Prejsť na obsah
Ústav architektúry občianskych budov

korcek

miestnosť: 439/ tel.: (02) 57276 432/ mail: korcek@fa.stuba.sk

Pedagogická činnosť:


Pedagogicky pôsobí v predmetoch:
Obytné budovy
Občianske budovy I
Občianske budovy II
Univerzálne navrhovanie
Univerzálne navrhovanie v KAKP
Univerzálny dizajn
Základy architektonického navrhovania II
Ateliér architektonického navrhovania I
Ateliér architektonického navrhovania II
Ateliér architektonického navrhovania III
AT VIII - záverečná Bc. práca
Ateliérový seminár II – A

Publikačná činnosť:


korcek
Korček, P.: Bezbariérové navrhovanie vybraných druhov dopravných stavieb : Prestupové uzly železničnej a autobusovej dopravy. - Bratislava : Fakulta architektúry STU, 2010. - 125 s. - ISBN 978-80-227-3401-1

Korček, Pavol: Barrier-free design of transport building:Railway and bus station. In: Tourism for All. 1. part - Lectures. Bratislava - Poprad, May 5-17, 2008. - Bratislava : Fakulta architektúry STU, 2008. - ISBN 978-80-969981-6-6. - S. 59-63

qqq
Korček, Pavol: Verejné priestranstvá a dopravné stavby. In: Tvorba bezbariérového prostredia : Základné princípy a súvislosti. - Bratislava : Eurostav, spol.s.r.o., 2008. - ISBN 978-80-89228-10-2. - S. 52-62

Samová, Mária - Čerešňová, Zuzana - Rollová, Lea - Korček, Pavol - Majcher , Stanislav: Architecture and Urban planning. Design for All from school to practice. - Paríž : ARVHA, 2006. - CD.

Korček, Pavol: Prestupové uzly koľajovej dopravy pre všetkých: Univerzálne navrhovanie ako nová metóda tvorby prostredia železničných terminálov. Buildings of rail transpor for all: Universal design - new method of design of environment in railway stations. In: 6. Fórum koľajovej dopravy. 6th Forum of Rail Transport : konferencia, 16.-17.3. 2010, Bratislava. - Bratislava : Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, 2010. - ISBN 978-80-88973-59-1. - S. 67-71

Korček, Pavol: Špecifické požiadavky dopravných stavieb. In: Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2005. - ISSN 1335-8634. - časť 6/10.4

Korček, Pavol: Dva domy pod lesom. In: Arch. - ISSN 1335-3268. - roč.16, č.3 (2011), 30, 32

Vedecko-výskumná činnosť:


VEGA 1/0996/11 - Univerzálne navrhovanie prostredia v súlade s požiadavkou inklúzie zdravotne limitovanej populácie do vzdelávacieho a pracovného procesu , riešitelia projektu - Samová, M., Čerešňová, Z.,Rollová, L., Korček, P., Končeková, D.,doba riešenia 2011-2014

VEGA 1/0707/08 - Audítorský program – univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia , riešitelia projektu - Samová, M., Čerešňová, Z., Puškár, P., Rollová, L., Korček, P., Majcher, S., Končeková, D.,doba riešenia 2008-2010

MVTS - Univerzálne navrhovanie - nová metóda bezbariérového navrhovania v architektúre, urbanizme a dizajne, ktorá podporuje integráciu diskriminovaných skupín ľudí do života spoločnosti , riešitelia projektu - Samová, M., Čerešňová, Z., Keppl, J.,Korček, P., Puškár, P., Rollová, L., Szobiová, E., Špaček, R., Vitková, Ľ., Zborteková, K., doba riešenia 2007-2009

Architecture and Urban Planning: Design for all from school to practice. Medzinárodný výskumný projekt EÚ, VP/2004/008,riešitelia projektu - DRAHOVSKÝ, M.,SAMOVÁ, M.,ČEREŠŇOVÁ, Z.,ROLLOVÁ, L.,KORČEK, P.,MAJCHER, S.,doba riešenia 01/2005-12/2006

LLP - Erasmus Intensive Programme (IP) : Design for All – Universal Design, riešitelia projektu za FA STU - Samová, M., Rollová, L., Čerešňová, Z., Končeková, D., Korček, P., doba riešenia 2008-2009

Architektúra bez bariér – architektúra pre všetkých, medzinárodný grantový výskum Program Higher Education Support Programme 61700, spoločný program Nadácie Open Society Foundation a Vzdelávacej Nadácie Jana Husa, č. 2002/8 riešitelia projektu - Samová M.,Puškár P., Čerešňová Z., Korček P., Hürlimann M., Hürlimann K., Končeková D., Schleicher A., doba riešenia 07/2002-12/2003

Architektúra bez bariér - vzdelávací program pre univerzitné architektonické školy, riešitelia projektu - Samová M., Čerešňová Z., Korček P., Mikulíček P., Komrska J., doba riešenia 04/2002-12/2004

Umelecko-tvorivá činnosť:


korcek Korček, Pavol - Holčeková, Mária - Bátor, Jozef: Súťažný návrh na Západočeskú galériu, 2009, archiektonická súťaž – postup do 2. kola

Rollová, L. – Čerešňová, Z. – Korček, P.: Debarierizácia ubytovacích buniek v Študentskom domove Družba, Bratislava, 2009, projekt pre realizáciu stavby, realizované 2010

Puškár, P. – Čerešňová, Z. – Korček, P.: Rekonštrukcia a dostavba Základnej školy, Súľov-Hradná, 2008, projekt pre realizáciu stavby

Puškár, P. – Korček, P.: Rekonštrukcia Ubytovacieho zariadenia Národnej rady SR,Bratislava, 2007, projekt pre stavebné povolenie a interiér, realizované 2007

korcek Korček, P.: Mestská dvojvila, Bratislava Kramáre, 2007, architektonická súťaž, 2. cena

Puškár, P.– Andráš, M. – Nahálka, P. - Korček, P. : Dom kultúry – rekonštrukcia, Bratislava Rača, 2006, projekt pre stavebné povolenie

Gábor, Jozef - Korček, Pavol: Areál prechodného ubytovania, Bratislava,2003, projekt pre územné rozhodnutie

Výber študentských prác vedených pedagógom:


Jakub Melicherčík: Aquacentrum, Bratislava - Dúbravka
Peter Malovec: Fitnesscentrum, Bratislava