Prejsť na obsah
Veda a výskum

8th ANNUAL CONFERENCE ON ARCHITECTURE AND URBANISM 2019
CONTEMPORARY RESEARCH
13. 11. 2019 / FA VUT BRNO

Dear PhD students,

If you are looking for an opportunity to share original findings from your PhD research and publish an article in peer reviewed proceedings indexed in Google Scholar, which will be presented to Thomson Reuters as in previous years, the annual international conference organized by the Faculty of Architecture of the Brno University of Technology creates the ideal space and added value for you, including the expert feedback of our reviewers.

For more information visit:
www.cka.cz/cs/media/prilohy/8th-annual-conference-on-a-u-2019-call-for-abstracts-eng.pdf

Claim your spot by sending us your abstract by May 31, 2019 to participate and create strong impact. We will be happy to receive the full text of your paper, after prior acceptance of your abstract by the Scientific Committee.

IMPORTANT DATES

Deadline for submitting applications and abstracts: 31. 5. 2019
Confirmation of abstract acceptance: 14. 6. 2019
Deadline for sending full text of paper + review + poster: 1. 9. 2019

For more information in Czech, please visit: 
https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/akce/8th-annual-conference-on-architecture-and-urbanism-2019

For information in English, please visit: 
https://www.cka.cz/cs/media/prilohy/8th-annual-conference-on-a-u-2019-call-for-abstracts-eng.pdf>.


7. mezioborová konference urbánních studií „Města budoucnosti“

Výzva k zasílání abstraktů pro sekci Klimatická změna a města
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Brno, 21. – 22. listopadu 2019


V posledním desetiletí se města stala novým předmětem debaty v souvislosti s klimatickou změnou, a
to jak ze strany akademiků z celé řady přírodovědných, technických i sociálně-vědních oborů, tak
z perspektivy expertů a praktiků, zejména v oblasti správy měst. Města jsou jednak místy, která
produkují skleníkové plyny a přispívají tak k problému, jednak jsou to místa ohrožená dopady proměny
klimatu (viz např. Bulkeley 2013; Hagen 2015). V rámci urbánních studií za posledních deset let pak
vyšlo množství prací o lokálních/městských reakcích a adaptacích, o zranitelnosti měst nebo
nerovnostech mezi jejich obyvateli, které se se změnami klimatu, ale i s adaptačními opatřeními,
prohlubují nebo proměňují. Výzkumy v různých částech světa opakovaně upozorňují na rozmanitost
dopadů klimatické změny na urbánní prostředí, reakcí na problematiku na úrovni měst, nebo důsledků
zavádění konkrétních opatření.


Na mezioborové konferenci urbánních studií v Brně věnované tématu „Města budoucnosti“ bychom
rády sestavily tematickou sekci, která by problematiku studia měst a klimatické změny vztáhla
k českému, slovenskému, případně obecně středoevropskému prostředí. Sekce vítá příspěvky
z různých oborů: sociologie, geografie, architektura a urbanismus, environmentální studia a další.


Témata, která nás ve vztahu k městům a klimatické změně zajímají, jsou (nejen) tato:

  • Reakce na klimatickou změnu na úrovni správy měst (a vztah k národním a mezinárodním
    politikám)
  • Mitigační a adaptační strategie města a obyvatel a jejich efekty a dopady
  • Městská infrastruktura
  • Zranitelnost a nerovnost ve městech
  • Environmentální hnutí a protesty

Pokud máte zájem zapojit se do debaty, pošlete prosím abstrakt navrhovaného příspěvku v rozsahu
cca 300 slov do 30. 5. 2019 na adresu slavka.ferencuhova@soc.cas.cz 

Více informací o konferenci naleznete zde:
www.fss.muni.cz


MĚ100 - Konference o ekonomice v měřítku města nebo regionu

Termín konání akce: 5. a 6. november 2019 (Účastnický poplatek se nehradí)
Místo konání akce: CAMP, IPR Praha, Vyšehradská 57, Praha 2
Termín odeslání anotace příspěvků: do 30. 8. 2019

Na konferenci bude možné prezentovat rozpracované doktorské práce, výsledky výzkumu
nebo průběh zpracovávaných projektů. Vybrané příspěvky budou zveřejněny ve sborníku konference.
Konference je určena nejen pro studenty postgraduálního studia, ale i pro kolegy z vysokých škol, kteří
se problematice plánování měst věnují. Je nám líto, že zástupce Vaší školy zatím nebyl ani na jednom
z předchozích ročníků. Letos poprvé přijede zástupce německého think-tanku v oblasti plánování a
nemovitostí IREBS z university v Regensburgu.

Více informací: v přiloženém dokumentu a na www.me100.eu nebo u sekretáře Martina Šilhy
silhamar@fa.cvut.cz

Cíle konference:
Cílem konference je pokračovat v tématu ekonomika vrs. územní plánování. Již čtvrtým rokem
mapujeme, kdo se tématice plánování měst a regionů ve spojitosti s ekonomikou na českých vysokých
školách věnuje a podchycujeme mladé zájemce. Současně zveme odbornou komunitu, která bude
s doktorandy diskutovat. Konferenci plánujeme pořádat i v dalších letech.


Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulty stavební ČVUT v Praze organizuje již 13. ročník odborné konference: 
ČLOVĚK, STAVBA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Konference je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské veřejnosti, kteří jsou zváni zejména k diskuzi nad konferenčními příspěvky. 
Vybrané příspěvky projdou recenzním řízením, aby sborník z konference splňoval kritéria pro zařazení do vědecké databáze SCOPUS. 
 
Datum konference: 13.11.2019
Místo konání: Fakulta stavební ČVUT v Praze
Detailní informace na webu: www.csup.uzemi.eu
Kontaktní email: uzemi.eu@gmail.com