Prejsť na obsah
Ústav architektúry občianskych budov

rollova

miestnosť: 409/ tel.: (02) 57276 419/ mail: lea.rollova@stuba.sk

Pedagogická činnosť:


Pedagogicky pôsobí v predmetoch:
Diplomová práca
Ateliér II
Ateliér III
Ateliér architektonického navrhovania II
Ateliér architektonického navrhovania VI modulu M2
Občianske budovy II
Architektonická typológia
Architektonická typológia I
Univerzálne navrhovanie
Univerzálne navrhovanie v KAKP
Univerzálny dizajn
Revitalizácia verejných budov
Obytné budovy
Diplomový seminár

Garantuje predmety:
Občianske budovy II
Univerzálne navrhovanie v KAKP

Publikačná činnosť:


Rollová, Lea: Bezbariérový turizmus. Nároky osôb so zdravotným postihnutím na ubytovacie zariadenia a služby.“ Bratislava: CEDA FA STU, 2009. – 119 s - ISBN 978-80-970177-3-6

Rollová, Lea - Samová, Mária: Access Audit of Cultural Buildings. In: Culture for All : IP ERASMUS-Design for All - Universal Design. Bratislava: CEDA FA STU, 2009. - ISBN 978-80-970177-0-5. - S. 36-39

Rollová, Lea: Leissure facilities without barriers. In: Tourism for All. IP ERASMUS: 1. part - Lectures. Bratislava: Fakulta architektúry STU, 2008. - ISBN 978-80-969981-6-6. - S. 53-58

Rollová, Lea - Čerešňová, Zuzana: Prostredie bez bariér. - Bratislava : Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA Fakulta architektúry STU, 2010. - ISBN 978-80-970177-4-3

Rollová, Lea: Budovy na bývanie: 4. Rodinné domy. Bytové domy. Zariadenia na prechodné ubytovanie. Zariadenia sociálnej starostlivosti. In: Tvorba bezbariérového prostredia : Základné princípy a súvislosti. - Bratislava : Eurostav, 2008. - ISBN 978-80-89228-10-2. - S. 63-78

Rollová, Lea: Šport: 7.1 -7.4: Časti pre divákov. Časti pre športovcov. Priestory na športovanie. Doplnkové služby pri športových zariadeniach. In: Tvorba bezbariérového prostredia : Základné princípy a súvislosti. - Bratislava : Eurostav, 2008. - ISBN 978-80-89228-10-2. - S. 103-117

Rollová, Lea: Vzdelávanie, práca, obchod a služby: 5.2. Práca. In: Tvorba bezbariérového prostredia : Základné princípy a súvislosti. - Bratislava : Eurostav, 2008. - ISBN 978-80-89228-10-2. - S. 86-92

Rollová, Lea: Bezbariérové bývanie. In: Bytové domy na Slovensku : Teória. Recenzie. Diskusia. - Bratislava: Eurostav, 2007. - ISBN 978-80-89228-13-3. - S. 76-89

Samová, Mária - Rollová, Lea - Čerešňová, Zuzana - Korček, Pavol - Majcher , Stanislav - Končeková, Danica: Audit bezbariérovosti prostredia. VEGA 14/09 MŠ SR "Auditorský program - univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia. - Bratislava : CEDA FA STU, 2010. – 102 s - ISBN 978-80-970177-6-7

Samová, Mária - Rollová, Lea - Čerešňová, Zuzana - Korček, Pavol - Majcher, Stanislav: Architecture and Urban Planning. Desig for All from School to Practice. - Paríž : ARVHA, 2006.

Rollová, Lea: Upraviteľné bývanie - byty, v ktorých možno zostarnúť.In: Eurostav. - ISSN 1335-1249. - roč.17, č.1-2 (2011), s. 25-27

Rollová, Lea: Bezbariérovosť - komfort pre všetkých.In: Interiér veřejných budov. - ISSN 1214-4584. - roč.13, č.2 (2010), s. 10-12

Rollová, Lea: Bariéry v prostredí - bariéry v myslení.In: Arch. - ISSN 1335-3268. - roč.15, č.3 (2010), s. 60-62

Samová, Mária - Rollová, Lea: Univerzálne navrhovanie - nová metóda tvorby obytného prostredia. In: Sborník anotací mezinárodní konference z cyklu Bydlení bez bariér, Praha, květen 21.-22. 2008. (2008) - ISBN 978-80-87181-00-3. - S. 14

Rollová, Lea: Navrhovanie zariadení s bazénmi pomocou metódy "Design for All". In: Bezbariérovost na bazénech a v lázních. Mezinárodní konference Asociace bazénů a saun České republiky 16.-17.října 2007. Praha : ABAS ČR, 2007. - S. 31-34

Vedecko-výskumná činnosť:


SAMOVÁ, M., ROLLOVÁ. L., ČEREŠŇOVÁ, Z., KORČEK, P., KONČEKOVÁ, D.: Univerzálne navrhovanie prostredia v súlade s požiadavkou inklúzie zdravotne limitovanej populácie do vzdelávacieho a pracovného procesu. VEGA 1/0996/11 MŠ SR, 2011 – 2014, FA STU Bratislava

SAMOVÁ, M., ROLLOVÁ. L., ČEREŠŇOVÁ, Z., KEPPL, J., KORČEK, P.: Audit bezbariérovosti vybratých druhov budov. VEGA 1/0707/08 MŠ SR, 2007 – 2010, FA STU Bratislava

SAMOVÁ M., ČEREŠŇOVÁ Z., KONČEKOVÁ, D., KORČEK P., ROLLOVÁ, L.: Design for All – Universal design: Tourism for All. IP ERASMUS, Medzinárodný projekt Európskej komisie 7203-0391/IP/BRATISL01, 2008, FA STU Bratislava

SAMOVÁ M., ČEREŠŇOVÁ Z., KORČEK P., KONČEKOVÁ, D., ROLLOVÁ L.: Design for All – Universal design: Culture for All. IP ERASMUS, Medzinárodný projekt Európskej komisie. 7203-0391/IP/BRATISL01, 2009, FA STU Bratislava

SAMOVÁ M., ČEREŠŇOVÁ Z., KEPPL J., KORČEK P., PUŠKÁR P., ROLLOVÁ L., ŠPAČEK R.: Univerzálne navrhovanie - nová metóda bezbariérového navrhovania v architektúre, urbanizme a dizajne, ktorá podporuje integráciu diskriminovaných skupín ľudí do života spoločnosti. MVTS Tal/SR/STU07 MŠ SR, 2007 – 2008, Bratislava

SAMOVÁ, M., ČEREŠŇOVÁ, Z., ROLLOVÁ, L., KORČEK, P., MAJCHER, S., KONČEKOVÁ, D., PUŠKÁR, P., SCHLEICHER, A.: „Architecture and Urban Planning: Design for All from School to Practice.“ Medzinárodný výskumný projekt EÚ (kontaktný), Koordinátor ARVHA Paris (Association pour la Recherche sur la Ville et l´Habitat), D&P Architekti a spol. Projekt VP/2004/008 Európska komisia. 2004 – 2006, Paríž

Umelecko-tvorivá činnosť:


ROLLOVÁ, L.: Adaptácia bytu pre seniorov a riešenie interiéru, bytový dom KRAMER. Projektová dokumentácia a realizácia, 2011

KAČALA, V. – BICEK, R. – ROLLOVÁ, L.: Autocamping Lipany. Projektová dokumentácia, november 2010

ROLLOVÁ, L.: Návrh prestavby radového rodinného domu na Čiernej vode a riešenie interiéru. Projektová dokumentácia a realizácia, 2010

ROLLOVÁ L., ČEREŠŇOVÁ Z., KORČEK P.: Debariérizácia študentského domova DRUŽBA, Bratislava. Projektová dokumentácia a realizácia, 2009

PUŠKÁR P. - ČEREŠŇOVÁ Z. - KORČEK P. - ROLLOVÁ L.: Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba ZŠ s MŠ Súľov-Hradná. Projektová dokumentácia, 2009

KORČEK, P. – ROLLOVÁ, L.: Rodinný dom s garážou v Tomášove. Projektová dokumentácia a realizácia, 2009

KORČEK, P. – ROLLOVÁ, L.: Rekonštrukcia bytu, Lazaretská ul. 35, Bratislava. Projektová dokumentácia a realizácia, 2009

Výber študentských prác vedených pedagógom: