Prejsť na obsah
Ústav architektúry obytných budov

Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.

 

Kontakt: ee.vrablova@gmail.com

Vzdelanie:


• 1995-2002   Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave / Ing. arch. /

• 2000-2001   Študijný pobyt na TU Wien, Fakultät für Raumplanung und Architektur

• 1999-2004   Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie, Slovenská technická univerzita

• 2003-2008   postgraduálne štúdium Fakulta architektúry, STU v Bratislave / PhD./

• autorizovaná architektka Slovenskej komory architektov

Publikačná činnosť:

• Vráblová, E.:  Farba v tvorbe architekta... In: Stavba, č. 4, 2005.

• Vráblová, E : Menej je viac versus menej je nuda. In: ARCH, č. 5, 2005.

• Vráblová, E.: Simmons Hall - internát z dielne Stevena Holla. In: Stavba, č. 7-8, 2007. 

• Vráblová, E.: Ako študenti bývajú v obilnom sile alebo v dielenskej hale. In: Stavba, č. 7-8, 2007. 

• Vráblová, E.: Inšpiratívne prefabrikácie objektov prechodného ubytovania.  In: Stavba, č. 9, 2007. 

• Vráblová, E.:  Internáty v Mlynskej doline v rukách študentov. In: Stavba, č. 11, 2007.  

• Vráblová, E.: Rozhovor s riaditeľom ŠDaJ Ľ. Štúra UK v Mlynskej doline. In: Stavba, č. 11, 2007.

• Vráblová, E.: Student housing – case study. In: Architektonické listy, č. 4, 2007.  

• Vráblová, E.: Richard Rogers v parížskom Centre Pompidou. In: Stavba, č. 1-2, 2008.

• Vráblová, E.: Jedenásť domov Gerta Wingårdha. In: Stavba, č. 6, 2008. 

• Vráblová, E.: Vplyv legislatívy na tvorbu objektov vysokoškolských domovov. In: Stavba,  č.4, 2009.  

• Vráblová, E. – Šubín, D.: PREmenüDNV. In: Stavba, č.3, 2010.   

• Vráblová, E. – Majcher, S. – Jablonský, M.: Grba na Grbe. In: ARCH, č.7-8, 2010.   

• Vráblová, E.: Vila B. In: Nové rodinné domy X.– september 2010, č.10, 2010.   

• Vráblová, E. – Majcher, S. – Jablonský, M.: Kúria Dubnických, Beckov. In: ARCH, č. 11, 2010.

• Vráblová, E.: Dom vo viniciach. In: Nové rodinné domy XI : september 2011.  

• Vráblová, E.: Modrá kompozícia. In: ARCH, č.4., 2011.   

• Vráblová, E.: Dubajské metro. In: Eurostav, č.10., 2011.   

• Vráblová, E. – Šubín D.: Devínska Nová Ves očami architektov. In: Študentské mestské zásahy a vízie - Devínska Nová Ves. STU v Bratislave, 2012. 

• Vráblová, E.: Ako forma sleduje funkciu. In: ARCH, č.3, 2013.

• Vráblová, E.: Bytový dom v centrálnej mestskej zóne. In: Lovich, P. -- Mikušková, D. Architektonické vízie mesta Galanta : Teória - Projekty. FA STU v Bratislave, 2012.

• Vráblová, E.: Humanizácia spoločných priestorov panelových bytových domov. In: Správa budov, roč. 6, č. 4.

• Vráblová, E.: Súčasné trendy v obnove fasád panelových bytových domov. Správca bytových domov, roč. 7, č. 6.

Publikácie v zborníkoch z vedeckých seminárov :

• Vráblová, E.: Klasifikovanie budov na bývanie z hľadiska energetickej hospodárnosti.In: Energokoncepty II. Navrhovanie budov : vedecký seminár. STU v Bratislave, 2006. ISBN 80-227-2494-7

• Vráblová, E.: Energetická efektívnosť minimalizácie a prefabrikácie objektov prechodného ubytovania študentov. In: Energokoncepty IV.Navrhovanie budov : Zborník prednášok z vedeckého seminára. Bratislava: STU, 2007. ISBN 978-80-227-2765-5

• Vráblová, E.: Vplyv nových výrobných technológií na navrhovanie objektov prechodného ubytovania z dreva a hliny. In: Nové technologické systémy v navrhovaní budov I : Vedecký zborník recenzovaných vedeckých prác. STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-3383-0

• Vráblová, E.: Transformácia objektov dopravného priemyslu (prepravných kotajnerov) na ubytovacie zariadenia. In: Nové technologické systémy v navrhovaní budov II : Vedecký zborník recenzovaných vedeckých prác. STU v Bratislave, 2009. ISBN 978-80-227-3382-3

• Vráblová, E.: Ubytovací úsek vysokoškolských domovov – tendencie tvorby. In: Interiér 2009 : medzinárodná konferencia, 24.9. – 25.9. 2009, FA STU Bratislava. 2009. ISBN 978-80-227-3159-1

• Vráblová, E.: Študentské domovy budúcnosti. In: Nové technologické systémy v navrhovaní budov III : Vedecký zborník recenzovaných vedeckých prác. Bratislava: STU v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-227-3427-1

• Vráblová, E. – Puškár, B.: Specific forms of housing. In: Nowoczesność w architekturze : TOM I. Miedzynarodowa konferencja naukowa , Katowice. Gliwice: Wydzial architektury politechniki Ślaskiej , 2011. ISBN 978-83-928236-7-4

• Vráblová, E.: Preferencie vnímania farby na objektoch prechodného ubytovania. In: Architektura v perspektivě: Minulost. Místo. Každodennost. Zahraničný recenzovaný vedecký zborník. Ostrava, Stavební fakulta, Vysoká škola baňská, Technická univerzita, 2011. ISBN 978-80-87079-17-8

• Vráblová, E.: Transformácia nebytových stavieb na hotely. In: Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel IV. : Medzinárodný vedecký zborník recenzovaných vedeckých prác. Bratislava: FA STU, 2011. ISBN 978-80-227-3638-1

• Vráblová, E.: Architektonické stvárnenie parteru panelového bytového domu (prevádzka, funkcie, bezpečnosť, bezbariérovosť). In: Komplexná obnova bytových domov 2011 : Zborník z V. medzinárodnej konferencie. Podbanské, 23.-25.11.2011. 1.vyd. Martin, 2011. ISBN 978-80-227-3650-3

• Vráblová, E.: Transformácia lodných prepravných kontajnerov na ubytovacie zariadenia. In: In Techné Ostrava 2011: Industriální historické objekty a jejich současnost. Ostrava: DK POKLAD, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-87079-16-4

• Vráblová, E. – Majcher, S.: Transformation of non-residential buildings onto temporary accomodation. In: Nowoczesność w architekturze: Miedzynarodowa konferencja naukowa, 21.-22.6.2012, Gliwice, Poľská republika. Gliwice: Wydzial architektury politechniki Ślaskiej, 2012. ISBN 978-83-63849-12-2

• Vráblová, E.: Nové trendy v architektonickej obnove fasád panelových bytových domov - špeciálne povrchy. In: Komplexná obnova bytových domov 2012 : VI. medzinárodná odborná konferencia. Podbanské 20.-22.11.2012. 1. vyd. Martin, 2012. ISBN 978-80-227-3833-0

• Vráblová, E. – Majcher, S.: Vysokoškolský areál v Mlynskej doline - vízie integrácie výskumu a vývoja. In ŠOV BA 2012 Špičková Občianska Vybavenosť Bratislavy - problémy a perspektívy európskej metropoly : Zborník referátov z I. ročníka Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. STU FA Bratislava, 17.10.2012. 1. vyd. STU v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-227-3844-6

• Vráblová, E. – Puškár, B.: Individualita a reprezentatívnosť konverzií industriálnej architektúry. In: Techné Ostrava 2012: Současné formy užívání industriálních historických objektů. 17.-19.10.2012, Ostrava-Poruba. 2012. ISBN 978-80-87079-25-6

• Vráblová , E.: Expanzia študentského bývania v druhej polovici 20. storočia. In Proměny architektury 2. poloviny 20. století : Mezinárodní konference 19.-20.4.2012, Vysoká škola báňská TU, Ostrava. 1. vyd. : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-87079-27-0

• Vráblová, E.: Efektívne renovácie priečelí bytových domov. In Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : Medzinárodný vedecký zborník recenzovaných vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava: STU, 2012. ISBN 978-80-227-3850-7

• Vráblová , E.: Green koncepty -využitie zelene pri obnove bytových domov s cieľom zníženia energetickej náročnosti. In Komplexná obnova bytových domov 2013 : VII. Medzinárodná odborná konferencia. Podbanské,SR,20.-22.11.2013. Bratislava,2013. ISBN 978-80-227-4037-1

• Vráblová , E.: Revízia študentskej obytnej bunky v aktuálnej architektonickej tvorbe. In Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou - 1. ročník, 27.11.2012, FA STU, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : FA STU, 2013. ISBN 978-80-227-3930-6

• Vráblová , E. - Puškár, B.: Bratislava - efemérne črty metropoly. In Město a metropole, 2013. Stavební fakulta, Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-87079-36-2.

• Vráblová , E. - Puškár, B.: Prototypy komfortného ubytovania na minimálnej ploche. In Interiér 2013 : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, FA STU Bratislava 26.-27. september 2013. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. ISBN 978-80-227-4042-5

• Vráblová , E. - MAJCHER, S.: Evolution of student housing layouts. In Nowoczesność w architekturze. Integracija - Identifikacja - Innowacja  TYCHY 2013: Tom 4 - Nowoczesność. VII. Miedzynarodowa konferencja naukowa, 20.6.2013, Wydzial Architektury Politechniky Ślaskiej, Gliwice, 2013. ISBN 978-83-63-849-72-6

• Vráblová , E. - Puškár, B.: Dostavby v prostredí sídlisk - modelové riešenia pre Devínsku Novú Ves a Nitru. In Coneco 2014. Zborník odborných referátov z 21. odbornej konferencie, 26.marca 2014, Incheba,  1. vyd. Bratislava : BB Print, 2014. ISBN 978-80-89627-03-5

• Vráblová , E. - Czafík, M.: Tvorba diferencovaného obytného prostredia v panelových bytových domoch a sídliskách ako nástroj zvýšenia sociálnych väzieb obyvateľov. In Komplexná obnova bytových domov 2014 : zborník prednášok z VIII. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie.  1. vyd. Martin, 2014. ISBN 978-80-227-4272-6

 

Monografia:

• Bacová, A.- Puškár, B.-Vráblová, E.: Nové modely bývania. Monografia. Vyd. Gasset, Praha, 2015. ISBN  978-80-87079-47-8

• Vráblová, E. : Progresívne trendy v bývaní vysokoškolských študentov: Ubytovací úsek vysokoškolských domovov, FA STU, Bratislava 2008. Dizertačná práca. 

 

Samostatný zborník:

• Vráblová, E.: Bývanie vysokoškolských študentov. In: Praktická príručka funkčných a  technických požiadaviek na výstavbu. Verlag Dashöfer, 2009, s. 1-50. ISSN 1335-8634  

• Bacová, A. – Tóthová, Z. - Vráblová, E.: Študentské mestské zásahy a vízie - Devínska Nová Ves. STU v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-227-3657-2

• Bacová, A.  – Puškár, B.  - Vráblová, E.: Rozvojové impulzy pre mesto Nitra. STU v Bratislave, 2013. ISBN: 978-80-227-3657-6

 

Výstavy :

• VRÁBLOVÁ, E. – MAJCHER, S. – JABLONSKÝ, M. / VMJ architects /: PREmenüDNV I.Bratislava: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku. 29.5. 2010 – 16.6. 2010. Kolektívna výstava / 11 autorov /.

• VRÁBLOVÁ, E. - MAJCHER, S. – JABLONSKÝ, M. - PUŠKÁR, B. : “PREmenüDNV II.” Bratislava: F-centrum, Istrijská 4, Devínska Nová Ves, 11.5. – 15.7. 2012. Kolektívna výstava. Architektonická štúdia autorov Vráblová-Puškár: 1. miesto –cena verejnosti.

• VRÁBLOVÁ, Edita - PUŠKÁR, B. “Nové funkcie pre stare stavebné štruktúry”, kurátorský projekt. Medzinárodná putovná výstava. Bratislava: Fakulta architektúry, 11.11. – 14.11. 2014. Kolektívna výstava. 

• VRÁBLOVÁ, E. - PUŠKÁR, B. – ŠUBÍN, D. : “PRIEstory DNV” Bratislava: Fakulta architektúry, 9.3. – 15.3. 2015. Kolektívna výstava. 

• VRÁBLOVÁ, Edita – prierez tvorby: Putovná výstava “I am a Woman Architect” – výber z tvorby 10 slovenských architektiek. Bratislava: Galéria architektúry SAS, 14.8. – 3.9. 2014. Creative Design Gallery, Prešov, 3.7-30.7. 2015. Kolektívna výstava. 

Architektonické štúdie a projekty /výber z tvorby/:

• VRÁBLOVÁ, Edita: Administratívne priestory – interiér, Tichá ul., realizačný projekt, Bratislava, 2006.

• VRÁBLOVÁ, Edita: Administratívne priestory – interiér, Nám. 1. mája, Bratislava,  realizačný projekt, 2006.

• VRÁBLOVÁ, Edita: Polyfunkčný objekt / ambulancie lekárov, lekáreň, bývanie /, Trenčianska Turná, realizačný projekt, 2006.

• VRÁBLOVÁ, Edita: Rodinný dom, Ostrava - Markvartovice, Česká republika, realizačný projekt, 2007.

• VRÁBLOVÁ, Edita: Sídlo firmy - interiér, ul.Gunduličova, Bratislava, realizačný project, 2008. 

• VRÁBLOVÁ, Edita: Rodinný dom A, Bratislava - Devínska Nová Ves, realizačný projekt, + interiér; 2008-2010. 

• VRÁBLOVÁ, E. – MAJCHER, S. – JABLONSKÝ, M.: Hotel Kúria Dubnických, Beckov, štúdia, 2009. Projekt uverejnený v časopise ARCH 11/2010.

 • VRÁBLOVÁ, Edita: Rekonštrukcia vily Pilárikových / polyfunkčný objekt: ambulancia lekára, firma, bývanie; Skalica. Realizačný projekt, 2009.

• VRÁBLOVÁ, E. – MAJCHER, S. – JABLONSKÝ, M.: Dvor umenia ( galéria ). Devínska Nová Ves, architektonická štúdia, 2012.

• VRÁBLOVÁ, E. – MAJCHER, S. – JABLONSKÝ, M.: “Grba na Grbe - Kopec na Kopci”- kreatívne centrum. Devínska Nová Ves, štúdia, 2010. Projekt uverejnený v časopise ARCH 7/2010.

• VRÁBLOVÁ, Edita: Rodinný dom, Záhorská Bystrica, realizačný projekt, 2011. 

• VRÁBLOVÁ, E. –PUŠKÁR, B.: M-láka park, kúpalisko. Devínska Nová Ves, architektonická štúdia, 2012.

• VRÁBLOVÁ, E. –PUŠKÁR, Branislav: Informačné centrum vo vstupnej hale Ministerstva kultúry SR, Bratislava. Interiér - architektonická štúdia, 2012.  

• VRÁBLOVÁ, E. –PUŠKÁR, B.: Rodinný dom vo svahu, Bratislava IV. Realizačný projekt, 2013. Projekt uverejnený v časopise ARCH 1/2015.

• VRÁBLOVÁ, Edita: Interiér advokátskej kancelárie, Bratislava. Realizačný projekt, 2014. Realizácia nominovaná na Cenu ARCH 2014 v 1. kole. 

• Jablonský, M. - Majcher, S. - Vrablová E. - Puškár B. : Rekonštrukcia objektov Helios International – Domov sociálnych služieb + Alzheimer centrum , Dúbravka, Bratislava. Projekt pre ÚR, 2013.

• Jablonský, M. - Majcher, S. – Vrablová, E. – Puškár, B. : Rozšírenie Aqua Vital Parku Lúčky, Kúpele Lúčky, okres Ružomberok. Projekt pre ÚR a stavebné povolenie, 2014.

•VRÁBLOVÁ, Edita –PUŠKÁR, Branislav: Rodinný dom, Obytná zóna Mladé Čunovo, Bratislava. Realizačný projekt, 2015.

• Jablonský, M. - Majcher, S. – Vráblová,E. – Puškár, B. : Úpravy okolia obecného úradu Nižný Orlik, okres Svidník. V realizácii, 2015.

• VRÁBLOVÁ, Edita: Zariadenie ambulantnej starostlivosti, Devínska Nová Ves (súkromné zdravotnícke centrum- ambulancie lekárov). Realizačný projekt, 2015.

• Jablonský, M. - Majcher, S. – Vráblová, E. – Puškár, B. : Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku vo Veľkej Vsi, úprava a dobudovanie okolia, Veľká Ves. Projekt pre stavebné povolenie, 2016.

•STANKOCI, Ivan - VRÁBLOVÁ, Edita: Oddychový park, krajinárska štúdia, Devínska Nová Ves.Komplexný návrh, 2015/16.
.
•VRÁBLOVÁ, Edita: Rodinný dom, Dúbravka, Bratislava. Realizačný projekt, 2016.
.
•Jablonský, M. - Majcher, S. - Vrablová E. - Puškár B. : Rekonštrukcia objektov Helios International – Dúbravka, Bratislava. Projekt pre stavebné povolenie + realizačný projekt, 2017.
.

•VRÁBLOVÁ, Edita: Rodinný dom „L“, Devínska Nová Ves, Bratislava. Projekt pre SP, realizačný projekt, 2016-2017.Vrablová E. - Jablonský, M. - Majcher, S. - Puškár B. :Modernizácia vstupných a spoločných komunikačných priestorov 3 bytových domov, Bratislava IV. Projekt pre stavebné povolenie, skolaudované, 2017.

•Vrablová E. - Jablonský, M. - Majcher, S. - Puškár B. : Námestie Jána Kostru DNV, Bratislava. Architektonická štúdia, 2017. Projekt publikovaný  v časopise ARCH, 5/2017.

•Vrablová E. – Kubica, A. - Levičanin, L. – Levičanin, A. : Základná umelecká škola a areál občianskej vybavenosti Šahy. 1. miesto vo verejnej anonymnej architektonickej súťaži návrhov.  Architektonická štúdia publikovaná v časopise ASB, máj 2017; uvedená na výstave:  DAAD -Dni architektúry a dizajnu Bratislava  30.5.-4.6.2017 – superdesignstudio.

•Jablonský, M. - Majcher, S. - Vrablová E. - Puškár B. : Novostavba objektu pre TECHLES - obchodné, skladové a kancelárske priestory, Liptovský Mikuláš. Projekt pre ÚR, stavebné povolenie, 2017.

•Vráblová, E. – Kočlík, D.: Lekáreň, Bratislava - Petržalka. Architektonická štúdia - realizačný projekt interiéru, objekt skolaudovaný, 2017.