Prejsť na obsah
Oddelenie manažmentu projektov

Oddelenie manažmentu projektov Fakulty architektúry STU slúži ako administratívna podpora pri príprave a implementácii domácich a zahraničných projektov v oblasti vedy a výskumu, vzdelávania, umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Medzi hlavné činnosti patrí:

  • uverejňovanie aktuálnych výziev a grantových schém,
  • poradenstvo pri príprave projektových zámerov,
  • spolupráca pri podávaní žiadostí o grant, komunikácia s vyhlasovateľom výzvy, zabezpečenie povinných príloh a podpisov štatutárneho zástupcu, kontrola rozpočtu,
  • informovanie o grantových schémach a agentúrach,
  • asistencia pri administratívnom a finančnom riadení projektov, pri príprave priebežných a záverečných správ,
  • evidencia projektových zámerov, riešených projektov a ukončených projektov,
  • príprava podkladov, štatistických výkazov a správ za oblasť vedecko-výskumnej činnosti.

 

 

Bc. Zuzana Miháliková, BSBA 
projektová manažérka (vedecko-výskumné granty)
Tel.: +421 918 731 329
E-mail:  mihalikova@fa.stuba.sk

RNDr. Juraj Paučula
projektový manažér (umelecké a kultúrne granty)
Tel.: +421 910 979 692
E-mail:  paucula@fa.stuba.sk