Prejsť na obsah
Ústav interiéru a výstavníctva

Na ústave sú v súčasnosti riešené výskumné projekty: 

APVV-0278-07-Princípy tvorby bytového nábytku – ako zdravo a správne sedieť a pracovať , odpočívať a spať (hlavný riešiteľ Lignoprojekt a.s Bratislava), vedúci riešiteľského koletkívu za FA: Veronika Kotradyova


Úspešne ukončené projekty:

ESF-VAD - Zvyšovanie kvality vzdelávania v architektúre a dizajne.Ústav zastrešoval aktivitu A1 – Základné technológie výroby nábytku a ostatných interiérových prvkov, s cieľom zvýšiť kvalifikačný potenciál budúcich dizajnérov v oblasti technológie tvorby a výroby interiérových prvkov a tiež aktivity a B1 Kurz „Marketing a prezentačné techniky“ B2  Kurz  „Nové formy vzdelávania“. Kód projektu ITMS:13120110487. Projektový manažér za FA: Veronika Kotradyova

VEGA168/05 Inovatívne formy riešenia parteru a ich uplatňovanie v procese revitalizácie mestského prostredia
riešiteľ :Doc.Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. /FA STU Bratislava/
zástupca riešiteľa :Pro.Ing.arch. akad.arch. Ivan Petelen, PhD

KEGA/A MŠ 3/221/2/04 - tematickej oblasti č. III: Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia, so zameraním na Systém tvorby nových študijných programov pre II. stupeň vysokoškolského vzdelávania. Jej názov znie: Tvorba a koordinácia transformácie prierezových študijných programov medziodborového štúdia - PDN /priemyselný dizajn nábytku – DF TU Zvolen/ a IVS /interiér, výstavníctvo, scénografia – FA STU, Bratislava/ pre nový študijný program - ID /INTERIÉROVÝ DIZAJN/.

APVT-99-00305
Multifunkčné kuchynské interiéry (Lignoprojekt Slovakia, s.r.o. Bratislava a Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ústav architektúry II, Katedra interiéru a výstavníctva)
Spracovatelia za FA STU : Ing. Veronika Kotradyová, PhD., prof. Ing.arch.akad.arch. Ivan Petelen, PhD.
V teoretickej časti projektu sú použité aj materiály výskumného grantu KEGA 11/04

KEGA FA 21/06 – MŠ SR 3/4300/06
Výstavba virtuálnych laboratórií nových technológií pre interiér a dizajn na DF TU Zvolen a FA STU Bratislava spolu s DF TU Zvolen.

 


Medzinárodné kontakty katedry :

UNC Berkeley USA, College of environmental design, Department of Architecture TU Dresden, Nemecko, Fakultät fuer aaArchitetktur und Institut fuer Holzforschung
TU Muenchen, Fakultät fuer Architektur, Lehrstuhl fuer Gebaudelehre und Produktentwicklung, Nemecko
Kolding Design School, Kolding, Dánsko
Institut fuer Holztechnologie Dresden, Nemecko
Fakulta architektury  VUT v  Brne

 

 Späť na úvodnú stránku ústavu >>>