Prejsť na obsah
Ústav architektúry občianskych budov

koncekova

miestnosť: 408/ tel.: (02) 57276 418/ mail:koncekova@fa.stuba.sk

Pedagogická činnosť:


Pedagogicky pôsobí v predmetoch:
Základy architektonického navrhovania I.
Základy architektonického navrhovania II.
Ateliér architektonického navrhovania II.
Ateliér architektonického navrhovania III.
Ateliér II
Ateliér III
Diplomová práca
Architektúra občianskych budov v súčasnosti
Občianske budovy I.
Občianske budovy II.
Architektonická typológia I
Revitalizácia verejných budov
Diplomový seminár
Univerzálne navrhovanie

Publikačná činnosť:


Končeková, Danica: Design for real needs and life. In: Tourism for All. 1. part - Lectures. Bratislava - Poprad, May 5-17, 2008. - Bratislava : Fakulta architektúry STU, 2008. - ISBN 978-80-969981-6-6. - S. 64-66

Čerešňová, Zuzana - Končeková, Danica: Culture for All - intensive programme Erasmus. In: Culture for All : IP ERASMUS-Design for All - Universal Design. - Bratislava : STU v Bratislave FA, 2009. - ISBN 978-80-970177-0-5. - S. 5-9

Samová, Mária - Rollová, Lea - Čerešňová, Zuzana - Korček, Pavol - Majcher , Stanislav - Končeková, Danica: Audit bezbariérovosti prostredia : Výsledky vedecko-výskumnej grantovej úlohy VEGA 14/09 Ministerstva školstva "Auditorský program - univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia. - Bratislava : Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA Fakulta architektúry STU, 2010. - 102 s. - ISBN 978-80-970177-6-7 a CD - ISBN 978-80-970177-9-8

Končeková, Danica: Hranol na zelenom úpätí. In: Nové rodinné domy X : september 2010 (2010). - Bratislava : Eurostav. - ISBN 978-80-89228-27-0. - 76, 79, 80, 82

Končeková, Danica: Stuha na fasáde. In: Arch. - ISSN 1335-3268. - roč.15, č.3 (2010), s. 54-58

Končeková, Danica: Bývanie v centre mesta. In: Bytové domy na Slovensku : Teória .Recenzie. Diskusia. - Bratislava : Eurostav, 2007. - ISBN 978-80-89228-13-3. - S. 154-157

Končeková, Danica: Wellness na Podpoľaní, In: Vízie mesta Detva. - Bratislava : STU v Bratislave FA, zborník študentských prác 2010/11. - ISBN 978-80-227-3541-4.

Vedecko-výskumná činnosť:


SAMOVÁ, Mária – ROLLOVÁ, Lea – ČEREŠŇOVÁ, Zuzana – KORČEK, Pavol – MAJCHER Stanislav – KONČEKOVÁ, Danica: IP ERASMUS - Číslo projektu: 7203-0391/IP/BRATISL01 Európska komisia „Design for All – Universal Design“, téma v akad. roku 2007/2008: „Tourism for All“

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - SAMOVÁ, Mária – ROLLOVÁ, Lea – KORČEK, Pavol – KONČEKOVÁ, Danica: IP ERASMUS - Číslo projektu: 8203-0512/IP/BRATISL01 / Európska komisia, „Design for All – Universal Design“: Specific Topic: „Culture for All“ ,2009

SAMOVÁ, Mária – ROLLOVÁ, Lea – ČEREŠŇOVÁ, Zuzana – KORČEK, Pavol– KONČEKOVÁ, Danica: „Audítorský program – univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia“ Projekt VEGA 1/0707/08 MŠ SR, 2008 – 2010, Bratislava

SAMOVÁ, Mária – ROLLOVÁ, Lea – ČEREŠŇOVÁ, Zuzana – KORČEK, Pavol – MAJCHER Stanislav – KONČEKOVÁ, Danica - PUŠKÁR, Peter - SCHLEICHER, Alexander.: „Architecture and Urban Planning: Design for All from School to Practice.“ Medzinárodný výskumný projekt EÚ (kontaktný), Koordinátor ARVHA Paris (Association pour la Recherche sur la Ville et l´Habitat), D&P Architekti a spol. Projekt VP/2004/008 Európska komisia. 2004 – 2006, Paríž

SAMOVÁ, Mária – ROLLOVÁ, Lea – ČEREŠŇOVÁ, Zuzana – KORČEK, Pavol– KONČEKOVÁ, Danica :„Univerzálne navrhovanie prostredia v súlade s požiadavkou inklúzie zdravotne limitovanej populácie do vzdelávacieho a pracovného procesu“ Projekt VEGA 1/0996/11, 2011 – 2014, Bratislava

Umelecko-tvorivá činnosť:


Končeková D., Buero Steffel /AT/ a PRO 5, sro. - Škola pre deti diplomatov, Viedeň, Aspernalle, Rakúsko, projekt pre realizáciu stavby, realizované 1998

Končeková D., PRO 5, sro. - Gastronomický komplex Lagúna, pre Slov. elektrárne, návrh a realizácia interiéru 1997

Končeková D., PRO 5, sro. - Administratívno-prevádzková budova FIDES, Vlárska ul. BA, projekt, dodávka a realizácia interiéru 1997

Končeková D., PRO 5, sro. - Administratívno-prevádzková budova FIDES, Rožňavská ul. BA, projekt, realizované 1998-2001

Končeková D., Zigo V., Rusinová M.- Urbanistická štúdia podhradia v Bratislave-regulatívy, 2001

Končeková D., PRO 5, sro. - Adaptácia a dostavba Šandor pavillon-u v Piešťanoch, štúdia 1998, realizačný projekt 1999-2000, kolaudácia 2006, hlavná cena Baumit 2011- Fasáda roka - Kat. rekonštrukcia

Končeková, D., Konček M.- Rodinný dom na Vidlicovej ul. v Bratislave III., štúdia, projekt pre ÚR a stavebné povolenie, v realizácii, 2005- 2011

Výber študentských prác vedených pedagógom: