Prejsť na obsah
Študijné oddelenie

BSK hľadá šikovných študentov, ktorí by mali záujem zúčastniť sa odbornej stáže v oblasti stratégie, regionálneho rozvoja riadenia projektov. BSK aktuálne hľadá stážistov, ktorí by mohli stážovať počas nasledujúceho semestra, teda so začiatkom stáže február/marec.

Základné informácie o podmienkach stáže:

Stáž je od r. 2019 pre študentov finančne ohodnotená (podľa počtu odpracovaných hodín až do výšky 200 EUR/mesiac). Zvyšné veci sú už prevažne na dohode medzi študentom a vedúcim oddelenia stratégiu a územného rozvoja p. Martinom Hakelom, ktorý je zodpovedný za výber stážistov. Vo všeobecnosti však študenti na našom oddelení stážujú 15-20 hodín týždenne po dobu cca 2-3 mesiace, pričom konkrétny harmonogram sa dohaduje individuálne podľa potrieb študenta a nášho odboru. Náplňou stáže je rôzne napomáhať k plneniu úloh nášho odboru a to najčastejšie prípravou odborných podkladom, vytvárania argumentačnej línie, napomáhanie pri písaní projektových zámerov a žiadostí o NFP, pomoc pri organizovaní podujatí a pod.  

V prípade záujmu študentov o stáž je potrebné zaslanie CV a motivačného listu mailom na vedúceho oddelenia p. Hakela (martin.hakel@region-bsk.sk), prípadne mne (pavol.stano@region-bsk.sk). Výber stážistov vykonáva p. Hakel na základe zaslaných materiálov a následného krátkeho osobného pohovoru.

Odbor stratégie a územného rozvoja a riadenia projektov zabezpečuje najmä:
a) spracovanie a predkladanie rozvojových projektov regionálneho charakteru v rámci
národných a nadnárodných operačných programov a dotačných schém;
b) implementáciu projektov Akčného plánu PHSR BSK financovaných z externých
zdrojov v zmysle Zákona o EŠIF;
c) registráciu údajov do ITMS+ (prípadne iných monitorovacích systémov podľa
jednotlivých operačných programov), dopĺňanie a aktualizácia údajov;
d) vedenie štatistickej agendy týkajúcej sa všetkých projektov;
e) spoluprácu pri príprave a prerokovaní programových dokumentov všetkých
operačných programov a grantových schém;
f) koordináciu aktivít BSK v rámci iniciatívy CENTROPE, komunikáciu so
„Slovenským domom CENTROPE“, iniciáciu vlastných projektov BSK v rámci
iniciatívy CENTROPE;
g) vzájomnú výmenu informácií a spoluprácu s Kanceláriou BSK v Bruseli;
h) vypracovanie analýz, monitorovanie a hodnotenie stavu socio – ekonomického a
environmentálneho rozvoja BSK;
i) prípravu a tvorbu koncepčných, strategických a programových dokumentov
regionálneho rozvoja BSK;
j) koordináciu a usmerňovanie regionálneho rozvoja v rámci realizácie regionálnej
politiky na území BSK;
k) spoluprácu s ústrednými orgánmi štátnej správy pri spracovaní analytických
a programových dokumentov regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni;
l) činnosti vyplývajúce z uplatňovania štrukturálnej politiky EÚ na území BSK a pri
implementácii operačných programov v príslušnom programovacom období;
m) prípravu, zber a vypracovanie zásobníka projektov potenciálnych žiadateľov
z verejného a súkromného sektora oprávnených žiadať o nenávratný finančný
príspevok zo štrukturálnych fondov;
n) v spolupráci s regionálnymi rozvojovými agentúrami poskytovanie odborných
konzultácií, poradenstva a pomoc subjektom z verejného a súkromného sektora pri
vypracovaní projektov uchádzajúcich sa o nenávratný finančný príspevok zo
štrukturálnych fondov;
o) prezentáciu analytických a strategických dokumentov BSK na domácich
a zahraničných aktivitách (semináre, konferencie, workshopy);
p) činnosti vyplývajúce pre BSK z uznesení vlády SR pri príprave národných
strategických dokumentov v oblasti realizácie regionálnej a štrukturálnej politiky EÚ;
q) spoluprácu s akademickou obcou pri prepájaní teoretického vyučovania s praxou.