Prejsť na obsah
Aktivity a aktuality ústavu
 
 
November 2017

Workshop „VIAC AKO OSVETLENIE“
– študentský workshop  orientovaný na rozvíjanie kreatívneho myslenia prostredníctvom návrhu dizajnového elementu v podobe svietidla. Vybrané návrhy svietidiel boli finálne zrealizované v priestoroch Creative Point NPC (Národné podnikateľské centrum – BA kraj), zameraného na podporu podnikania a inovácií. Súčasťou podujatia bol sprievodný prednáškový seminár s tematikou osvetlenia, svetelných dizajnových prvkov a remeselnej prefabrikácie produktov. Akcia sa konala v rámci sledu aktivít projektu
KEGA 042STU-4/2015.
Miesto a dátum konania: respírium ÚIV a ateliér 69. dielne FA STU, Creative Point –Twin City, Karadžičova 2.
Garanti podujatia: Katarína Morávková, Jana Vinárčiková

 

Výstava: Lacko 100
pri príležitosti stého výročia narodenia architekta
prof. Jozefa Lacka pripravujeme jeho spomienkovú výstavu.
Trvanie: 20.11. - 8.12.2017
Vernisáž: 23.11.2017 o 16:00

Kurátor výstavy: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Koncepcia výstavy: Ing. Kočlík, ArtD.
Odborní garanti výstavy: doc. PhDr. Jarmila Bencová PhD.
doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.
Organizačné zabezpečenie PhDr. Peter Mikloš,
FOTOEXPO: Alexander Kupko,
Realizácia: Ing. arch. Igor Salcer
V spolupráci s SAS Spolok architektov Slovenska.

Október 2017
Výstava: Moddom 2017
FA získala za spracovanie stánku

Cenu Moddom za kreatívnu expozíciu

Máj 2016

Výstava „HERBERT VON KROCHENTÁL“
– návrh a realizácia výstavnej inštalácie na BADW Bratislava "Design week 2016", prezentujúcej semestrálne práce študentov z predmetu Aktuálne trendy dizajnu. Projekt bol zameraný na podporu kritického myslenia a rozvíjanie schopností interpretácie ambivalentných názorov na verejnosti vtipnou, netradičnou formou. Inštalácia predstavila zaznamenané nedostatky, vyskytujúce sa na realizovaných dielach. Akcia bola súčasťou sledu aktivít projektu
KEGA 042STU-4/2015.
Miesto a dátum konania: Námestie SNP 30, jún 2016.
Garant podujatia: Dušan Kočlík


 

Jún - Sept. 2015

 

Výstava „NETRADIČNÉ POHĽADY NA INTERIÉROVÉ ÚPRAVY PRIESTOROV DOMU KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ V PETRŽALKE“
– prezentácia modelových riešení interiérových a exteriérových úprav objektu Kultúrneho domu Zrkadlový háj Petržalka, realizovaných študentmi  študijného odboru 2.2.6. Dizajn, zameranie Interiérový dizajn. Výstava vznikla ako výsledok spolupráce so subjektom Kultúrne zariadenia Petržalka v Bratislave v rámci sledu aktivít projektu KEGA 042STU-4/2015.
Miesto a dátum konania: Dom kultúry Zrkadlový háj, Bratislava, 9. 6. – 15. 9. 2015.
Garant podujatia: Jana Vinárčiková


 

Október 2015

 

Výstava/seminár „ZDRAVÉ BYTOVÉ A PRACOVNÉ PROSTREDIE“
– výstava nábytkových modelov realizovaných v priebehu študentských workshopov. Sprievodnou súčasťou akcie bol odborný seminár za účasti verejnosti, pedagógov ÚIV, študentov a prizvaných odborníkov. Seminár sa uskutočnil pod záštitou projektov APVV 0594-12 a KEGA č. 042STU-4/2015.
Miesto a dátum konania: veľtrh MODDOM 2015, Incheba Bratislava, október 2015.
Prednášajúci: Zuzana Humajová, Veronika Kotrádyová, Jana Vinárčiková