Prejsť na obsah
Študentské súťaže

PREZIDENTSKÁ REZIDENCIA - Prezidentská vila na bratislavskom Slavíne

25.ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ ŠTUDENTSKEJ SÚŤAŽE XELLA

V stredu 11.9.2019 bol slávnostným prebraním záštity od pani prezidentky SR Zuzany Čaputovej oficiálne zahájený jubilejný 25. ročník medzinárodnej študentskej súťaže vypísanej spoločnosťou Xella.

Tlačová správa Kancelárie prezidenta SR je na linku: https://www.prezident.sk/article/prezidentka-prebrala-zastitu-nad-sutazou-studentov-architektury/

Téma :

PREZIDENTSKÁ REZIDENCIA - Prezidentská vila na bratislavskom Slavíne

Poslanie zadania
Pomôcť novej slovenskej pani prezidentke Zuzane Čaputovej a Kancelárii prezidenta SR hľadať odpovede na otázku ako by mala vyzerať prezidentská rezidencia, ktorú sa predchodcom zatiaľ nepodarilo vyriešiť. Zamyslieť sa nad otázkou: „Je jestvujúca vila na Slavíne dôstojným, reprezentatívnym a bezpečným miestom pre hlavu štátu“ ?

Vypisovateľ súťaže:

Slovenská republika:
Xella Slovensko, spol. s r.o., Zápotočná 1004,, 908 41 Šaštín-Stráže

Česká republika:
Xella CZ, s. r.o., so sídlom v Hrušovanoch, Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna

Sekretariát súťaže :

Slovenská republika:
Mgr. Silvia Frimmelová, Xella Slovensko, spol. s r.o.,, Obchodno-poradenská kancelária, 
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
tel. +421 2 581 030 58,
e-mail: silvia.frimmelova@xella.com

Česká republika:
PaedDr. Hana Šimánová, Xella CZ, s. r.o., U Keramičky 449, 334 42 Chlumčany
tel.: +420 377 973 127,
e-mail: hana.simanova@xella.com

Odborný garant súťaže: 
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Fakulta architektúry STU, Bratislava, SR
lubica.selcova@stuba.sk

Ceny:

1. cena........................4 000 EUR

2. cena........................2 000 EUR

3. cena........................1 000 EUR

Medzinárodná porota:
Juraj Benetin (SR), Jakub Cigler (ČR), Juraj Hantabal (SR), Miroslav Stach(ČR), Ľubomír Králik (SR), Michal Krištof (ČR), Ivan Kubík (SR), Peter Moravčík (SR), Imrich Pleidel (SR), Peter Richtárik (SR), Lucia Štasselová (SR) Jaromír Veselák (ČR).

Účastníci súťaže:
Študenti a študentky (samostatne alebo v pracovných kolektívoch) študijných odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách, ktorí nevlastnia diplom z II. stupňa vysokoškolského štúdia v žiadnom z týchto odborov.

Podmienkou hodnotenia súťažného návrhu je zachovanie anonymity autora, a to aj v prípade, že by sa súťažný návrh zúčastnil v časovom predstihu akejkoľvek inej architektonickej súťaže stým istým súťažným návrhom.

Termín odovzdania súťažných návrhov:
Práce je potrebné odovzdať najneskôr do 24.02.2020 do 16.00 hodiny.

V Slovenskej republike na sekretariát súťaže:
Mgr. Silvia Frimmelová, obchodno-poradenská kancelária, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava.

V Českej republike:
Ing. arch. Aleš Vaněk, M.Eng., tajomník súťaže pre ČR, 
katedra architektury FSv ČVUT Praha, Thákurova 7, Praha 6, místnost D – 1102 - ateliér D.

Anotáciu, kompletné zadanie súťaže, súťažné podmienky, fotogalériu, mapové podklady, registračný formulár do súťaže ako aj na exkurziu sú na webe spoločnosti Xella

Exkurzia a prezentácia k 25. ročníku medzinárodnej študentskej súťaže Xella s témou PREZIDENTSKÁ REZIDENCIA. Exkurzia s návštevou riešeného pozemku a jestvujúcej prezidentskej vily na Slavíne a vstupná́ prezentácia k téme za prítomnosti vedúceho Kancelárie prezidenta SR p. Štefana Rozkopála sa bude konať 5. 11. 2019 so začiatkom o 10:30 v Aule Emila Belluša na Fakulte architektúry STU, Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava.

Následne ( cca od 12:00 ) po prezentácii témy bude možné organizovane v stanovených skupinách po 25 ľudí navštíviť riešený pozemok a vilu na Slavíne s Kanceláriou prezidenta SR s dohodnutou možnosťou fotografovania.

Registrácia na exkurziu je povinná

Zadanie pripravila doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. (odborný garant súťaže)