Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček

Nový transformačný pól mesta Komárna


Meno študenta: Bc. Dávid Podešva
Ročník: 2. roč. Ing
Predmet: Diplomová práca_U

     Diplomová práca sa zaoberá transformáciou prevažne monofunkčnej obchodno-priemyselnej časti mesta Komárno. Práca rieši jej postupnú premenu na plnohodnotnú mestskú časť rovnocennú so zvyškom mesta. Návrh plynulo nadväzuje na mestskú štruktúru a prostredie, rešpektuje limity okolia a svojou mierou intenzity zástavby prináša alternatívu nevhodnému trendu rozrastaniu mesta. Návrh reaguje na živnostnícky charakter štvrte a prináša do územia nové funkcie a artikulovaný verejný priestor, ktorý momentálne v danej štvrti absentuje. V práci sa tiež zaoberám návrhom regulácie, pričom komplexný návrh ponúka jednu z mnohých možných variant hmotovo priestorového prevedenia. Značnú časť práce venujem problematike big-boxových objektov, ktoré sú v riešenom území vysoko zastúpené a pre danú časť budú v budúcnosti predstavovať výzvu. Návrh predkladá možné prístupy a kladie dôraz na využitie existujúcich zastavaných plôch a ich dobudovanie.