Prejsť na obsah
Ateliér Uhrík

LS 2021


Reclaim the highway D2

Rozvoj automobilovej dopravy  v dvadsiatom storočí vytvoril diaľnice, tie negatívne zasiahli do územia mesta. Diaľničné križovatky, mosty a cesty zaberali veľké a často hodnotné časti mesta.  Je čas navrátiť stratené miesta spať.  

Autonómna mobilita nám umožňuje zhustiť dopravu a parkovanie.  Osemprúdové diaľnice zmenšíme na štyri pruhy, využijeme križovatky a privádzače, mesto obsadí čo mu pred príchodom diaľnic patrilo. 

Miesto riešenia je diaľnica D2 od križovatky Petržalka po tunel Sitina, rozdeľujúca Bratislavu na východnú a západnú časť. Študenti si vyberú jednu z ponúkaných lokalít, celé územie bude rozdelené medzi študentov a bude sa riešiť ako jedna urbanistická línia.

P1 Sitina - inovatívny predaj potravín:  V priestore križovatky pred tunelom a obchodným domom navrhnúť nový koncept predaja potravín.    

P2 Mlynská dolina: Revitalizácia prírodného prostredia s napojením na ZOO. 

P3 Lafranconi: Cieľom je navrhnúť atletickú halu s priestorom pre doplnkové vonkajšie športy a revitalizovať nábrežie v spojitosti s botanickou záhradou.  

P4 Pečiansky les:  Múzeum Dunajských luhov s oddychovou zónou pre Petržalku.

S autonómnou e-mobilitou súvisia tieto koncepty:

Autonómne vozidlo s batériou a počítačom môže byť brané ako osobné, mobilné , riadiace a výpočtové centrum s ďalšími prídavnými modulmi, piata izba, ktorú je možné zapojiť (plug in) do objektu domu, alebo práce.

Preprava v mestách je tvorená rôznymi typmi – medzimestská, regionálna, preprava na okruhu mesta a v jeho centre. Ako by mal vyzerať prestupný bod – hranica medzi týmito prepravnými zónami?

Postantropocénna typológia budov pre autonómne automobily a výrobu, bez človeka. Tvoria ju nové parkovacie domy, nabíjacie stanice, automatizované sklady, výdajne tovaru a iné. Aké by mala mať estetické kvality?

Čo ak by vozidlo nebolo limitované len na horizontálny pohyb, ako by sa zmenila vnútorná dispozícia budov, ich rozhranie a parter v takomto vertikálnom meste?

Práca v rozsahu architektonickej štúdie s typickými pôdorysmi, rezmi, pohľadmi, doplnená o inovatívne 3D zobrazovacie výstupy.

Analýza širších vzťahov M 1:1000, M 1:500. Architektonické riešenie vybraných objektov M 1:200 poprípade M 1:100. Rozsah: Poster s nosnými myšlienkami 70x100 zalomený po výške, portfólio A3, digitálna prezentácia.

XRchistory

Názov zadania XRchistory vznikol spojením anglických pojmov XR (skratka pre virtuálnu, augmentovanú a mixovanú realitu), architecture a history. Vyjadruje tak vyrozprávanie historického príbehu pomocou architektúry v mixovanej realite.

Téma a miesto nášho historického príbehu budú Limes Romanus na našom území, konkrétne Rímsky kastel Gerulata v Rusovciach a Rímsky kastel Kelemantia, blízko Iže, obidva z 2. storočia nl. Ide tak o prezentáciu významného historického dedičstva netradičným a interaktívnym spôsobom, z doterajších materiálov 3D skenovania a archeologického výskumu miesta, so zameraním sa na zážitok návštevníka.

Výstupom bude návrh celkovej augmentovanej expozície, spolu s interaktívnou aplikáciou XR. Takáto prezentácia tak umožňuje zobrazenie prelínania sa rôznych historických období na území Dunaja a preskúmava možnosti použitia nových technológií vo výstavníctve a múzeách. Spojenie 3D skenovania, 3D tlače a nástrojov XR tak mení spôsob ako vidíme a reprezentujeme, ale aj chápeme svet okolo nás.

Rome’s InvisibleCity - iný pohľad na Rím pomocou 3D skenovania a nových techník zobrazovania
ScanLAB Projects 2014

 

ZS 2020


Digital Genius Loci 

Kinch - M. Casey Rehm, Xingtai Sun, Kellen Cartlidge - Narcissism of Small Differences 2015

Charakteristická atmosféra priestoru je blízko spojená s duchom miesta, genius loci. Je tvorená našimi subjektívnymi reakciami na priestor, ktorý na nás pôsobí množstvom podnetov ako celok. Môže ísť o kombinácie podnetov z fyzického, sociálneho ale aj digitálneho prostredia. Úlohou bude zachytiť a analyzovať tieto charakteristické kombinácie podnetov priestoru a ich transformácie do ich nového nositeľa, architektonického objektu, alebo urbanistického riešenia. 

Téma je vhodná pre: architektúra (4. a 6. roč.), urbanizmus (5. roč.)

Postup práce:

1. Výber miesta z troch charakteristických prostredí:

     - Moderna - Slovenský národný archív, Dom odborov Istropolis

     - Dávna história - Devín, Carnuntum

     - Prírodné - breh toku Parná (Trnava)

2. Mapovanie daného územia digitálnymi prostriedkami, zber dát dostupných v digitálnom a aj fyzickom svete. Záznam subjektívnych pocitov z daného miesta.

3. Zo zozbieraných dát študent vytvorí digitálnu DNA miesta, ktorá bude charakterizovať Genius Loci danej lokality.

4. Vytvorenie knižnice voxelov, ktoré by predstavovali priestorovú interpretáciu Genia Loci miesta.

5. Nové riešenie v architektonickej, alebo urbanistickej mierke ako nositeľ Genia Loci

 

Súťaže: ALTERNATE REALITIES 2020 - Fictional Architecture

Literatúra:  

AD Evoking Through Design – Contemporary Moods in Architecture:  

John McMorrough: Mood Swings: Architectural Affective Disorder s. 14 

Andrew Saunders: Figuring Mood s. 34 

Gilles Retsin: Something Else, Something Raw s. 84 

AD Discrete Reappraising the Digital in Architecture: 

Immanuel Koh: Discrete Sampling s. 102 

M Casey Rehm: COMPLICIT The Creation Of and Collaboration With Intelligent Machines s. 95

 

Riešené územie:


Lo-fi sci-fi apartment 2021

B-Pro Design Computation Lab - Research Cluster 4, the Bartlett School of Architecture, UCL: MickeyMatter: robotically assembled furniture

Tvorba vízií blízkej budúcnosti podobne ako v lo-fi sci-fi filme. Lo-fi sci-fi dáva dôraz na kultúrny a sociálny dopad nových technológií a vytváraná realita je takmer nerozoznateľná od tej našej (The Moon, Black Mirror, Her). Technológia tak netvorí iba pozadie, ponúkajúce únik pred realitou ako vo fantazíjnom sci-fi (Star Wars, Avatar), ale ukazuje realistické pohľady zajtrajšej spoločnosti. Predmetom vízií budú riešenia transformovateľného bývania, s použitím nových technológií, robotizácie, CNC, 3D a 4D tlače v štandardnom interiéri súčasného bytu, v kontexte pandémie, home-officu a obmedzeného priestoru na bývanie. Výskum bude založený na rapid prototypingu, práci s materiálom, fyzickými modelmi a animačnými softvérmi overujúcimi riešenia.

Téma je vhodná pre: architektúra (4. a 6. roč.)

Postup práce:

1. Rešerš transformovateľných a robotických technológií.

2. Tvorba katalógu komponentov s technickými a formálnymi atribútmi.

3. Hľadanie vzťahov a aplikácií kombináciami komponentov v interiéri so sociálnym kontextom.

4. Aplikácie riešení v konkrétnom bytovom priestore.

 

Súvisiace, prebiehajúce architektonické súťaže: ALTERNATE REALITIES 2020 - Fictional Architecture, The HOME Competition 2020, Bcome 2020, MICROHOME 2020

Literatúra: 

AD Evoking Through Design – Contemporary Moods in Architecture: 

Michael Young: The Affects of Realism Or the Estrangement of the Background 

AD Discrete Reappraising the Digital in Architecture: 

Jose Sanchez: Architecture for the Commons Participatory Systems in the Age of Platforms s.22 

Gilles retsin: Bits and Pieces s. 38 

Mollie Claypool: Our Automated Future A Discrete Framework for the Production of Housing s. 46 

Achim Menges, Maria Yablonina: Distributed Fabrication: Cooperative Making with Larger Groups of Smaller Machines s. 63 

 

Riešené územie:

E_MOBILITY

Cedric Price – Potteries Thinkbelt 1964-66

Digitálny posun transformuje rôzne aspekty života, vrátane mobility. Automobilové spoločnosti už spravili prvé kroky k elektrickej preprave a investujú do autonómnych automobilov. Plné nasadenie elektrických, seba-riadiacich áut sa očakáva už v najbližších rokoch. Napriek týmto zmenám, mestská infraštruktúra ešte nie je pripravená. Autonómna e-mobilita prináša viacero línií architektonického výskumu.

Autonómne vozidlo s batériou a počítačom môže byť brané ako osobné, mobilné, riadiace a výpočtové centrum s ďalšími prídavnými modulmi, piata izba, ktorú je možné zapojiť (plug-in) do objektu domu, alebo práce.

Nová, post-antropocénna typológia budov pre autonómne automobily, bez človeka. Tvoria ju nové parkovacie domy, nabíjacie stanice, automatizované sklady a výdajne tovaru. Aká by mala byť táto nová architektúra?
Úlohou bude navrhnúť vízie týchto tém v konurbácií Viedeň – Bratislava, VieBra. Mobilita budúcnosti prebieha v rámci spolupráce s Ústavom dizajnu a Škoda Auto.

Téma je vhodná pre: architektúra (4. a 6. roč.), urbanizmus (5. roč.)

Postup práce:

1. Rešerš nových riešení autonómnej e-mobility

2. Analýza zón dopravy v Bratislave a Viedni

3. Geometrické štúdie predstavujúce koncepty dopravy

4. Tvorba katalógu parciálnych riešení

5. Aplikácia na vybranom území