Prejsť na obsah
Ateliér Andráš /Nahálka /Oravcová

Zadania ZS  2021/22

.

v ZS  2021/22 budeme v našom VA riešiť  AT pre
.
Študijný program 1. stupňa - ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS
4.roč.
     1_AN7_AU Ateliér navrhovania VII.    /garant doc. A. Schleicher
 
Študijný program 2. stupňa - ARCHITEKTÚRA
1.roč.
      2_AT1_AU Ateliér I.   (urban. tvorba)    /garant prof. Ľ. Vitková,
2.roč. U   (modul Urbanizmus):
     2_AT3_U Ateliér III.    /garant doc. A. Sopirová
2.roč. A  (modul Architektúra):
    2_AT3_A Ateliér III.    /garant prof. P. Gregor
 
Pre tento akademický rok sme za nosnú tému vybrali územie situované v severovýchodnej časti Bratislavy, v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Je to lokalita postupne revitalizovanej zóny Biely Kríž, v kontakte so železničnou stanicou Vinohrady, pozdĺž Račianskej ulice v okolí bývalého výrobného závodu Palma. Táto lokalita, ktorej potenciál sme so študentami nášho ateliéru odhalili už pred istým časom, dostáva nový rozvojový impulz ďalším dobudovaním dopravnej infraštruktúry, ako aj osídlením pracoviskami  mladých tvorivých tímov (napríklad v Novej Cvernovke, či v ateliéri BKPŠ). Ponúkajú sa v ňom možnosti nielen na zabezpečenie nových sídelných kapacít, ale predovšetkým na vybudovanie inovatívnych a perspektívnych zariadení občianskej vybavenosti.

  

 .

4.roč.
1_AN7_AU Ateliér navrhovania VII.   

V ateliéri štvrtého ročníka by predmetom riešenia v tomto území bola experimentálna budova občianskej vybavenosti vybraného typologického druhu - napríklad

 • Science centrum (interaktívne voľnočasové „vedecké“ centrum pre deti i dospelých)
 • Zážitkové (športovo-adrenalínové) centrum
 • Zábavné centrum pre deti a mládež
 • prípadne Art alebo Dizajn centrum,
 • Múzeum alebo Galéria s rôznym zameraním,
 • voľnočasové kultúrne a kongresové zariadenie ako Congress a Event centrum
 • Architektonická súťaž na kultúrne stredisko a knižnicu na Žarnovickej ulici v Rači
 • Vážske náučné centrum - pri vodnej nádrži Liptovská Mara
 • Architektonická súťaž na Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave
 • Mediatéka – Rača
 • Architektonická alebo urbanisticko-architektonická súťaž podľa výberu študenta zameraná na riešenie úlohy v súlade s predmetom ateliérovej tvorby

Výber témy s možnosťou individuálneho variovania po konzultácii s pedagógom.

Zámerom je vytvoriť úzke prepojenie študentských prác s aktuálnou problematikou experimentálnej tvorby občianskych budov, dokumentovať alternatívne experimentálne formy s ich podrobnejším riešením. Ateliér má ambíciu byť hmotovo-priestorovým, konštrukčným, architektonickým a funkčno-prevádzkovým experimentom s  použitím nových (aj experimentálnych) materiálov a technológií až na hranicu futuristických vízií.

.

5.roč. +  6.roč. (U)
2_AT1_AU Ateliér I.    (urban. tvorba)     garant prof. Ľ. Vitková,
2_AT3_U Ateliér III.,     garant doc. A. Sopirová
.
Urbanistické riešenie konverzie priestoru bývalého priemyselného areálu a priľahlej mestskej zóny predstavuje skvelú výzvu pre študentov inžinierskeho stupňa štúdia v predmete Ateliér I.
Ponúka príležitosť na riešenie nového vzťahu medzi jadrom mesta a jeho okrajovými časťami (Krasňany, Rača), prostredníctvom urbanistickej zóny s výborným napojením na všetky typy dopravy, a blízkosťou zelenej rekreačnej oblasti Malých Karpát. Zóna predstavuje významný potenciál pre rozvoj mesta s možnosťou implementácie atraktívnych zariadení občianskej vybavenosti mestského a regionálneho významu. Územie rozhodne nemá byť klasickým sídliskom, ale polyfunkčným prostredím, zónou plnou života charakterizovanou tiež mestským typom zástavby.
.
6.roč. (A)
2_AT3_A Ateliér III.,      garant prof. P. Gregor
.
Pre predmet Ateliér III pôjde o urbanisticko-architektonickú štúdiu súboru občianskych budov, či budovy vyššej občianskej vybavenosti v tomto polyfunkčnom prostredí. Lokalita Biely kríž – Vinohrady je tu pozadím, na ktorom sa uplatnia aj mimoriadne odvážne koncepty pre absentujúce funkcie občianskej vybavenosti hlavného mesta SR.

.

Ako ďalšiu možnosť.... 

ponúkame riešenie aktuálnej študentskej súťaže, ako spoločný príspevok k diskusii o najaktuálnejších témach architektúry. Tu sa tímová spolupráca chápe ako súčasť individuálneho hľadania odpovedí.

 • Inspireli Awards študentská architektonická súťaž na prístav v Bejrúte (pre 6. roč.) – znovu vybudovanie prístavu v hlavnom meste Kuwajtu, zničenom výbuchom skladu dusičnanu amónneho dňa 4. augusta 2020. Návrh má obsahovať kontajnerový terminál, zónu prázdnych  kontajnerov, nákladnú zónu, budovu síl, voľnú zónu, terminál pre cestujúcich a existujúcu správu prístavov s parkovaním. Okrem povinného programu majú študenti možnosť navrhnúť doplnkový program, ktorý predstavuje zóny rekreačné, kultúrne, pamätné, obchodné a sociálno-ekonomické, dopravu ... atď.
 • Architektonická súťaž na kultúrne stredisko a knižnicu na Žarnovickej ulici v Rači (pre 4. roč.) - riešenie objektu mediatéky na mieste toho času nefunkčného kultúrneho strediska medzi ulicami Žarnovická a Cigeľská. Úlohou riešenia je navrhnúť novostavbu, objekt ponúkajúci informácie, knihy a časopisy aj v elektronickej podobe, využitím moderných digitálnych technológií, ako aj pre klasickú možnosť vypožičania kníh a štúdia. Súčasťou bude administratívna časť so zázemím, klubové priestory študovne, multimediálny priestor, kaviarenské libresso, technické priestory (sklady, TZB, hygienické zariadenia). Podmienkou je riešenie bezbariérového vstupu do budovy a vytvorenie parkovacích miest pre zamestnancov i pre návštevníkov
 • Isover Architectural Student Contest 2022, Varšava, Poľsko (pre 6. roč.) - revitalizácia areálu v blízkosti železničnej stanice Warszawa Wschodnia (Varšava východná) prostredníctvom sociálnej aktivizácie a rezidečných funkcií (návrh na stretávacie a eventové centrum a študentské bývanie)
 • Medzinárodná architektonická súťaž na Vltavskú filharmóniu Praha. (zadanie pre 6. roč.) Zámerom súťaže je na nábreží rieky Vltava a na území hlavného mesta Prahy navrhnúť novú koncertnú sálu v duchu súčasného hudobného centra, ktoré by spĺňalo svetové štandardy (akustické, kapacitné, dispozičné, technické, architektonické a urbanistické. Objekt filharmónie by mal pozostávať z troch sál: hlavná sála pre 1 800 divákov, malá sála pre komornú hudbu s kapacitou cca 700 miest a multifunkčná sála pre ostatné žánre a typy hudobných akcií s kapacitou do 500 miest. Okrem toho by v budove mali byť situované priestory pre menšie akcie a konferencie s kapacitou 200 miest, priestory pre dva orchestre, hudobné oddelenie mestskej knižnice, skúšobne, štúdia a priestory pre edukačnú činnosť. Požiadavkou návrhu je vytvoriť mnohoúrovňový harmonický priestor, spájajúci stanicu metra s jeho vestibulom, s priľahlým nábrežím ako aj s ostatnými mestskými úrovňami a dopravnými tepnami.  Dominantným postulátom je aby Vltavská filharmónia bola neoddeliteľne a jedinečne spojená s riekou.
 • Architektonická súťaž na Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave (zadanie pre 4. a 6. roč.). Zámerom je vytvorenie nových priestorov pre potreby školy v prieluke na Svoradovej ulici. Do tejto prieluky je potrebne navrhnúť novú budovu, ktorá bude slúžiť všetkým fakultám inštitúcie. Objekt bude pozostávať z max. piatich nadzemných a troch podzemných podlaží. V súčasnosti sa na tomto mieste nachádza len nehodnotný objekt, ktorý je určený na asanáciu. Zo západnej strany ho ohraničuje budova Divadelnej fakulty, dokončená v roku 2010, z východnej je časť budovy Filmovej a televíznej fakulty. 
 • Vážske náučné centrum - Liptovský Mikuláš (zadanie pre 4. a 6.roč.) .Objekt náučného centra je situovaný do tangentnej polohy západnej časti mesta Liptovský Mikuláš a východnej polohy vodnej nádrže Liptovská Mara. Úlohou zadania ročníkovej práce je navrhnúť budovu, interiéry ktorej by mali prezentovať bohaté kultúrno-historické, a prírodné dedičstvo horného Liptova. Obsahovou náplňou budú miestnosti pre umiestnenie archeologických nálezísk, tematické akvária s charakteristikou o biotopoch, auditórium, kaviareň s predajom kníh, priestory pre usporiadanie workshopov, priestory krátkodobých výstav, administratívne priestory výskumného centra, obslužno-prevádzkové zázemie, priestory technického vybavenia budovy, parkovacie plochy a ďalšie úžitkové miestnosti. Požiadavkou práce je budovu citlivo začleniť do existujúceho krajinného obrazu s priamym kontaktom na vodnú plochu.  Formotvornou požiadavkou je stvárniť budovu do podoby, ktorá bude predstavovať architektonickú atrakciu a významný bod v meste stelesňujúci históriu a identitu celého regiónu.
 • Mediatéka – Rača  (zadanie pre 4. roč.) Riešenie objektu mediatéky je zadané do zastávaného územia na rozhraní hromadnej bytovej výstavby na mieste toho času nefunkčného kultúrneho strediska nachádzajúceho sa medzi ulicami Žarnovická a Cigeľská. Úlohou riešenia je navrhnúť novostavbu, objekt ponúkajúci informácie, knihy a časopisy aj v elektronickej podobe, využitím moderných digitálnych technológií, pričom ale nezabúda na klasickú knihu a možnosť vypožičania kníh a štúdia. Tieto služby sú ponúkané v otvorených priestoroch knižnice, ale aj menších prednáškových sálach. Súčasťou mediatéky bude administratívna časť so zázemím, klubové priestory študovne, multimediálny priestor, kaviarenské libresso, technické priestory (sklady, TZB, hygienické zariadenia). Podmienkou je riešenie bezbariérového vstupu do budovy a vytvorenie parkovacích miest pre zamestnancov i pre návštevníkov. Požiadavkou návrhu je objekt citlivo začleniť do novo koncipovaného verejného priestoru. Tvarovým riešením navrhnúť inovatívnu budovu v duchu súčasných architektonických trendov.

   Architektonická alebo urbanisticko-architektonická súťaž

podľa výberu študenta zameraná na riešenie úlohy v súlade s predmetom ateliérovej tvorby

Podklady pre študentské súťaže nájdete na ich web stránkach:
 
Architektonická súťaž na kultúrne stredisko a knižnicu na Žarnovickej ulici v Rači
https://mib.sk/vyhlasujeme-architektonicku-sutaz-na-kulturne-stredisko-a%e2%80%afkniznicu-na-zarnovickej-ulici-v%e2%80%afraci/
 
Bejrút prístav – Inspirelli:
https://www.inspireli.com/en/awards/beirut-documents
 
Isover Architectural Student Contest 2022, Varšava, Poľsko
https://www.isover.sk/na-stiahnutie/architectural-student-contest-2022-zadanie

.

.

.

.

Zadania LS  2020/21

.

Bakalárska práca (1_BP_AU)     4.r. AU
Ateliér II (2_AT2_A)                      5.r. A
Diplomová práca (2_DP_A)        6.r. A

 .

 .

Bakalárska práca   (1_BP_AU)                4.r. AU

.

Bakalárska práca v našom ateliéri sa bude vypracovávať na tému

 • Radnica mestskej časti Párovské Lúky, Nitra  (podklady budú k dispozácii)

Navrhovaný objekt  bude pozostávať z 1 podzemného (parkovanie) a z maximálne 2 nadzemných podlaží. V návrhu je potrebné zohľadniť rámcový lokalitný program, územno-priestorové regulatívy danej lokality a prístupnosť objektu aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Objekt riešiť s  ohľadom na jestvujúci kontext prostredia, zástavby a architektúry.

Zadanie, podklady sú k dispozícii na dátovom úložisku predmetu – na Streame triedy:
Classroom Bakalárska práca -  https://classroom.google.com/u/2/c/MjYxNDY2ODEwNzc2

.

Po prihlásení sa študenta cez AIS (a následnom akceptovaní príslušným pedagógom) bude študentovi zaslaný predvyplnený Zadávací hárok.

 

Ateliér II    (2_AT2_A)                  5.r. A

.

 Pre vypracovanie AT ponúkame v našom ateliéri výber niekoľko tém
 • Objekt občianskej vybavenosti kultúrneho, voľnočasového charakteru – typologicky po dohode s pedagógom  (v území Párovské Lúky, Nitra spracovávanom v našom vertikálnom ateliéri v zimnom semestri - podklady budú k dispozácii)
 • Nitrava - objekt náučného centra, Párovské Lúky, Nitra
 • Inspireli Awards študentská architektonická súťaž na Campus STU – inovačné centrum STU v Bratislave
 • Dom umenia, Brusel, Belgicko - architektonická súťaž ⃰
 • Alps Wellness Retreat - Alpské útočisko, St. Moritz, Švajčiarsko - architektonická súťaž ⃰
 • Visitors Center - Návštevnícke centrum/vstup do NP- architektonická súťaž ⃰
 • SKYHIVE 2021 Skyscraper Challenge - architektonická súťaž ⃰

  účasť spoplatnená

 

Diplomová práca (2_DP_A)        6.r. A

.

V našom ateliéri ponúkame témy diplomových prác -  architektonických štúdií objektov občianskej vybavenosti.
Objekty môžu byť (ale aj nemusia) umiestnené v niektorej z UAŠ, perspektívnej rozvojovej lokalite zóny Párovské Lúky/Nitra, ktorá bola v našom VA spracovávaná v zimnom semestri (podklady budú k dispozícii)
 • Nitra Social Core – kultúrne, kongresové a voľnočasové centrum
 • Event House - kultúrne, kongresové a voľnočasové centrum
 • CULTURplex - viacúčelový kultúrny komplex
 • Nitrava - objekt náučného centra
 • Bio centrum - Polyfunkčná budova s prevahou administratívnych pracovísk vývojovo-školiaceho bio centra
 • Green life komunitné centrum - ekologické vzdelávacie centrum
 • Akadémia mestského poľnohospodárstva – vzdelávacie a výskumné centrum produkciepotravín v mestskom prostredí
 • iPARK_ESA - interaktívny/inteligentný vzdelávaco-vedecký poľnohospodársky park
 • EKOlivingLAB - objekt viacúčelového ekologického vzdelávacieho a voľnočasového centra
 • Inovačné a prezentačné centrum Jaguar Land Rover
 • JLR Vision GATE - Inovačné a prezentačné centrum
Ako ďalšiu možnosť ponúkame riešenie aktuálnej študentskej súťaže, ako spoločný príspevok k diskusii o najaktuálnejších témach architektúry. Tu sa tímová spolupráca chápe ako súčasť individuálneho hľadania odpovedí.
 • Inspireli Awards študentská architektonická súťaž na Campus STU – inovačné centrum STU v Bratislave
 • Alps Wellness Retreat - Alpské útočisko, St. Moritz, Švajčiarsko - architektonická súťaž ⃰
 • Visitors Center - Návštevnícke centrum/vstup do NP- architektonická súťaž ⃰
 .

Anotácie k ponúkaným témam:

 .
 • Inspireli Awardsštudentská architektonická súťaž na Campus STU – inovačné centrum STU v Bratislave. Reprezentatívne centrum Slovenskej technickej univerzity v bude obsahovať edukačné, spoločenské, viacúčelové a voľnočasové priestory ako v interiéri, tak v exteriéri  prostredníctvom transformácie vnútrobloku, tvoreného viacerými budovami fakúlt STU pri Námestí Slobody. Má vytvárať podmienky pre súčinnosť akademického prostredia s praxou a ako dôležitý komunikačný priestor smerom k verejnosti
 • Dom umenia / Arts House in European City , Brusel, Belgicko je ponuka v rámci architektonickej súťaže nápadov na objekt zariadenia vzdelávacieho a kultúrneho charakteru, ktoré by malo prevziať významnú úlohu v architektonicky mimoriadne hodnotnom prostredí v blízkosti Grand Place, ktoré je zapísané na zozname UNESCO. V tejto lokalite by sa navrhovaný dom umenia mal stať architektúru, ktorá môže vytvoriť interaktívny priestor pre súčasné umenie, výstavy, workshopy a prezentácie rôznych kultúr.
 • Alps Wellness Retreat - Alpské útočisko, Wellness centrum v Moritz, Švajčiarsko - architektonická súťaž na miesto, ktoré môže uľahčiť a podporiť hľadanie a dosiahnutie psychofyzického zdravia, zmysluplne integrovať prírodu s centrom Wellness . Architektúra môže mať na človeka hlboké liečivé účinky, ak dokáže stimulovať ľudské zmysly. Wellness centrum by malo zvýšiť čuchové, hmatové a vizuálne zážitky návštevníkov. Základom je využitie prírodného potenciálu miesta – jedného z najstarších kúpeľných stredísk.
 • Visitors Center - Návštevnícke centrum/vstup do národného parku - architektonická súťaž vyzýva študentov, aby vytvorili netradičné a výnimočné návrhy - popustiť uzdu svojej fantázii a navrhnúť dychberúce návštevnícke centrum s vizionárskym konceptom. Cieľom Návštevníckeho centra je propagovať jedinečný zážitok v pozoruhodnej krajine a poskytnúť návštevníkom priestor na interakciu s okolím, poskytoval návštevníkom jedinečný zážitok. Lokalita podľa úvahy autora.
 • Nitra Social Core – kultúrne, kongresové a voľnočasové centrum, Párovské Lúky, Nitra. Témou je architektonická štúdia objektu multifunkčného centra so zameraním predovšetkým na kultúrne a kongresové podujatia, voľnočasové aktivity, sociálnu interakciu obyvateľov mesta Nitry. Areál bude situovaný na ľavom brehu rieky v novo urbanizovanom prostredí Párovských Lúk. Komplex navrhovaného Centra, situovaného do kulminačného bodu meandra rieky Nitry, bude tvoriť srdce spoločenského života ako element spájajúci historické a nové mesto.
 • Event House - kultúrne, kongresové a voľnočasové centrum, Párovské Lúky, Nitra. Cieľom je posilniť úlohu centra novej mestskej časti objektom občianskej vybavenosti s primárnou funkciou určenou kultúre, kongresovým a eventovým aktivitám. Návrh má integrovať rôzne funkcie vybavenosti, kultúry, administratívy a služieb so súčasným architektonickým výrazom.
 • Akadémia mestského poľnohospodárstva – vzdelávacie a výskumné centrum produkcie potravín v mestskom prostredí, Párovské Lúky, Nitra. Projekt so zameraním na vytvorenie budovy, resp. architektonického komplexu, ktorý bude spĺňať podmienky inteligentného a bioklimatického dizajnu, zameraného na pestovanie a produkciu potravín vo veľkých mestách. Cieľom návrhu je prepojenie mesta a poľnohospodárstva a posilnenie vzťahu ľudí k pôde. Edukatívne priestory by mali slúžiť Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre ale aj širokej verejnosti.
 • Inovačné a prezentačné centrum Jaguar Land Rover, Párovské Lúky, Nitra. Objekt pre prezentáciu, vývoj a inováciu automobilov spoločnosti Jaguar Land Rover je vsadený do novo-navrhovaného urbanizmu mestskej časti Nitra – Párovské lúky. Objekt by mal byť priestorovo flexibilný, spĺňať aj reprezentatívnu funkciu prezentovanej značky, ponúknuť verejné funkcie ako reštaurácia či kaviareň a priestory pre prezentácie inovatívnych návrhov firmy a uberajúceho sa smeru ekonomickej orientácie mesta.
 • Green life komunitné centrum - ekologické vzdelávacie centrum, Párovské Lúky, Nitra. Témou je navrhnúť ekologické vzdelávacie centrum a osadiť ho do urbanistického kontextu lokality Párovské Luky v Nitre. Predpokladom riešenia je vytvorenie konceptu ekologického vzdelávania v rôznych oblastiach ochrany životného prostredia a navrhnutie zodpovedajúcich interiérových a exteriérových priestorov. To podporuje aj situovanie objektu v nadväznosti na nový mestský park
 • Nitrava - objekt náučného centra situovaný do lokality Párovské Luky v Nitre. Úlohou zadania je navrhnúť budovu, ktorej interiéry by mali prezentovať bohaté kultúrno-historické a prírodné dedičstvo stredného Ponitria. Obsahovou náplňou budú miestnosti pre umiestnenie archeologických nálezísk, tematické akvária s charakteristikou o biotopoch, auditórium, kaviareň s predajom kníh, priestory pre usporiadanie workshopov, priestory krátkodobých výstav, administratívne priestory výskumného centra. Formotvornou požiadavkou je stvárniť budovu do podoby, ktorá bude predstavovať architektonickú atrakciu a významný bod v meste stelesňujúci históriu a identitu celého regiónu.
 • Bio centrum - Polyfunkčná budova s prevahou administratívnych pracovísk vývojovo-školiaceho bio centra (cca 250 zamestnancov) je zadané do novo kreovanej urbanistickej štruktúry mestskej časti Nitra - Párovské lúky. Úlohou zadania je navrhnúť novostavbu s parterom vo forme kaviarne, výstavných priestorov,  stálej expozície, školiacich miestností a multifunkčnej sály.
 • JLR Vision GATE - objekt, ktorého hlavným programom bude prezentácia automobilovej spoločnosti Jaguar Land Rover, s cieľom priblížiť širokej verejnosti históriu jej vzniku, vývoja a firemnej stratégie. Bude súčasne aj komplexom prenajímateľných flexibilných priestorov pre startup firmy s rôznym zameraním (ateliéry, kreatívne vývojárske dielne, administrava..,atd), viacúčelových priestorov pre workshopy, prednášky, výstavy, eventy, kultúrne, vzdelávacie a voľnočasové aktivity, ..
 • iPARK_ESA - interaktívny/inteligentný vzdelávaco-vedecký poľnohospodársky park pre voľnočasové aktivity širokej verejnosti. Navrhovaný objekt/súbor objektov bude poskytovať vzdelávacie a stretávacie priestory (workshopy, prednášky, výstavy), laboratóriá, výskumné centrum, knižnicu, stravovacie zariadenia.... Očakáva sa návrh netradičnej formy parku (skleníky, hydroponické pestovanie rastlín, náučná trasa, atd.) s cieľom vytvoriť možnosti na vzdelávanie “in situ“.
 • EKOlivingLAB - objekt viacúčelového ekologického vzdelávacieho a voľnočasového centra so situovaním v UAŠ mestskej zóny Nitra-Párovské lúky, s cieľom podporiť stratégiu rozvoja mesta a regiónu. Súčasťou návrhu je aj koncepcia využitia nadväzujúcich verejných priestorov s dôrazom na zapojenie mestského parku s cieľom vytvoriť možnosti na vzdelávanie “in situ“.
 • CULTURplex - viacúčelový kultúrny komplex s kaleidoskopom kultúrnych a voľnočasových podujatí, ponúkajúci priestor stretnutí a možnosti aktívneho zapojenia sa do kultúrneho a kreatívneho diania, ktorý je postavený na flexibilite vnútorného priestoru pre rôzne druhy (nielen) kultúrnych aktivít. Bude integrovať priestory pre workshopy, prednášky ako aj priestory pre aktivity komunitného charakteru.
 • SKYHIVE 2021 Skyscraper Challenge je štvrtý ročník architektonickej súťaže, ktorá vyhľadáva najnovšie a najlepšie návrhy ikonickej výškovej budovy. Úlohou je vytvoriť koncept najmodernejšej veže, ktorá sa vymyká norme.  Odporúča sa - zahrnúť nové technológie a materiály, ako aj jedinečnú estetiku a priestorovú organizáciu, inovácie v udržateľných systémoch, ako aj vyriešiť ekonomické, sociálne a kultúrne problémy zavedením nových architektonických metód. Účastníci si môžu zvoliť akékoľvek hypotetické miesto , v meste podľa vlastného výberu kdekoľvek na svete, projekt zodpovedá panoráme regiónu a jeho okoliu.

 .

V rámci vertikálneho ateliéru ANO

je možné po dohode riešiť v Ateliéri II (5.r.)  a v Diplomovej práci (6.roč) aj inú architektonickú súťaž, prípadne vlastné zadanie podľa výberu študenta obsahovo spĺňajúce parametre tohto ateliéru.

Táto alternatíva však musí byť včas odkonzultovaná.

.

.

 

Zadania ZS  2020/21

.

       Ateliér navrhovania VII  4.roč. _ Modul M2
       Ateliér I - urbanistická tvorba  5.roč. _ A,U
       Ateliér III -  6.roč. _ A,U
.

.

Nitra _ Párovské lúky

V zadaní ide o územie v lokalite Párovské lúky v Nitre, intenzívne sa rozvíjajúcom krajskom sídle, významnom vysokoškolskom a priemyselnom centre západného Slovenska.

Lokalita
plánovaná na revitalizovanie, predstavuje voľné, takmer nezastavané, rovinaté územie pod Zoborom v meandri rieky Nitra, severozápadne od historického centra mesta. Predmetné územie leží na ľavom brehu rieky Nitra južne od komunikácie severného dopravného obchvatu – cesty I. triedy (I/51). Na jednej strane je v tesnom kontakte s centrálnymi priestormi mesta, v dotyku s hradných kopcom a viacerými voľnočasovými aktivitami a na strane opačnej je z neho prístupný novo vybudovaný priemyselný park.
Zóna Párovské lúky v Nitre
ponúka príležitosť na riešenie nového vzťahu medzi mestom a vodnou plochou, tokom rieky a zeleňou. Zóna predstavuje ideálny potenciál pre rozvoj mesta s možnosťou implementácie podnetných zariadení občianskej vybavenosti mestského a regionálneho významu. Územie určené na výstavbu má cca 400 ha a vo vzdialenej budúcnosti tu má bývať 30- až 40-tisíc obyvateľov. Párovské lúky však nemajú byť klasickým sídliskom, pretože majú mať uličný, teda mestský spôsob zástavby. Postaviť sa tu majú aj administratívne budovy, obchody a služby, zdravotnícke zariadenia, školy, kultúrne zariadenia ...parky,  garáže a cesty. Zóna bude v priamom napojení na mestské historické i nové vybavenostné centrum.
.

  

  

.

.

Ateliér navrhovania VII modulu M2   1_AN7M2_AU - 4.r.

V ateliéri modulu (M2) štvrtého ročníka by predmetom riešenia bola experimentálna budova občianskej vybavenosti vybraného typologického druhu - napríklad

 • Science centrum (interaktívne voľnočasové „vedecké“ centrum pre deti i dospelých),
 • prípadne Art alebo Dizajn centrum,
 • Múzeum alebo Galéria s rôznym zameraním,
 • voľnočasové kultúrne a kongresové zariadenie ako Congress a Event centrum

s možnosťou ich individuálneho variovania po konzultácii s pedagógom.

Zámerom je vytvoriť úzke prepojenie študentských prác s aktuálnou problematikou experimentálnej tvorby občianskych budov, dokumentovať alternatívne experimentálne formy s ich podrobnejším riešením. Ateliér má ambíciu byť hmotovo-priestorovým, konštrukčným, architektonickým a funkčno-prevádzkovým experimentom s  použitím nových (aj experimentálnych) materiálov a technológií až na hranicu futuristických vízií.
.
.

 

Ateliér I – urbanistická tvorba       2_ AT1_AU - 5.r./A, U
Ateliér III                                               2_AT3_A - 6.r./A, U
Pre študentov inžinierskeho stupňa štúdia predstavuje zadanie Párovské lúky – Nitra skvelú výzvu, kde predmetom riešenia v tomto polyfunkčnom prostredí,  bude pre
Ateliér I  - urbanistická štúdia priľahlej mestskej zóny
Ateliér III -  urbanisticko architektonická štúdia súboru občianskych budov

.

.

.

Medzinárodná študentská architektonická súťaž

 

Ateliér I – urbanistická tvorba            2_ AT1_AU - 5.r./A, U
Ateliér III                                                  2_AT3_A - 6.r./A, U

Ako ďalšiu možnosť pre študentov v inžinierskom stupni štúdia ponúkame riešenie aktuálnej študentskej medzinárodnej súťaže. Súťaže považujeme za spoločný príspevok k diskusii o najaktuálnejších témach architektúry. Tu sa tímová spolupráca chápe ako súčasť individuálneho hľadania odpovedí. S touto formou zadaní máme tiež výborné skúsenosti, čo dokazujú aj úspechy našich študentov. Náplň zadania hľadáme vo vzájomnej dohode tak, aby sa dostali do súladu propozície súťaže, predstavy a vízie našich študentov, ako aj požiadavky pedagógov. Zadanie musí obsahom a rozsahom zodpovedať parametrom daného ateliérového predmetu.

.

______________________________________

.

.

.

Zadania  LS  2019/20

Bakalárska práca   (4.r. AU)

Bakalárska práca v našom atelieri sa bude vypracovávať alternatívne v 2-och témach (s možnosťou výberu)

 • Komunitné centrum
 • Školský klub

Navrhovaný objekt  bude pozostávať z 1 podzemného (parkovanie) a z maximálne 2 nadzemných podlaží. V návrhu je potrebné zohľadniť rámcový lokalitný program, územno-priestorové regulatívy danej lokality a prístupnosť objektu aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Objekt riešiť s  ohľadom na jestvujúci kontext prostredia, zástavby a architektúry.

Zadanie, podklady sú k dispozícii na dátovom úložisku predmetu Bakalárska práca v AIS.

 

Ateliér II    (5.r./A, U)

Pre vypracovanie AT ponúkame v našom ateliéri 3 témy

 • Objekt občianskej vybavenosti kultúrneho charakteru (v území Palma-Biely Kríž v Bratislave – spracovávané v našom VA ateliéri v ZS )
 • Inspireli Awards_študentská architektonická súťaž_Divadlo "Theatre Populaire IDEA (L)" v Ouagadougou, Burkina Faso (Afrika)
 • Škola umenia, Am Hof, Viedeň, Rakúsko_architektonická súťaž
 • Mestský blok Bazová _ Revitalizácia územia na zdieľaný priestor a kultúrne centrum

 

Diplomová práca    (6.r./A)

V našom atelieri ponúkame vypracovanie AŠ objektov občianskej vybavenosti v lokalite postupne revitalizovanej zóny Biely Kríž, pozdĺž Račianskej ulice v okolí bývalého výrobného závodu Palma (m.č. Bratislava - Nové Mesto), ktorá bola v našom VA spracovávaná v ZS.

 • Železničná stanica Bratislava – Vinohrady
 • Zimný štadión, Biely Kríž, Bratislava
 • Polyfunkčný objekt - Gaštanový hájik
 • Objekt občianskej vybavenosti kultúrneho charakteru

Ako ďalšiu možnosť ponúkame riešenie aktuálnej študentskej súťaže, ako spoločný príspevok k diskusii o najaktuálnejších témach architektúry. Tu sa tímová spolupráca chápe ako súčasť individuálneho hľadania odpovedí.

 • Oravské Múzeum Etnografie Námestovo
 • Inspireli Awards_študentská architektonická súťaž_Divadlo "Theatre Populaire IDEA (L)" v Ouagadougou, Burkina Faso (Afrika)
 • Škola umenia, Am Hof, Viedeň, Rakúsko_architektonická súťaž
 • Mestský blok Bazová _Revitalizácia územia na zdieľaný priestor a kultúrne centrum

 

Anotácie k ponúkaným témam:

 • Inspireli Awards_študentská architektonická súťaž_Divadlo "Theatre Populaire IDEA (L)" je otvorená študentská súťaž architektonických, umeleckých a dizajnových nápadov pre udržateľné oživenie neužívaného amfiteátra v areáli "Centre de Développement Chorégraphique" La Termitiere v centre mesta Ouagadougou v Burkina Faso (Afrika). Dôraz je kladený na inovatívne, ohľaduplné a odvážne vízie zhodnocujúce miestny potenciál a materiály.
 • Škola umenia, Am Hof, Viedeň, Rakúsko_architektonická súťaž _architektonická štúdia zariadenia vzdelávacieho a kultúrneho charakteru, ktoré by malo prevziať významnú úlohu v architektonicky mimoriadne hodnotnom prostredí viedenského Innere Stadt. V tejto lokalite by sa navrhovaná nová školu umenia mala stať architektúru, ktorá môže vytvoriť interaktívny priestor pre súčasné umenie. Škola by mala byť laboratóriom architektúry, fotografie, maľby a sochárstva.
 • Oravské Múzeum Etnografie Námestovo_Predmetom súťaže je architektonická štúdia novostavby budovy múzea etnografie v lokalite na nábreží v Námestove v blízkosti autobusovej stanice a riešenie priľahlého nábrežia. Zastrešovalo by históriu zatopených obcí, etnografiu obliekania a modrotlače, ale taktiež zaujímavé dokumenty a knihy od oravských dejateľov…Objekt má reagovať na blízky kontakt s vodnou nádržou Oravská priehrada.
 • Železničná stanica Bratislava – Vinohrady_architektonické riešenie významného dopravného uzla - budova stanice by mala reagovať na významné podporenie a perspektívne dobudovanie hromadnej dopravy, vrátane jej integrovaných systémov. Ich vzájomné prepojenie a odľahčenia mestskej cestnej siete od individuálnej automobilovej dopravy by malo vytvoriť príležitosť aj pre naplnenie súčasných a očakávaných štandardov pre plnohodnotné prostredie pre používateľov foriem prepravy, ktoré menej zaťažujú životné prostredie
 • Zimný štadión, Biely Kríž, Bratislava_ archi tektonická štúdia objektu športovej arény - zimný štadión so zázemím a doplňujúcimi funkciami. Okrem priestoru hlavnej hokejovej arény (min.5000 divákov), má obsahovať aj ďalšie funkcie - priestory tréningovej haly, fitness, podzemných garáží, technického vybavenia, prípadne ďalšie.
 • Polyfunkčný objekt - Gaštanový hájik_Budova s prevahou administratívnych pracovísk navrhnutých v súčasnom trende (start up, prenajímateľné...) s komerčným parterom s dôrazom na vytvorenie kvalitného verejného priestoru.
 • Objekt občianskej vybavenosti kultúrneho charakteru_ v lokalite postupne revitalizovanej zóny Biely Kríž_typologicky: po dohode s pedagógom
 • Mestský blok Bazová _ premena rozľahlého pozemku v atraktívnej polohe na rozhraní mestských častí Staré mesto a Ružinov, na zdieľaný priestor a kultúrne centrum mesta, kde dochádza ku koncentrácií talentov, firiem a inštitúcií a k ich vzájomnému dialógu, spolupráci a rozvoju. Tento priestor by mal pokrývať širokú škálu potrieb obyvateľov mesta, od potreby bývania, cez potrebu vzdelávania a sebarealizácie, až po možnosti aktívneho trávenia voľného času. Areál bývalých technických služieb, ktorý bol vybudovaný v polovici 20. storočia, sa vyznačuje cennou industriálnou stopou z minulosti, v podobe halových objektov. Úlohou bude identifikovať existujúce hodnoty a potenciál budov a predstaviť svoju vlastnú priestorovú víziu.

V rámci vertikálneho ateliéru ANO

je možné po dohode riešiť v Ateliéri II (5.r.)  a v Diplomovej práci (6.roč) aj inú architektonickú súťaž, prípadne vlastné zadanie podľa výberu študenta obsahovo spĺňajúce parametre tohto ateliéru. Táto alternatíva však musí byť včas odkonzultovaná  (v prípade Diplomovej práce odkonzultovaná s konkrétnym pedagógom).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadania ZS  2019/20

       Ateliér navrhovania VII  4.roč. _ Modul M2
       Ateliér I - urban. tvorba  5.roč. _ A,U
       Ateliér III -  6.roč. _ A,U

.

Bratislava - Biely kríž

    

V zadaní ide o územie v m.č. Bratislava - Nové Mesto, lokalitu postupne revitalizovanej zóny Biely Kríž, pozdĺž Račianskej ulice v okolí bývalého výrobného závodu Palma.

Tu sa v priestore, ktorý dostáva nový náboj osídlením progresívnymi firmami mladých tvorivých tímov (napríklad v Novej Cvernovke), ponúkajú možnosti na implementáciu podnetných zariadení občianskej vybavenosti.

V ateliéri modulu (M2) štvrtého ročníka by šlo o experimentálne riešenia budov pre prezentáciu výstupov tvorivých činností návrhom objektov -  Science centra (prípadne Art alebo Dizajn centra) a Congress a event centra.

Urbanistické riešenie priľahlej mestskej zóny predstavuje skvelú výzvu pre študentov inžinierskeho stupňa štúdia v predmete Ateliér I a urbanisticko architektonickú štúdiu súboru občianskych budov v tomto polyfunkčnom prostredí zasa pre predmet Ateliér III.

.

Zadanie ZS  2019/20

       Ateliér I – urban. tvorba  5.roč. _A,U
       Ateliér III - 6.roč. _A,U

.

Liptovský Mikuláš - Tangenta Liptovskej Mary

    

Druhou alternatívou pre študentov inžinierskeho stupňa štúdia je riešenie nového vzťahu medzi mestom a vodnou plochou.

Túto šancu ponúka Liptovský Mikuláš a jeho spojenie s vodným dielom Liptovská Mara (po plánovanom presune železničnej trate do nového koridoru). Urbanistické riešenie zóny zahŕňa v mestskej časti Palúdzka návrh na priestory s obytnou funkciou, v časti okolo súčasnej trate zas najmä areály a objekty občianskej vybavenosti (vybraného typologického druhu - po dohode s pedagógom).

.

Zadanie  ZS 2019/20

       Ateliér I – urban. tvorba  5.roč. _ A,U

       Ateliér III -  6.roč. _ A,U

.

Medzinárodná študentská architektonická súťaž

Ako ďalšiu možnosť pre študentov v inžinierskom stupni štúdia ponúkame riešenie aktuálnej študentskej medzinárodnej súťaže. Súťaže považujeme za spoločný príspevok k diskusii o najaktuálnejších témach architektúry. Tu sa tímová spolupráca chápe ako súčasť individuálneho hľadania odpovedí.