Prejsť na obsah
Ústav interiéru a výstavníctva

Ústav gestoruje študijné zamerania:


Študijný odbor architektúra a urbanizmus (5.1.1)                                           
 
1. stupeň štúdia: Bakalársky študijný program; architektúra a urbanizmus, (Bc. AU)                
2. stupeň štúdia: Inžiniersky študijný programe;  architektúra, (Ing. arch. A)                                         
 
V rámci gestorstva ÚIV je výučba a osnova predmetov založená na postupnosti od všeobecných poznatkoch o interiéri až po konkrétne a možnosť aplikovať ich a overiť v riešení interiérov rôznych typologických druhov objektov v novom i historickom prostredí a výstavných akcií. Ateliérová tvorba je programovo koncipovaná z niekoľkých menších aktuálnych úloh, súťažných tém, tém prierezových, koncepčných, dizajnérskych až po detail. Súčasťou je aktívne prepojenie s praxou, spolupráca s odbornými profesiami. Využívajú sa všetky formy výučby – pracovné sústredenie, exkurzie, workshopy, súťaže, výstavy, návštevy v ateliéroch tvorivých osobností. Charakteristická je medziodborová spolupráca s odborom Dizajn /nábytok/ - v spolupráci s TU Zvolen. Podiel vlastnej tvorivej a experimentálnej práce študenta rastie postupne a je smerovaný na originálne koncepty spoločensky závažných individuálnych a verejných interiérov a reprezentačných výstav doma i v zahraničí.

Umeleckým študijný odbor dizajn (2.2.6.)                                                       
 
2. stupeň štúdia: Magisterský študijný program dizajn, zameranie interiérový dizajn / ID/ (Mgr.Art.)
 
Výučba v študijnom zameraní interiérový dizajn v študijnom odbore 2.2.6 dizajn, študijnom programe dizajn je zameraná pre študentov, ktorí úspešne ukončili minimálne prvý stupeň štúdia v odbore príbuznom k odboru dizajn a úspešne prešli prijímacím konaním, ktorého súčasťou je aj prezentácia vlastnej tvorby (napr. portfólio prác) preukazujúca dostatočnú schopnosť zvládnuť štúdium v tomto študijnom programe. Absolvent tohto programu je spôsobilý komplexne vypracovať interiérové návrhy a projekty pre potreby plnohodnotného užívania stavieb. Získa teoretické a praktické poznatky o tvorbe interiérov stavieb, ich súčastiach, interiérových prvkoch a ich dizajne. Poznatky sú založené na štúdiu dizajnu a interiéru a  profesií súvisiacich s architektonickým dielom, na rozvíjaní praktických schopností,  uplatnení v samostatnej interiérovej tvorbe. Absolvent je tiež schopný tvorivej koncepčnej a koordinačnej činnosti a medzinárodnej profesionálnej konfrontácie, dokáže analyzovať problémy a navrhovať dizajn celku i častí interiéru v oblastiach vymedzených  aj príbuznými študijnými programami FA (architektúra). Získa hlbšie znalosti a zručnosti v oblasti vnútornej architektúry, ktorá mu umožňuje riadiť tvorivé tímy pracovníkov a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia projektov interiéru. 


Späť na úvodnú stránku ústavu >>>