Prejsť na obsah
Ateliér Daniel /Hronský

AN VII

Zadanie Ateliéru VII je v našom vertikálnom ateliéri zameraný na interiérovú mierku.
Ateliérový projekt je riešený v logickej metodickej postupnosti od úvodnej analytickej fázy, rozboru základných determinantov a limitov riešenia, cez spracovanie libreta návrhu až po konkrétny architektonicko-interiérový koncept, ktorý je následne spodrobnený do návrhu interiéru na úrovni prehĺbenej interiérovej štúdie.
Témou ateliéru je adaptácia existujúceho objektu na nový účel, prehĺbený do návrhu interiéru až po stavebno-interiérový a nábytkový detail.

 

AT I

Ateliérová tvorba je zameraná na urbanistický návrh zadaného územia alebo komplexu objektov, ktoré sú riešené v urbanistickej dimenzii komplexný priestorový problém.
Náročnosť úlohy zodpovedá stupňu poznania, vedomostiam a zručnostiam v druhom stupni štúdia. Ateliérový projekt je riešený v logickej metodickej postupnosti od úvodnej analytickej fázy, rozboru základných determinantov a limitov riešenia, cez spracovanie libreta návrhu až po konkrétny urbanisticko-architektonický koncept, na úrovni urbanistickej štúdie. 
Témou ateliéru je územie alebo komplex budov z vytipovanej lokality v Bratislave a blízkom okolí. Možná je aj aktuálna študentská súťaž.

 

AT III

Predmetom Ateliéru III je architektonický návrh väčšej alebo komplexnejšej štruktúry od urbanistickej dimenzie, cez architektonický koncept až po architektonické stvárnenie.
Dôraz je kladený na koncept návrhu, zvládnutie integrácie funkcie, formy a progresu techniky a na kreatívnu stránku konceptu s primeranou mierou reálnosti. 
Témou ateliéru je väčší objekt alebo komplex budov z vytipovanej brownfieldovej lokality na Slovensku. Možná je aj aktuálna študentská súťaž.