Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček

Mesto na zjedenie

Študent: Jakub Hruška
Ročník: 2. roč. Ing.
Predmet: diplomový projekt 2_DP_U

Nosná téma návrhu, ktorá sa objavuje ako v preddiplomovom, tak aj v diplomovom
projekte, je potravinová sebestačnosť s výhľadom do roku 2050. Zatiaľ čo sa preddiplomový
projekt zameriaval na teoretické pochopenie danej témy a jej následné praktické aplikovanie
do voľnej krajiny a území v blízkosti menších sídel, diplomová práca sa snaží tému preniesť
do mestského prostredia, konkrétne vnútrobloku mestskej časti Petržalka v Bratislave.