Prejsť na obsah
Ústav interiéru a výstavníctva
Ťažiskovou náplňou Ústavu interiéru a výstavníctva (ÚIV) je komplexná problematika interiérového navrhovania vyučovaná v študijnom odbore architektúra a urbanizmus (5.1.1) a v umeleckom študijnom odbore dizajn (2.2.6)  

  

Na  Ústave interiéru a výstavníctva poskytujeme podľa ročníkov čo najväčšie množstvo informácií o tvorbe vnútorného priestoru, vedomostí v oblasti interiérového navrhovania, ktorá je vo svojej podstate mnohoraká a špecifická. Štúdium prebieha podľa akreditovaných študijných programov FA STU v Bratislave.

 

V bakalárskom a následne v inžinierskom, resp. magisterskom študijnom programe je problematika interiérového navrhovania rozvrhnutá postupne podľa náročnosti. Od základných teoretických vedomostí prezentovaných na prednáškach v treťom roku prvého stupňa štúdia, prehĺbenými na praktických cvičeniach a vo štvrtom roku prvého stupňa štúdia povinne voliteľným modulom M4 interiér - ateliérové navrhovanie VI a ďalších doplnkových predmetov študent získa základné vedomosti z oblasti interiéru, ktoré môže následne rozvíjať na druhom stupni štúdia.

 

V druhom stupni štúdia prebieha výučba na Ústave interiéru a výstavníctva v študijnom odbore 5.1.1  ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS  (AU) - inžiniersky študijný program ARCHITEKTÚRA (Ing.arch.) a v umeleckom študijnom odbore 2.2.6 DIZAJN (D) – magisterský študijný program DIZAJN (Mgr.art.) v zameraní Interiérový dizajn /ID/. Počas dvoch rokov – štyroch semestrov štúdia získajú študenti prehlbujúce a špecifické poznatky (v odbore AU, v zameraní A4 interiér a výstavníctvo a v odbore DIZAJN, v zameraní ID – interiérový dizajn) v ťažiskových predmetoch Ateliér II a Ateliér III a Diplomová práca, ale aj v rozmanitom počte povinných a výberových predmetoch pre odbory AU a D.

 

Celková charakteristika interiérového navrhovania je charakterizovaná komplexným tvorivým procesom; začínajúc tzv. libretom (filozofiou návrhu), typologickou prípravou, štúdiom noriem, pokračujúc kompozičným zámerom. Interiérové prezentácie môžu byť spracované formou interiérových štúdií až  po jednoduchší projekt interiéru, v ktorých študent rieši jednotlivé činitele a prvky interiéru. V rámci prvkov interiéru sú to návrhy atypových nábytkových zariadení prepracovaných až po konštrukčné detaily. Na ÚIV majú študenti možnosť oboznámiť sa s problematikou interiérového navrhovania prostredníctvom  návrhu bytového, verejného interiéru a aj tvorbou v oblasti výstavníctva.

 

Tvorba interiéru, chápaná ako architektonicko–výtvarná činnosť, ako spojivo medzi architektúrou a dizajnom má svoje typické výrazové prostriedky a metódy, ktoré ústav interiéru a výstavníctva prostredníctvom výučby prezentuje. Analyzuje základné zložky interiéru, ako sú prvky interiéru (stavebný interiér, vstavaný interiér, mobiliár a doplnky interiéru) a činitele interiéru (materiály, povrchy, spoje, osvetlenie, farba) a to z viacerých hľadísk vrátane fyziologického, psychologického aj sociologického. Náročnosť a hĺbka obsahu jednotlivých zadaní je viazaná postupnosťou štúdia a taktiež zvoleným študijným odborom. Predmetom činnosti ústavu je zároveň prezentácia a sprostredkovanie interiérovej tvorby ako neoddeliteľnej súčasti architektúry  v kontexte vplyvu kultúrnych tradícií a rôznorodosti jednotlivých regiónov ako na Slovensku, tak i vo svete.


Ústav každoročne organizuje celoslovenskú Cenu prof. Vilhana

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>