Prejsť na obsah
Študentské súťaže

V októbri bol vyhlásený ďalší ročík súťaže Multi-Comfort Student Contest, už pod hlavičkou Saint-Gobain. Témou pre ročník 2020 je riešenie lokality zahŕňajúcej obytné, vzdelávacie a rekreačné funkcie "Sustainable Development Park" v štvrti Saint Denis v Paríži vo Francúzku... 

Zadanie, podklady a štatút súťaže nájdete na stránkach 
www.isover.sk/isover-studentska-sutaz-podklady...

Téma súťaže:
Návrh riešenia lokality zahŕňajúcej obytné, vzdelávacie a rekreačné funkcie vo štvrti Saint Denis v Paríži vo Francúzku.

Cieľ súťaže:
Cieľom súťaže je podporiť kreatívny prístup ku konceptom návrhu energeticky ne- náročných budov, pomôcť účastníkom súťaže (študentom) zorientovať sa v mož- nostiach tvorby konštrukčného riešenia a detailov tzv. Multi-Komfortných domov za použitia produktov a riešení Saint-Gobain.
Viac o súťaži nájdete na: https://www.isover.sk/studentska-sutaz
Riešená oblasť Saint Denis, je bývalé stredoveké mesto, neskôr priemyselné miesto s početnou robotníckou triedou, ktoré sa hlboko vyvinulo a prispôsobilo potrebám svojej doby. Mesto s bohatou históriou a dedičstvom, za posledných 30 rokov prešlo bezprecedentnou zmenou. Vďaka reprezentatívnemu demografickému rastu má Saint-Denis v súčasnosti viac ako 109 000 obyvateľov a vďaka politike výstavby bývania, vrátane sociálneho víta stále nových, aj vďaka dynamicky a neustále sa zlepšujúcemu životnému prostrediu.

Zadanie súťaže:
Úlohou 16-teho ročníka súťaže Multi Comfort Students Contest je navrhnúť trvalo udržateľnú lokalitu s kombináciou obytnej, vzdelávacej a rekreačnej funkcie. Výzvou je premena zóny post industriálneho areálu Coignet Enterprise v Saint-Denis na zelenú obytnú, vzdelávaciu a rekreačnú oblasť rešpektujúcu stopy historického dedičstva tohto miesta a potreby moderného trvalo udržateľného rozvoja v susedstve. Účastníci budú musieť spracovať návrh organizácie celého územia, ktoré bude vysvetľovať jeho charakter vonkajšie a vnútorné prepojenia. Požiadavkou je vytvorenie rezidenčnej/vzdelávacej funkcie pozostávajúcej z 250 – 300 bytových jednotiek a základnej školy (s materskou školou) pre 18 tried.
Taktiež je potrebné načrtnúť predstavu/myšlienku na zachovanie a revitalizáciu jestvujúcich historických objektov, ktoré sa nachádzajú v predmetnom území.
Parametre Multi Comfort (energeticky pasívneho domu) musia byť v návrhu preukázane výpočtom v programe Multi Comfort House Designer pre jeden ľubovoľne zvolený objekt a jednej konštrukcie v programe ISOVER Fragment (k stiahnutiu na https://www.isover.sk/studentska-sutaz).

Účastníci súťaže:
Súťaž je otvorená pre všetkých študentov (skupiny študentov) bakalárskeho, inži- nierskeho či magisterského štúdia v študijných odboroch so zameraním na architek- túru a pozemné staviteľstvo (alebo študijných odboroch príbuzného zamerania) na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Všetci účastníci musia mať po dobu trvania súťaže štatút študenta. Účastníkmi môžu byť jednotlivci, alebo tímy v počte max. 2 osoby. Každý účastník (jednotlivec, alebo tím) súťaží len s jedným projektom. Každý účastník (jednotlivec, tím, alebo člen tímu) sa môže národného kola zúčastniť len v jednej krajine. Odovzdaním súťažného návrhu vyjadrujú účastníci súhlas s podmienkami súťaže.

Online konzultácie:
Od novembra 2019 do februára 2020 prebehne niekoľko online konzultácii. Dátum a čas bude spresnený formou správy zaslanej každému zaregistrovanému účastníkovi súťaže. Konzultácie budú komunikované budú cez medzinárodnú stránku súťaže.

Ceny a sponzorské dary:
Národné kolo/Medzinárodné kolo:
1. cena 1100 / 1500 Eur
2. cena 600 / 1000 Eur
3. cena 300 / 750 Eur
Prípadné sponzorské dary budú rozdelené podľa rozhodnutia sponzorov. Každému účastníkovi súťaže budú vyplatené režijné náklady v sume 30 €.
V medzinárodnom kole bude udelená jedna študentská cena a usporiadateľ môže udeliť špeciálnu cenu.
Študentská a špeciálna cena bude ocenená sumou 500 Eur.

Harmonogram súťaže:
Vyhlásenie súťaže na národnej úrovni:  September 2019
Odovzdanie súťažných návrhov do národného kola:  Do 14. apríla 2020
Podklady od študentov preberie tajomník súťaže Ing. arch. Eva Vojteková, PhD
(Ústav Konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb, Fakulta Architektúry STU Bratislava)
Email: vojtekova@fa.stuba.sk
Prvé zasadnutie poroty: 15. - 16. apríl 2020
Verejná prezentácia piatich vybraných prác a vyhlásenie výsledkov národného kola: 23. apríl 2020
(čas a miesto bude spresnené neskôr)
Odovzdanie podkladov pre medzinárodné kolo: Do 10. mája 2020
Medzinárodné kolo súťaže:  Paríž, Francúzsko (dátum bude spresnený čoskoro)
Výstava prác všetkých národného kola (Fakulta Architektúry, STU Bratislava):  jún 2020

Súťažné podklady:
Súťažné zadanie je k dispozícii na stránke https://www.isover.sk/isover-studentska-
sutaz-podklady, alebo https://multicomfort.saint-gobain.com/multi-comfort-student-
contest/contest-task-2020, alebo fakultných weboch, u tajomníka súťaže:
Ing. arch. Evy Vojtekovej, ÚKA FA STU Bratislava,
alebo na požiadanie na adrese: vladimir.balent@saint-gobain.com.

Predmetom hodnotenia bude:
- Architektonický návrh – ohľaduplnosť k životnému prostrediu a zapracovanie navrhovaných budov do okolia, štruktúra budovy, funkčnosť - design, kvalita prostredia v interiéri trvalá udržateľnosť – ekonomické, ekologické, sociálne aspekty a vplyv na kvalitu návrhu (50 %)
- Technické kritéria - Saint – Gobain Multi Comfort koncept, tepelnoizolačné vlastnosti obálky budovy, pasívne a aktívne solárne zisky, denné svetlo, akustika, požiarna ochrana, využívanie obnoviteľných zdrojov energie (20 %)
- Detaily – konštrukčné detaily zamerané na stavebnú fyziku, eliminácia tepelných mostov, vzduchotesnosť, regulovanie vlhkosti, (20 %)
- Návrh Saint-Gobain produktov a riešení – správny výber materiálov a riešení, presná špecifikácia konkrétnych produktov a riešení pre všetky konštrukcie (10 %)