Prejsť na obsah
Veda a výskum

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÝCH MIEST VYSOKOŠKOLSKÝCH  UČITEĽOV VO FUNKCII ODBORNÝ ASISTENT
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava,
 FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU v Bratislave

Výberové konanie pre obdobie 2014 – 2019

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

a) 2  funkčné miesta odborného asistenta v študijnom odbore 6.1.17 Krajinná a záhradná   architektúra s pedagogickým a vedeckovýskumným  pôsobením na Ústave krajinnej a záhradnej architektúry
b) 1 funkčné miesto odborného asistenta v študijnom odbore 5.1.1 Architektúra a urbanizmus s pedagogickým a vedeckovýskumným pôsobením na Ústave konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

 1.   Kvalifikačné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

 2.   Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
•    aktívna pedagogická činnosť v oblasti
a)  pôsobenie v skupine  predmetov v študijnom programe Krajinná architektúra a krajinné plánovanie
b) Pôsobenie v skupine predmetov v študijnom programe architektúra a urbanizmus (staviteľstvo I. – VI. S presahom pôsobenia  v predmetoch ateliérovej tvorby)
•    aktívna znalosť svetového jazyka


3.     Zoznam požadovaných dokladov:
•    písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
•    zoznam a doklady o pedagogickej, umelecko-tvorivej činnosti , prípadne vedecko-výskumnej činnosti  uchádzača
•    štruktúrovaný životopis
•    portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia
•    čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
•    čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
•    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania

4.  Predpokladaný termín nástupu:
Február 2014


5.     Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr
do 15.1.2014 s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte    ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová; t.č. 02/57 276 229; 0917691545; sabolova@fa.stuba.sk