Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček

Hranice sú v našom zmýšľaní často asociované v negatívnom kontexte ako niečo čo oddeľuje, znemožňuje prístup a bráni v rozvoji. Hranice však nielen rozdeľujú štáty, regióny, či komunity - súčasne ich aj prepájajú a tak priamo ovplyvňujú. Prihraničné oblasti a tzv. twin-cities sú toho príkladom. Rozvoj cestovného ruchu, cestovanie za prácou, migrácia obyvateľstva, populačný nárast a s tým spojený rozvoj miest sú s hranicami / limitmi pevne prepojené. Hranice definujú aj individuálny priestor – kde je človek, kde je jeho intímny priestor, a kedy sa mení na verejný?  

Pandémia Covid-19 vytvorila hranice aj medzi nami, zmenila pohľad na fungovanie sociálnych vzťahov a naše životné štýly a redefinovala priestory potrebné pre ich uskutočňovanie a rozvoj. Akými atribútmi sa vyznačuje post-pandemické mesto? Je to mesto menších komunít a vzdialeností, mesto kompaktné, mesto potravinovo sebestačné? Je to azda mesto digitálne, s väčšou kontrolou obyvateľstva či mesto plné zelene?  Znamená to architektúru plnú odstupov, súkromného priestoru na úkor toho verejného?   

Hranica v našom ponímaní reprezentuje pozitívny zvrat, zmenu, zlom – je rozhraním, kde budeme myšlienkovo oscilovať. Vertikálny ateliér Vitková / Špaček ponúka možnosť nazrieť za bežne zaužívané hranice, vybočiť z nich a hľadať možné scenáre rozvoja mestského sídla v kontexte udržateľnosti a jeho odolnosti (reziliencie) voči rôznym interným / externým vplyvom do budúcnosti. 

Hranice sú esenciálne pre fungovanie systémov (ich vnútornú organizáciu) a ich vzájomných vzťahov. Limitujú rozsah udržateľnosti fragmentov sídelnej štruktúry, sú rámcom odolnosti systému voči externým vplyvom. 

Výzvou je i téma miest a lokalít v rámci prihraničných oblastí na všetkých hraniciach Slovenska v závislosti od ročníka, s dôrazom na región Bratislavy.  V architektonickom merítku sa budeme sústrediť na objekty colníc – ako zhmotnením toho, že hranice nie sú len o rozdeľovaní, ale najmä o spájaní.Kľúčové slová: Udržateľnosť, Odolnosť, Hranice, Periférnosť, ...


Zoznam predmetov v zimnom semestri 2020/2021 

4. ROČ. BC: Ateliér VIII modul urbanizmus

4. ROČ. BC: Ateliér VIII modul  ekologicky viazaná tvorba

1.ROČ. ING: Ateliér 1 

2. ROČ. ING: Ateliér III U

2. ROČ. ING: Ateliér III A