Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

 

 

„Banskoštiavnická Kalvária – perspektívy revitalizácie“

B a n s k á   Š t i a v n i c a,      21. 9. – 29. 9. 2007

 

LETÁKNÁVRATKA

 

Medzinárodný workshop a odborné kolokvium

 

Kontext workshopu a odborného kolokvia:

 

Banskoštiavnická Kalvária je výraznou barokovou krajinnou dominantou, situovanou oproti historickému mestu. Komplex architektúr pozostávajúci zo 17 kaplniek, 3 kostolov (Dolný kostol, Sväté schody, Horný kostol), objektu Žalára a Svätého hrobu,  je nositeľom množstva architektonických detailov, hodnotných historických konštrukcií, hodnôt výtvarnej a umeleckej povahy, ktoré sú v stave vážneho ohrozenia.

Súčasný stav komplexu kalvárie je odrazom nedostatku záujmu verejnosti  o ďalší osud jednej z najkrajších barokových kalvárií na Slovensku a v Európe. Miestne banskoštiavnické iniciatívy navrhli lokalitu Kalvárie na zápis do zoznamu „100 najohrozenejších pamiatok sveta“, pravidelne vedeného americkou nadáciou World Monument Found.

Banskoštiavnickej Kalvárii bolo doteraz venovaných mnoho hodnotných publikácií. Doteraz však neboli zmapované a zaznamenané poškodenia a teda neboli pomenované ohrozenia pamiatky. Neboli zmonitorované straty na  pamiatkových hodnotách, nedošlo k diagnostike stavu historických stavebných a architektonických konštrukcií, a tak nebolo možné stanoviť ani celkový projekt vo forme menežment plánu pre jej ďalšiu revitalizáciu.

Medzinárodný workshop pre študentov a ich pedagógov, ako aj kolokvium pre odbornú i širšiu verejnosť, reflektujú  na najakútnejšiu potrebu obnovy barokového komplexu - banskoštiavnickej Kalvárie, ako aj na aktuálnu potrebu výchovy študentov k tímovej medziodborovej práci a tým ku multidisciplinárnemu chápaniu problematiky ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva, ako aj k zvyšovaniu všeobecného povedomia a vzťahu ku historickým kultúrnym hodnotám.

 

 

Zámer:

 

  1. Realizovať 9-dňový medzinárodný a medziodborový workshop pre študentov fakulty architektúry, študentov histórie umenia, reštaurovania pamiatok a študentov teológie. Predmetom medziodborového/ multidisciplinárneho workshopu je analýza stavu banskoštiavnickej Kalvárie – z hľadiska jednotlivých zúčastnených odborov na projekte a hľadanie východísk pri ďalšej záchrane a revitalizácii unikátnej pamiatky.
  2. Realizovať 2-dňové medzinárodné kolokvium so širšou účasťou odbornej verejnosti, ktoré by nadväzovalo na získané poznatky počas 9-dňového workshopu  s cieľom posúdenia súčasného stavu, porovnávania s podobnými lokalitami v Európe, príp. naštartovania spoločných projektov pre zlepšenie súčasného stavu a prevencie chátrania takýchto pamiatok v budúcnosti.
  3. Zo získaných poznatkov – z terénneho a archívneho prieskumu študentov a ich pedagógov počas workshopu, ako aj z výsledkov medzinárodného odborného kolokvia vydať publikáciu„Banskoštiavnická Kalvária – perspektívy revitalizácie“.

 

Ciele:

 

-          Terénny prieskum a zmapovanie sprasného stavu územia Kalvárie;

-          Konfrontácia dnešného stavu kalvárie s pôvodným;

-          Vytvorenie konfrontačnej štúdie s podrobným porovnaním stavu architektúr, jej výzdob, mobiliáru, ako aj duchovného odkazu a života barokového komplexu kalvárie v minulosti a dnes;

-          Vydanie publikácie „Banskoštiavnická Kalvária – perspektívy revitalizácie“ – podrobnej  konfrontačnej štúdie (výsledok študentského workshopu) s načrtnutím možnej budúcej revitalizácie (výsledok študentského workshopu + odborného seminára);

-          Zdôraznenie multidisciplinárneho charakteru problematiky ochrany a obnovy kultúreho dedičstva.

 

 

Predbežný program:

 

21. 9. -  27. 9. 2007 – medzinárodný a medziodborový workshop študentov a ich pedagógov (cca 20 študentov a 10 pedagógov):

-- monitoring súčasného stavu architektonického komplexu Kalvárie – stavieb, kultúrnej krajiny v bezprostrednom okolí (študenti architektúry a urbanizmu);

--  monitoring pôvodnej výtvarnej a umeleckej výzdoby architektúr (študenti histórie umenia a reštaurovania),

-- súčasného stavu duchovného využitia a získavanie poznatkov o pôvodnom duchovnom využití komplexu kaplniek a kostolov (študenti teológie).

 

28.9. -  29. 9. 2007 – medzinárodné odborné kolokvium:

Predpokladá sa účasť odborníkov zo Slovenska a Európy, hlavne z krajín, kde kult Svätých hôr a Kalvárií bol v minulosti rozšírený. Kolokvium je určené odbornej verejnosti architektov, pamiatkárov, historikov umenia, reštaurátorov a teológov,  ako aj miestnym autoritám.