/2018 napr. za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia alebo za súbežné štúdium na dvoch alebo viacerých študijných programoch poskytovaných verejnou VŠ sa riadi čl. 23 Školné, poplatky spojené so štúdiom Štatútu STU.
Školné je potrebné zaplatiť až po obdržaní Rozhodnutia o povinnosti platiť školné, ktoré vydá FA STU po zápise študenta na štúdium v akad. roku 2017/2018.
Študent, ktorý bude v jednom akademickom roku študovať súbežne dva alebo viac študijných programov (ŠP) poskytovaných verejnou vysokou školou je povinný písomne oznámiť študijnému oddeleniu najneskôr do 30.9.2017, v ktorom ŠP bude študovať bezplatne.


Školné na FA STU v akademickom roku 2017/2018:
Bc. stupeň:                      600,-€
Ing. / Mgr. stupeň:         800,-€


Školné pre štúdium v anglickom jazyku 2017/2018 štúdium podľa čl. 2 bod 8 a 9 smernice:
Bc. stupeň:                 3500,-€
Ing. stupeň:                3500,-€