Prejsť na obsah
Aktivity a aktuality ústavu
November 2019  
 

Nový stánok Kolečko
Prezentácia vertikálneho ateliéru P/V/S
Organizátor: Salcer/ Kočlík

   
  1Workshop Kontexty tvorby interiéru

Organizátor: Andrea Ďurianová

   
Október 2019  
 

Moddom expozícia fakulty
Autori: Dušan Kočlík, Igor Salcer
Realizácia: študenti predmetu Výstavníctvo
Stánku bola udelená cena veľtrhu

   
Jún 2019  
   

BADW IDENTITA

Výstava dizajnov vytvorených pre projekt Identita SK

   
   BADW

6.6. - 9.6.2019

Výstava „Prehopdnotiť“
Študenti predmentu Aktuálne trendy v dizajne
spracovali tému šperk + recyklácia.
Pedagógovia: Andrea Ďurianová, Dušan Kočlík, Tatiana Lesajová, Markéta Kučerová, Adam Tóth

   
 

Cena prof. Vilhana 2019 

za najlepší študentský projekt z oblasti interiéru.
Garantka ceny: Ing. Arch. Katarína Morávková, PhD.

   
Máj 2019  
 

Medzinárovná putovná výstava Interreg DanuRb.
Modulový výstavný fundus vypracoval UIV
Autori:
Dušan Kočlík, Katarína Morávková,  Jana Vinárčiková

   
 Marec 2019  
 

Výstava: CONECO 2019
Autori expozície:
Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.
Mgr.art. Andrea Ďurianová

   
   

Workshop so spoločnosťou Haworth v priestoroch showroomu Ekoma design.
Organizátor:
doc. ing. arch. Michal C. Hronský, PhD.

   
 Október 2018
 
  Výstava: Moddom 2018
FA získala za spracovanie stánku
Cenu Moddom za kreatívnu expozíciu
   
   
 

Medzinárodná a interdisciplinárna dvoj-konferencia na témy
Identita a Interiér na Slovensku.
4-5.októbra 2018
Fakulta architektúry STU v Bratislave , Námestie Slobody 19,
4. poschodie, respírium Ústavu interiéru
Organizátori: Ústav interiéru a výstavníctva a BCDlab.
Organizačné zabezpečenie:
Veronika Kotradyová (Identita SK)
Dušan Kočlík (Interiér na Slovensku)
Podujatie sa uskutoční pod záštitou projektov:
APVV 16-0567 Identita.sk - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied
KEGA č. 022STU-4/2017 Interiér na Slovensku

   
 September 2018
 

Workshop v Hrušove

Termín: v utorok 5.9.2018 - 10.9.2018

Organizačné zabezpečenie: Veronika Kotradyová (Identita SK) 
Podujatie sa uskutoční pod záštitou projektov:
APVV 16-0567 Identita.sk - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied

   
Júl 2018
 
 

ARCHkemp 2018 
16.7 - 20.7.2018 workshop nie len o architektúre pre deti.

   
Jún 2018  
  Výstava NOC ARCHITEKTÚRY, 15.6.2018
miesto konania: respírium Ústavu interiéru a výstavníctva na 4. poschodí Fakulta architektúry STU v Bratislave
   
 
Workshop v Pohorelej
Termín: v utorok 5.6.2018 - 8.6.2018
Organizačné zabezpečenie: Veronika Kotradyová (Identita SK) 
Podujatie sa uskutoční pod záštitou projektov:
APVV 16-0567 Identita.sk - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied
   
   
  CENA PROFESORA VILHANA 2018
11.6.2018 odborná komisia udelila ceny z oblasti interiérovej tvorby.
   
Máj 2018  
  Prieskumy  25.5. - 26.5.2018
Spracované semestrálne projekty boli pre:
SPŠE - Jozefa Murgaša, Banská Bystrica
Slovenská agentúra životného prostredia
Javorina v.d.
Internorma s.r.o.
   
Apríl 2018  
  Výstava: CONECO 2018
FA získala za spracovanie stánku
Ocenenie Zlatý Leonardo za expozíciu
Autori expozície:
Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Bc. Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
 
  DEŇ INTERIÉROVEJ PRAXE, 
24. apríla 2018 miesto konania: respírium Ústavu interiéru a výstavníctva na 4. poschodí,  Fakulta architektúry STU v Bratislave.
 
 

Workshopy „MESTSKÝ MOBILIÁR  1 a 2“
– študentský workshop  realizovaný v rámci  predmetu
„PRVKY MESTSKÉHO MOBILIÁRU“,
realizovaný  v nadväznosti  na aktivity národného projektu
NPC II – BA kraj, podaktivity Creative Point.
Workshop bol zameraný na získavanie praktických zručností  a vedomostí v oblasti prototypovania navrhnutých diel prostredníctvom dostupných technológií.  

Miesto a dátum konania:
Creative Point – Národné podnikateľské centrum,
Twin City, Blok A, Bratislava
11.4.2018 -  návrhová časť
18.4.2018 - realizačná časť

Garanti a lektori podujatia za FA STU:
Jana Vinárčiková, Katarína Morávková

 
Marec 2018
  LUMA prednáška
utorok 27.3  o 9.30- 11.30 
v showroome na Račianskej 22.
 
Február 2018
  Prezentácia projektu CINEMAX
veľmi netradične v atmosfére kina BORY Mall.
 
November 2017

Workshop „VIAC AKO OSVETLENIE“
– študentský workshop  orientovaný na rozvíjanie kreatívneho myslenia prostredníctvom návrhu dizajnového elementu v podobe svietidla. Vybrané návrhy svietidiel boli finálne zrealizované v priestoroch Creative Point NPC (Národné podnikateľské centrum – BA kraj), zameraného na podporu podnikania a inovácií. Súčasťou podujatia bol sprievodný prednáškový seminár s tematikou osvetlenia, svetelných dizajnových prvkov a remeselnej prefabrikácie produktov. Akcia sa konala v rámci sledu aktivít projektu
KEGA 042STU-4/2015.
Miesto a dátum konania: respírium ÚIV a ateliér 69. dielne FA STU, Creative Point –Twin City, Karadžičova 2.
Garanti podujatia: Katarína Morávková, Jana Vinárčiková

 
Výstava: Lacko 100
pri príležitosti stého výročia narodenia architekta
prof. Jozefa Lacka pripravujeme jeho spomienkovú výstavu.
Trvanie: 20.11. - 8.12.2017
Vernisáž: 23.11.2017 o 16:00

Kurátor výstavy: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Koncepcia výstavy: Ing. Kočlík, ArtD.
Odborní garanti výstavy: doc. PhDr. Jarmila Bencová PhD.
doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.
Organizačné zabezpečenie PhDr. Peter Mikloš,
FOTOEXPO: Alexander Kupko,
Realizácia: Ing. arch. Igor Salcer
V spolupráci s SAS Spolok architektov Slovenska.
Október 2017
Výstava: Moddom 2017
FA získala za spracovanie stánku

Cenu Moddom za kreatívnu expozíciu
Máj 2016

Výstava „HERBERT VON KROCHENTÁL“
– návrh a realizácia výstavnej inštalácie na BADW Bratislava "Design week 2016", prezentujúcej semestrálne práce študentov z predmetu Aktuálne trendy dizajnu. Projekt bol zameraný na podporu kritického myslenia a rozvíjanie schopností interpretácie ambivalentných názorov na verejnosti vtipnou, netradičnou formou. Inštalácia predstavila zaznamenané nedostatky, vyskytujúce sa na realizovaných dielach. Akcia bola súčasťou sledu aktivít projektu
KEGA 042STU-4/2015.
Miesto a dátum konania: Námestie SNP 30, jún 2016.
Garant podujatia: Dušan Kočlík

 

Jún - Sept. 2015

 

Výstava „NETRADIČNÉ POHĽADY NA INTERIÉROVÉ ÚPRAVY PRIESTOROV DOMU KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ V PETRŽALKE“
– prezentácia modelových riešení interiérových a exteriérových úprav objektu Kultúrneho domu Zrkadlový háj Petržalka, realizovaných študentmi  študijného odboru 2.2.6. Dizajn, zameranie Interiérový dizajn. Výstava vznikla ako výsledok spolupráce so subjektom Kultúrne zariadenia Petržalka v Bratislave v rámci sledu aktivít projektu KEGA 042STU-4/2015.
Miesto a dátum konania: Dom kultúry Zrkadlový háj, Bratislava, 9. 6. – 15. 9. 2015.
Garant podujatia: Jana Vinárčiková

 

Október 2015

 

Výstava/seminár „ZDRAVÉ BYTOVÉ A PRACOVNÉ PROSTREDIE“
– výstava nábytkových modelov realizovaných v priebehu študentských workshopov. Sprievodnou súčasťou akcie bol odborný seminár za účasti verejnosti, pedagógov ÚIV, študentov a prizvaných odborníkov. Seminár sa uskutočnil pod záštitou projektov APVV 0594-12 a KEGA č. 042STU-4/2015.
Miesto a dátum konania: veľtrh MODDOM 2015, Incheba Bratislava, október 2015.
Prednášajúci: Zuzana Humajová, Veronika Kotrádyová, Jana Vinárčiková