Prejsť na obsah
Ústav architektúry občianskych budovmiestnosť: 408/ tel.: (02) 57276 418/ mail: ceresnova@fa.stuba.sk

Pedagogická činnosť:


Pedagogicky pôsobí v predmetoch:
Ateliér architektonického navrhovania II
Ateliér architektonického navrhovania III
AT VIII - záverečná Bc. práca
Ateliérový seminár II – A
Ateliér II
Ateliér III
Diplomová práca
Diplomový seminár
Architektonická typológia I
Obytné budovy
Občianske budovy II
Univerzálne navrhovanie
Univerzálne navrhovanie v KAKP
Univerzálny dizajn

Garantuje predmety:
Univerzálny dizajn

Publikačná činnosť:


Samová, M. - Čerešňová, Z. - Rollová, L. - Korček, P. - Majcher , S. - Končeková, D.: Audit bezbariérovosti prostredia : Výsledky vedecko-výskumnej grantovej úlohy VEGA 14/09 Ministerstva školstva "Audítorský program - univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia. - Bratislava : Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA Fakulta architektúry STU, 2010. - 102 s. - ISBN 978-80-970177-6-7 (vyšlo aj na CD – 98 s. - ISBN 978-80-970177-9-8)

Čerešňová, Zuzana: Design for All implemented in Culture. In: Culture for All : IP ERASMUS-Design for All - Universal Design. - Bratislava : Fakulta architektúry STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-970177-0-5. - s. 10-14

Čerešňová, Zuzana - Končeková, Danica: Culture for All – Intensive Programme Erasmus. In: Culture for All : IP ERASMUS-Design for All - Universal Design. - Bratislava: FA STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-970177-0-5. - s. 5-9

Čerešňová, Zuzana: Accessible Historical Buildings. In: Tourism for All. 1. part - Lectures. Bratislava - Poprad, May 5-17, 2008. - Bratislava : Fakulta architektúry STU, 2008. - ISBN 978-80-969981-6-6. - s. 47-50

Čerešňová, Zuzana: Všeobecne platné požiadavky na bezbariérové prostredie: 2.2 Informačné systémy. 2.3 Orientačné systémy pre zrakovo postihnuté osoby. In: Tvorba bezbariérového prostredia : Základné princípy a súvislosti. - Bratislava : Eurostav, 2008. - ISBN 978-80-89228-10-2. - s. 20-27

Čerešňová, Zuzana: Verejné priestranstvá a dopravné stavby: 3.1 Pešie komunikácie. 3.2 Priechody cez vozovku, nadchody, podchody a pešie lávky. 3.3 Mestský mobiliár. 3.4 Parky a detské ihriská. In: Tvorba bezbariérového prostredia : Základné princípy a súvislosti. - Bratislava : Eurostav, 2008. - ISBN 978-80-89228-10-2. - s. 41-52

Čerešňová, Zuzana: Vzdelávanie, práca, obchod a služby: 5.1 Vzdelávanie. In: Tvorba bezbariérového prostredia : Základné princípy a súvislosti. - Bratislava : Eurostav, 2008. - ISBN 978-80-89228-10-2. - s. 79-86

Čerešňová, Zuzana: Kultúra. In: Tvorba bezbariérového prostredia : Základné princípy a súvislosti. - Bratislava : Eurostav, 2008. - ISBN 978-80-89228-10-2. - s. 95-100

Čerešňová, Zuzana: Nízkorozpočtová architektúra. In: Bytové domy na Slovensku : Teória .Recenzie. Diskusia. - Bratislava : Eurostav, 2007. - ISBN 978-80-89228-13-3. - s. 138-141

Samová, M. - Čerešňová, Z. - Rollová, L. - Korček, P. - Majcher, S.: Architecture and Urban planning. Desig for All from school to practice. - Paríž : ARVHA, 2006. – CD

Samová, M. - Rollová, L. - Čerešňová, Z.: Design for All Implemented in Curricula using Different Tools. In: Zborník príspevkov BAS Conference on Accessibility of Historical and Heritage Buildings, 29. -30.6.2006. Budapešť, 2006. – s. 60-62

Čerešňová, Zuzana - Korček, Pavol: Debariérizácia Fakulty architektúry STU v Bratislave. In: Architektúra bez bariér - architektúra pre všetkých. Zborník prednášok z odborného seminára so zahraničnou účasťou 15-16.október 2003, Bratislava: FA STU SPECTRA CENTRUM, 2004. - ISBN 80-88999-25-1. -s. 81 - 86.

Samová, M. - Čerešňová, Z. - Kapišinská, V. - Korček, P. - Rollová, L. In: Antal, J. a kolektív: Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. Časť 6. Tvorba bezbariérového prostredia, Verlag Dashöfer, Bratislava, 2004, ISSN 1335-8634

Samová, M. - Čerešňová, Z.: Bezbariérové prostredie. Barrier-free Environment (Macro-environment). In: Priestorové plánovanie, etika a náboženstvo II. Planning, Ethics and Religion II., Editor: Petríková, D. ,Vyd. ROAD - FA STU Bratislava, 2002, ISBN 80-889999-16-2, s. 119 - 141, 213 - 219

Čerešňová, Z. a kol.: Prístupnosť pre všetkých. Access for All. Schindler Award. Bratislava: CEDA FA STU, 2011. ISBN 978-80-970177-5-0

Vedecko-výskumná činnosť:


VEGA 1/0996/11 - Univerzálne navrhovanie prostredia v súlade s požiadavkou inklúzie zdravotne limitovanej populácie do vzdelávacieho a pracovného procesu, riešitelia projektu - Samová, M., Čerešňová, Z.,Rollová, L., Korček, P., Končeková, D., doba riešenia 2011-2014

VEGA 1/0707/08 - Audítorský program – univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia, riešitelia projektu - Samová, M., Čerešňová, Z., Puškár, P., Rollová, L., Korček, P., Majcher, S., Končeková, D., doba riešenia 2008-2010

MVTS - Univerzálne navrhovanie - nová metóda bezbariérového navrhovania v architektúre, urbanizme a dizajne, ktorá podporuje integráciu diskriminovaných skupín ľudí do života spoločnosti, riešitelia projektu - Samová, M., Čerešňová, Z., Keppl, J., Korček, P., Puškár, P., Rollová, L., Szobiová, E., Špaček, R., Vitková, Ľ., Zborteková, K., doba riešenia 2007-2009

LLP Intensive Programme ERASMUS 8203-0512/IP/BRATISL01, „Design for All – Universal Design“:Specific Topic:„Culture for All“, riešitelia projektu - Čerešňová, Z. - Samová, M. – Rollová, L. – Korček, P. – Končeková, D., doba riešenia 2008-2009

LLP Intensive Programme ERASMUS 7203-0391/IP/BRATISL01, „Design for All – Universal Design“: Specific Topic: „Tourism for All“, riešitelia projektu - SAMOVÁ, M. – ČEREŠŇOVÁ, Z. – ROLLOVÁ, L. – KORČEK, P. – MAJCHER S. – KONČEKOVÁ, D., doba riešenia 2007-2008

Architecture and Urban Planning: Design for all from school to practice. Medzinárodný výskumný projekt EÚ, VP/2004/008, riešitelia projektu - DRAHOVSKÝ, M.,SAMOVÁ, M.,ČEREŠŇOVÁ, Z.,ROLLOVÁ, L.,KORČEK, P.,MAJCHER, S., doba riešenia 2004-2006

Architektúra bez bariér – architektúra pre všetkých, medzinárodný grantový výskum Program Higher Education Support Programme 61700, spoločný program Nadácie Open Society Foundation a Vzdelávacej Nadácie Jana Husa, č. 2002/8 riešitelia projektu - Samová M.,Puškár P., Čerešňová Z., Korček P., Hürlimann M., Hürlimann K., Končeková D., Schleicher A., doba riešenia 07/2002-12/2003

Architektúra bez bariér - vzdelávací program pre univerzitné architektonické školy, Inštitucionálny výskum 58/102 FA STU, riešitelia projektu - Samová M., Čerešňová Z., Korček P., Mikulíček P., Komrska J., doba riešenia 04/2002-12/2004

Umelecko-tvorivá činnosť:


ČEREŠŇOVÁ, Z. – ČEREŠŇA, R. – MRÁZOVÁ, Z.: Prestavba a modernizácia výukových a administratívnych priestorov budovy VW Slovakia E5 – Coaching, Bratislava, štúdia 2008, projekt pre realizáciu stavby - 2010, realizované - 2011

ČEREŠŇOVÁ, Z. – ROLLOVÁ, L. – KORČEK, P.- SAMOVÁ, M: Bezbariérové úpravy študentského domova DRUŽBA, Bratislava, projekt pre realizáciu stavby – 2009, realizované - 2010

ČEREŠŇOVÁ, Z. – POLERECKÁ - TARTAĽOVÁ, J. – ROLLOVÁ, L.: Rekonštrukcia areálu Autistického centra ANDREAS, projekt pre SP - 2008, realizované - 2009

ČEREŠŇOVÁ, Z. – SELCOVÁ, Ľ.: Bezbariérový rodinný dom, Bratislava - Rača, projekt pre SP - 2008, realizované - 2009

ČEREŠŇOVÁ, Z. – KORČEK,P. – PUŠKÁR, P.: Základná škola s materskou školou Súľov, rekonštrukcia a dostavba priestorov, projekt pre realizáciu stavby - 2008

ČEREŠŇOVÁ, Z.: Rodinný dom, Veľký Biel, projekt pre SP- 2007, realizované - 2008

ČEREŠŇOVÁ, Z. – KONČEKOVÁ, D. – KONČEK, M. – KORČEK, P.: Štúdia pavilónu pre klientov s Alzheimerovou chorobou. Bratislava: Domov jesene života, Hanulova 7/A, architektonická súťaž, 2004

SAMOVÁ, M. - ČEREŠŇOVÁ, Z.: Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum - obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej knižnice v Bratislave. Štúdia debariérizácie. 2001

ČEREŠŇOVÁ (MIKULOVÁ), Z.: Nadstavba a prístavba RD, Plavecké podhradie, štúdia a projekt pre SP -1999, realizované 2003

ČEREŠŇOVÁ (MIKULOVÁ), Z. - SAMOVÁ, M. – PUŠKÁR, P..: Bezbariérové rodinné domy pre PSS Bratislava, projekt pre SP - 1999, realizované v Košiciach a Prešove, 2002

ČEREŠŇOVÁ (MIKULOVÁ), Z.: Polyfunkčný dom, Trnava, štúdia a projekt pre SP 1999, realizované 2001

ČEREŠŇOVÁ (MIKULOVÁ), Z. Nadstavba a prístavba RD, Trnava, štúdia a projekt pre SP 1999, realizované 2001

SAMOVÁ, M.- PUŠKÁR, P.- ČEREŠŇOVÁ (MIKULOVÁ), Z.: Hospic v Ľubici, štúdia 1998

Výber študentských prác vedených pedagógom: