Prejsť na obsah
Ateliér Andráš /Nahálka /Oravcová

 

                                 .

   

doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.

Absolvent Fakulty architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (1978). Odbornú kariéru začal v projektovom ústave Stavoprojekt v Košiciach. Po ročnom pobyte pri rysovacej doske sa vydal na dráhu pedagóga na materskej fakulte, kde pôsobí dodnes. V učiteľskej profesii sa profiloval v oblasti navrhovania budov občianskej vybavenosti a ich začlenenia do urbánneho prostredia. Je docentom na Ústave architektonickej tvorby občianskych budov. Odborne garantuje dva povinné a jeden voliteľný predmet. Pôsobí aj v ďalších predmetoch teoretického základu i v ateliérovej tvorbe od druhého ročníka bakalárskeho, po záverečný ročník inžinierskeho štúdia. Ako člen Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania „CEDA“ na fakulte sa venuje systematickej bádateľskej činnosti orientovanej na zvyšovanie užívateľskej kvality architektonického prostredia. Získané vedecké poznatky publikuje a delí sa s nimi na rôznych domácich i zahraničných odborných podujatiach či konferenciách. Popri vedecko-pedagogickej činnosti zostav verný aj vlastnej architektonickej tvorbe. Je dlhoročným členom Slovenskej komory architektov ako autorizovaný architekt. Za roky projekčnej činnosti zrealizoval desiatky budov, verejných priestorov a rekonštrukčných zásahov. Vo funkcii architekta sa angažuje aj vo verejnej sfére svojho bydliska ako poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti.

.

Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.

Pavel Nahálka absolvoval Fakultu architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde pôsobí ako pedagóg na ústave architektúry občianskych budov. V pedagogickej oblasti je svojou odbornosťou zameraný na architektonickú tvorbu v oblasti občianskych a obytných budov a architektonickú kompozíciu. V oblasti vedy a výskumu  nadväzuje na svoju pedagogickú profiláciu, predovšetkým so zameraním na problematiku administratívnych budov. Orientuje sa najmä na sociálne a ekologické aspekty súčasnej administratívnej práce. V tejto oblasti sa zúčastňuje vedeckých podujatí a výsledky publikuje v odborných publikáciách. Zároveň je členom Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania „CEDA“ na fakulte. Tu sa venuje aj výskumnej a metodickej činnosti orientovanej na zvyšovanie užívateľskej kvality architektonického prostredia, predovšetkým v zariadeniach sociálnych služieb. Profesionálne sa tiež venuje projektovej činnosti od navrhovania rodinných domov, zariadení občianskej vybavenosti a verejných priestorov, cez riešenie urbanistických zón až po návrh a realizáciu administratívnych interiérov.

.

Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.

Po absolvovaní štúdia na FA STU krátke obdobie pôsobila v ateliéri BP v Piešťanoch a neskôr v PU TANAP-u. Od ukončenia doktorandského štúdia pôsobila ako pedagóg na ústave architektúry obytných a občianskych budov. V pedagogike sa svojou odbornosťou ťažiskovo zameriava na architektonickú tvorbu v oblasti občianskych budov rôzneho typologického druhu, kde pôsobí prierezovo vo všetkých ročníkoch štúdia a architektonickú kompozíciu. V oblasti vedy a výskumu  nadväzuje na svoju pedagogickú profiláciu, v poslednom období so zameraním na problematiku využívania obnoviteľných zdrojov energie – možnosti využitia (nielen) fotovoltiky v architektúre. Výsledky výskumu pravidelne prezentuje na vedeckých a odborných konferenciách na Slovensku aj v zahraničí, kde bola tiež pozvaným prednášateľom. Podieľala sa na viacerých výskumných aj realizačných projektoch. Organizovala vedecké konferencie, študentské workshopy, organizovala a realizovala výstavy. Je dlhoročnou (30) tajomníčkou národnej súťaže o Cenu prof. J. Lacka.

.

.

V ateliéri budú pôsobiť aj odborníci z externého prostredia:

     Ing. arch. Ľubomír Klaučo (AUREX s.r.o.) - urbanista

     doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (SvF STU) - špecialista pamiatkovej obnovy

     Ing. Vladimír Priechodský, PhD. (SvF STU) - statik

.     

     Ing. arch. Vladimír Jarabica, architektonický ateliér SAN-HUMA´90, s.r.o., Nitra

.