Prejsť na obsah
Ústav architektúry obytných budov

Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.

 

Vzdelanie:


1985, Vysokoškolské, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry

2000, autorizovaná architektka SKA

 

Priebeh zamestnania:


1985 -1993

Útvar hlavného architekta mesta Bratislavy, projektant-asistent, samostatný projektant, vedúca ateliéru pre rozvoj mestských častí

1993 -1994

samostatná projektová činnosť v oblasti urbanizmu a územného plánovania 

1994 -1997 

Knauf Bratislava, obchodné zastupiteľstvo, technické poradenstvo pre aplikáciu sádrokartónových systémov Knauf, technická  príprava stavieb s uplatnením systémov Knauf

1997 - 2003 

Archpress  - návrh a realizácia interiérov, reklamná , vydavateľská a redakčná činnosť, grafické studio

2003 - 2008:  

odborná asistentka, Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita, Bratislava

2008 - trvá: 

docentka, Fakulta  architektúry, Slovenská technická univerzita, Bratislava

2011 – trvá:

Vedúca Ústavu architektúry obytných budov, FA STU, Bratislava

 

Pedagogická činnosť:


Dĺžka praxe:  26 rokov (z toho pedagogická: 8 rokov)

 

Knižné publikácie:

Bacová, A. a kol.:  Bytové domy na Slovensku, Eurostav 2007, ISBN 978-80- 89228-13-3

Bacová, A. : Nové koncepty v architektúre rodinných domov na Slovensku, Slovenská technická univerzita Bratislava,  2008, ISBN 978-80-227-2925-3

Vera Kapeller (Hg.):  Kapeller.V., Huemer,J., Gollner,Ch., Bacová,A., Puškár,B., Moravčíková,H.: :  Plattenbausiedlungen – Erneuerung des baukulturellen Erbes in Wien Bratislava,  Frauhofer IRB Verlag, 2009, ISBN 978-3-8167-7665-9

Bacová, A.: Architekt Peter Gál, Meritum 1999, ISBN 80-88791-26-X

Bacová, A., Budkeová, B., Kukučová, Z., Lichardová,V.: Bývame v paneláku,  Meritum, vydavateľská skupina Bertelsmann, február 2000, ISBN  80-88791-05-7

Dokladová časť : Register publikačnej činnosti STU

 

Skriptá a učebné pomôcky:

 

Bacová, Andrea  a kol,: Nové rodinné domy XI, Eurostav 2011, ISBN 978-80-89228-31-7

 

Bacová, Andrea  a kol,: Nové rodinné domy X,  Eurostav 2010, ISBN 978-80-89228-27-0

Bacová, Andrea  a kol,: Nové rodinné domy IX, Eurostav 2009, ISBN 978-80-89228-22-5

Bacová, Andrea a kol.:  Nové rodinné domy VIII, Eurostav 2008, ISBN 978-80-89228-17-1

Bacová, Andrea a kol.:  Nové rodinné domy VII, Archpress, 2006, ISSN: 1336-488X

Bacová, Andrea a kol.:  Nové rodinné domy VI, Archpress 2005, ISSN 1336-488X

Bacová, Andrea a kol.:  Nové rodinné domy V, Archpress, 2005, ISSN: 1336-488X

Bacová, A., Kopecká, H., Mašek, M.: Nové rodinné domy IV, Archpress, 2004, ISSN1336-488X

Bacová, A., Kopecká, H., Mašek, M.: Nové rodinné domy III, Archpress, 2004, ISSN 1336 - 488X

Antalová, J.,  Bacová, A., Kopecká, H., Mašek, M., Skalská, E.: Nové rodinné domy II,  Archpress, 2002, ISBN 80-88791-39-1

Dokladová časť : Register publikačnej činnosti STU

 

Diplomanti:

Bc.Roman Šarmír, akad.rok: 2007/2008, téma diplomovej práce: Polyfunkčný  mestský blok  - Radlinského - Vazovova - Mýtna, Bratislava

Bc. Vladimír Šlachtovský, akad.rok: 2007/2008, téma diplomovej práce: Mestský bytový dom, Bratislava – Zimný prístav

Bc. Veronika Poláčeková, akad.rok: 2008/2009, téma diplomovej práce: Nové impulzy pre bratislavský amfiteáter: využitie územia bývalého amfiteátra, Drotárska ul., Bratislava – polyfunkčný komplex 

Bc. Eva Kozárová, akad.rok: 2008 /2009, téma diplomovej práce:  Nové impulzy pre bratislavský amfiteáter: využitie územia bývalého amfiteátra, Drotárska ul., Bratislava – polyfunkčný komplex 

Bc. Alena Petejová,  akad.rok: 2008 /2009, téma diplomovej práce: Mestský bytový dom s vybavenosťou, Žilinská ul., Bratislava 

Bc. Anton Augustín, akad.rok: 2010/2011, téma diplomovej práce: Bytový komplex so športovou vybavenosťou, Trnavská ul., Bratislava 

Bc. Martin Kvasnica, akad.rok: 2010/2011, téma diplomovej práce: Bytový komplex so športovou vybavenosťou, Trnavská ul., Bratislava 

Bc. Iveta Vaňková,  akad.rok. 2010/2011, téma diplomovej práce: Mestský polyfunkčný kompex s hotelom***** a apartmánovým bývaním, Bratislava – Čulenova

 Bc. Michal Czafík, akad.rok: 2010/2011, téma diplomovej práce: Mestský polyfunkčný kompex s hotelom***** Dúbravka - Bratisava Nové centrum

 Bc.Barbora Deáková, akad.rok 2010/2011,  téma diplomovej práce: Mestský polyfunkčný kompex s kongresovýn hotelom*****, Bratislava – CMC Petržaka

Dokladová  časť: záverečné práce v Akademickom informačnom systéme , fakultný archív  diplomových prác

 

Postavenie koncepcie a zavedenie nového predmetu, garancie predmetov:

 

I.stupeň štúdia, študijný program: Architektúra a urbanizmus:

Spracovanie koncepcie predmetovej skladby modulu M1: Obytné budovy,

4.ročník, garant  modulu (od december  2006 – trvá)

Predmety: 1170 Ateliér VI modulu M1, 1172 Súčasný bytový dom, 1173 Kontexty súčasného bývania

Spracovanie a zavedenie novej koncepcie predmetu 1105 Obytné budovy, 1.ročník, garant predmetu

 

II.stupeň štúdia, študijný program: Architektúra a urbanizmus:

Garant predmetu 2298 Ateliér II A1: budovy pre bývanie

Garant predmetu 2299 Ateliér III A1: budovy pre bývanie

Garant predmetu 2113 Vývojové trendy bývania

 

Umelecko – tvorivá kvalifikácia:


Realizované architektonické, umelecké diela, schválená územno – plánovacia dokumentácia, projekty: 

Bacová, A., Vodrážka, P.: Územný plán mestskej časti Vrakuňa, Bratislava - koncept riešenia, okt.1996, prerokované, schálené, ( 50%, 50%)

Bacová, A., Vodrážka, P. : Územný plán zóny Horné diely, m.č.Vrakuňa, Bratislava,nov.1999, prerokované, schálené, ( 50%, 50%)

Bacová, A., Vodrážka, P. : Územný plán zóny Horné diely, m.č. Vrakuňa, Bratislava - čistopis, dec.2001, prerokované, schálené, ( 50%, 50%)

Bacová, A., Vodrážka, P.: Územný plán zóny Horné diely m.č.Vrakuňa, Bratislava - doplnok, východný okraj, júl 2003, prerokované, schálené, ( 50%, 50%)

Bacová, A., Vodrážka, P., Závodný,L., Michalák,D.:  Projekt pre územné konanie a stavebné povolenie – zóna Horné diely – Malý Dunaj  - bytové domy, nov.2001 - sept.2002 - realizované, (20%, 30%,30%,20%)

Hájek, R , Bacová, A..: Projekt pre stavebné povolenie, Budova Arch, Jaskový rad 187, Bratislava, dec.2002, (spolupráca na projekte a interiéroch) - realizované 

Bacová, A., Mašek,M., Meleg,P.:  Koncept regulačného plánu zóny CMC V. - Obchodná ulica, ÚHA Bratislava, 1990, schválené a prerokované, (40%, 40%,20%)

Regulačný plán zóny Obchodná ulica - 1. návrh, ÚHA Bratislava, 1991, kolektív autorov: A. Bacová - I. Marko -  M. Kropiláková - V. Hrdý - M.  Mašek -  P. Meleg - M. Bogár -  P. Frecer -  V. Husák  - P. Gál -  B. Kováč -  P. Vodrážka, prerokované. 

 

 

Urbanistické a architektonické štúdie, vrátane neocenených súťaží:

Bacová, A., Vodrážka, P.,Michalák, D.:  Urbanisticko - architektonická štúdia zóny Lesopark - západ, Vrakuňa, Bratislava, nov.2005, (40%, 40%,20%)

Bacová, A., Vodrážka, P., Kováč,B.: Revitalizácia obytného územia Petržalky, časť Háje - Ovsište, okt.2001, (40%, 40%,20%)

Bacová, A., Vodrážka, P., Závodný,L., Michalák,D. : Urbanistická štúdia a investičný zámer: zóna Horné diely - Malý Dunaj, júl 2001, (25%, 25%,25%, 25%)

Bacová, A., Vodrážka, P.: UAŠ - Piaty Hon, Podunajské Biskupice, Bratislava, 1993, (50%,50%)

Bacová, A., Vodrážka, P.: UAŠ - Horné Diely, Vrakuňa Bratislava,1993, (50%,50%)

Bacová, A., Meleg, P., Mašek,M.:  UAŠ Bratislava - Obchodná ulica, ÚHA Bratislava, 1989.  (40%, 30%,20%)

Bacová, A., Petrek, A., Mašek, M.: UAŠ Bratislava - Devínska Nová Ves,1988, (40%, 20%, 40%)

Bacová, A., Rybár, V., Petrášová, D.:  UAŠ Bratislava - hl.m.SR, Kompozičné princípy mesta Bratislavy, ÚHA Bratislava,1988, (50%,25%,25%)

Bacová, A., Mašek, M.: Súťaž Bratislava - Trnávka, 1989, NV hl. m. SR Bratislavy, (50%,50%).

 

Ocenené alebo odmenené architektonicko - urbanistické súťaže 

Bacová, A., Mašek, M.: Súťaž Dúbravka - centrum, 1986, 1. odmena, NV hl.m. SR Bratislavy, (50%,50%)

Bacová, A., Mašek, M.: Súťaž Bratislava - Obchodná ulica, 1987, 2. cena ex aeqo (1. cena nebola udelená), NV hl. m. SR Bratislavy, (50%,50%)

 

Výstavy (autorské) / z toho v zahraničí:

One - Family House in Wood,  (A. Bacová –M.Mašek: súťažný návrh medzinárodnej súťaže), výstava Slovenj Gradec, Slovinsko, september 1987 a výstava v umeleckej galérii Klagenfurt (Rakúsko)

Salón absolventov (prof.Gál) 60,  FA STU, Bratislava, február 2002

Výstava Súťaž Obchodná ulica (víťazné návrhy) ,  Útvar hlavného architekta mesta Bratislavy, sept.1987 (nedokumentované)

Výstava Regulačný plán Obchodná ulica, sept.1990, Slovenský syndikát novinárov, Bratislava 

 

Vedecká kvalifikácia:


 

Dosiahnutá forma a stupeň vedeckej hodnosti a kvalifikácie:  PhD., Doc.

 

Počet ukončených výskumných projektov / ako zodpovedný riešiteľ:

 

Výskumný projekt Interreg III A:  Plattebbausanierung in Wien und Bratislava

Bautechnische, architektonische und soziale Verbesserung von 

Plattenbausiedlungen  (hlavný riešiteľ projektu:  Osterreichischen Akademie der 

Wissenschaften, vedúca projektu: Mag.Dr.Vera Mayer,partner a spoluriešiteľ 

projektu: A.Bacová, 2003- 2006) 

Grantový projekt Pro Slovakia:  Slovenský rodinný dom 1989 - 2005 / Individually

Designed Slovak Residential Architecture 1989-2005 (hlavný riešiteľ: A.Bacová)

 

Publikované vedecké práce

 

Bacová, Andrea -  Puškár, Branislav: Obnova panelového bytového domu,

Beňadická 4-6, Bratislava (pilotný projekt výskumnej úlohy Interreg III A - Projekt:

Plattebbausanierung in Wien und Bratislava, Pilotprojekt : Umfassende Sanierung eines

Wohnblocks in Bratislava –Petržalka), 70%, 30% 

Bacová, Andrea: Slovenský rodinný dom 1989-2005 / Individually Designed

Slovak Residential Architecture 1989-2005, vydala FA STU Bratislava , 2006, Katalóg k medzinárodnej výstave, počet strán: 47, ISBN 80-227-2446-7

Bacová, Andrea: Wohnkultur in Bratislava zur Zeit des Plattensiedlungsbaus, s.120 -128, In: Plattenbausiedlungen in Wien und Bratislava – zwischen Vision, Alltag und Innovation, Verlag Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 2006, ISBN 3-7001- 3698-6

Bacová, Andrea : Auf der Suche nach den neuen Wohnungsformen, ALFA, 1-2 / 2002, s.117-119.

 

Publikované odborné články: výber 2010-2011

BACOVÁ, Andrea: Extrovertná - introvertná, ARCH 01-02/2011, s.11

BACOVÁ, Andrea: Rozhovor s architektom Martinom Matunákom, ARCH 01-02/2011, s.16-19

BACOVÁ, Andrea: Atribúty kvalitnej architektúry a ich súčasná interpretácia, úvodník, ARCH 03/2011, s.9

BACOVÁ, Andrea: Rozhovor s architektom Dušanom Fischerom, ARCH 03/2011,

s.14-17

BACOVÁ, Andrea: Dom-byt-bývanie, úvodník, ARCH 04/2011, s.9

BACOVÁ, Andrea: Bývanie-základná ľudská potreba, Teória, ARCH 04/2011, s.48-51

BACOVÁ, Andrea: Nová dolnorakúska architektúra, recenzia knihy, ARCH 04/2011, s.60

BACOVÁ, Andrea: Premena mestských priestorov a nová mestská krajina, úvodník, ARCH 05/2011, s.17

BACOVÁ, Andrea: Rozhovor s architektami Štefanom Moravčíkom a Martinom Paulínym: Spraviť jednoduchú stavbu je tá najťažšia vec, ARCH 05/2011,s.22-25

BACOVÁ, Andrea: Dva v jednom, ARCH 05/2011. s.54-59

BACOVÁ, Andrea: Privátne rodinné bývanie všetkých kategórií, úvodník, ARCH 06/2011, s.13

BACOVÁ, Andrea: ...keď architektúra spája ľudí aj národy. ARCH06/2011, s.64-65

BACOVÁ, Andrea: Architekti sebe, úvodník, ARCH 07-08/2011, s.11

BACOVÁ, Andrea: Rozhovor s architektami Petrom Jurkovičom, Lukášom Kordíkom, Oliverom Sadovským, Matúšom Vallom: Verejná zakázka je ako filmová hviezda, ARCH 07-08/2011,s.16-19

BACOVÁ, Andrea: Zrozumiteľný a čitateľný dom, ARCH 07-08/2011, s.42-47

BACOVÁ, Andrea:Iná architektúra, úvodník, ARCH 09/2011, s.17

BACOVÁ, Andrea: ...o chýbajúcej kontinuite a kontinuálnom bode zlomu. Diskusia s architektami Ivanom Kubíkom, Pavlom Paňákom, Robertom Špačkom, Jurajom Šujanom, ARCH 09/2011, s. 22-27

BACOVÁ, Andrea:  Dom v oblúku, ARCH 09/2011, s.38-41

BACOVÁ, Andrea:  Architektúra kultúry – kultúrna architektúra,  úvodník, ARCH 10/2011, s.13

BACOVÁ, Andrea: Rozhovor s architektom Petrom Boudom: Architektúra nie je voľná tvorba, ARCH 10/2011, s.18-21

BACOVÁ, Andrea: Formovanie stredného prúdu, Editoriál, In: Nové rodinné domy XI, Eurostav 2011, ISBN 978-80-89228-31-7

BACOVÁ, Andrea: Pre akú veľkosť sa rozhodnúť. Diskusia architektov. In: Nové rodinné domy XI, s. 8-11,  Eurostav,  2011, ISBN 978-80-89228-31-7

BACOVÁ, Andrea: Pozitívne intervencie, úvodník , ARCH 01-02/2010, s.7

BACOVÁ, Andrea: Nové bývanie, úvodník, ARCH, 03 / 2010,s.11

BACOVÁ, Andrea: Interpretácie moderny, úvodník, ARCH, 04 / 2010,s.7

BACOVÁ, Andrea: S nízkym rozpočtom, úvodník, ARCH, 05 / 2010,s.11

BACOVÁ, Andrea: Menej je viac alebo už nuda?,  úvodník, ARCH, 06/2010,s.11

BACOVÁ, Andrea: Ostrovy pozitívnej deviácie, úvodník, ARCH, 07-08/2010,s.9

BACOVÁ, Andrea: Sféra verejná, úvodník, ARCH, 09/2010,s.11

BACOVÁ, Andrea: Domy z medzipriestoru, úvodník, ARCH, 10/2010,s.9

BACOVÁ, Andrea: Facelifting, úvodník, ARCH, 11 / 2010,s.9

BACOVÁ, Andrea: Efemérnosť interiérov, úvodník, ARCH, 12/2010,s.13

BACOVÁ, Andrea: Rozhovor s architektami Jánom Kodoňom a Bohuslavom Krausom, ARCH 01-02/2010, s.12-15

BACOVÁ, Andrea: Rozhovor s architektom Petrom Abonyim, ARCH 03 /2010, s.16-19

BACOVÁ, Andrea: Rozhovor s architektami Mariánom Pokrivčákom a Monikou Štekláčovou, ARCH 04 / 2010, s.12-15

BACOVÁ, Andrea: Rozhovor s architektami Štefanom Polakovičom a Petrom Jurkovičom, ARCH 05 /2010, s.16-19

BACOVÁ, Andrea: Rozhovor s architektom Norbertom Šmondrkom, ARCH 06 / 2010, s.12-15

BACOVÁ, Andrea: Rozhovor s architektom Michalom Burákom,  ARCH 07-08/2010, s.14-17

BACOVÁ, Andrea: Rozhovor s architektom Romanom Hájekom,  ARCH 09 /2010, s.16-19

BACOVÁ, Andrea: Rozhovor s architektami Martinom Kusým a Pavlom Paňákom, ARCH 10 / 2010, s.18-21

BACOVÁ, Andrea: Rozhovor s architektom Dušanom Voštenákom, ARCH 11/2010, s.14-17

BACOVÁ, Andrea: Rozhovor s architektami Michalom Langom a Jánom Lukáčom, ARCH 12 / 2010, s.18-21

BACOVÁ, Andrea: Prototyp pre prímestské satelity. In: ARCH 07-08/2010, s.22-25

BACOVÁ, Andrea: Z betónu a zo skla. In: ARCH 10/2010, s.22-27

BACOVÁ, Andrea:  Suburbanizačný proces Bratislavy alebo bratislavské urban sprawl, In: ARCH 10/2010, s.50-53

BACOVÁ, Andrea:  Diskusia poroty k Cene ARCH 2010, In: Katalóg k Cene ARCH, s.13-21, Eurostav, 2010

Dokladová časť : Register publikačnej činnosti STU

 

Prednášky na vedeckých konferenciách, seminároch - výber: 

 

Bacová, A: Nové trendy navrhovania bytových domov, Coneco 2011, marec 2011, Bratislava

Bacová, A.: Architektonický koncept pri komplexnej obnove bytových domov, IV. 

medzinárodná konferencia: Komplexná obnova bytových domov 2010, Podbanské,

november 2010

Bacová,A.: Bývanie v panelových sídliskách – aktuálny stav, III. medzinárodná konferencia: 

Komplexná obnova bytových domov 2010, Podbanské, november 2009

Bacová,A.: Aktuelle Wohnbau-Tendenzen in der Slowakei, Wohnen in  Centrope 2020, medzinárodné sympózium, Orth/Donau, Rakúsko, máj  2009

Bacová, A.: Nové koncepty v architektúre bytových domov na Slovensku, II. medzinárodná 

konferencia: Komplexná obnova bytových domov 2008, Podbanské, november 2008

Bacová, A.: Architektonická štúdia komplexnej obnovy panelového bytového domu v Bratislave – 

metodický postup, generovanie prioritých problémov a optimálneho realizačného návrhu. 

I.medzinárodná konferencia: Nové trendy a technológie  v komplexnej obnove bytových domov 2007, 

Žilina, október 2007 

Bacová, A. : Die Sanierung der Plattenbauten in Petrzalka - architektonische Aspekte. In: Mayer, V. (Hg.) Plattenbausanierung in Wien und Bratislava. Neues Leben für alte Strukturen. Ausgewählte Beiträge der Internationalen PWB-Tagung in Wien, am 14. und 15. Juni 2005 ( Plattenbausanierung Wien-Bratislava/PWB - Schriftenreihe, Band 1), s.48-53,  ISBN 3-9502069-2-2

Bacová, A: Rodinný dom -  využité a stratené šance, zborník prednášok  ku konferencii Rodinný dom -  obraz našej kultúry, Spolok architektov Slovenska, Bratislava, november 2003, s.10 -11, ISBN 80-88757-28-2

 

Členstvá:


 

Členka Vedeckej a umeleckej rady FA STU v Bratislava, od novembra 2010

Členka Pamiatkovej komisie Krajského pamiatkového úradu, od januára 2008

Členka Redakčnej rady časopisu ARCH, od januára 2010

Členka Regionálnej rady Spolku architektov Slovenska 

Členka  medzinárodnej  poroty Ceny časopisu ARCH (1999, 2010,2011)

 

Šéfredaktorka odborného časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre, od januára 2010

Šéfredaktorka odbornej publikácie Nové rodinné domy, od r.2003