Prejsť na obsah
Ateliér Fečík /Hudec /Bergerová

Vertikálny ateliér sa zameriava na tému tvorby mestského priestoru. Programová schéma, hľadanie novej typológie odrážajúcej potreby danej lokality s dôrazom na vzájomné vzťahy medzi obyvateľmi a mestským prostredím sú témy, ktoré sa budú riešiť vo vertikálnom ateliéri.

Druhým spoločným zadaním pre akademický rok 2020/2021 je mestský blok Bazová.

 

Areál bývalých technických služieb je unikátnym priestorom vo vlastníctve a priamej správe mesta, ktorý predstavuje fragment industriálnej identity a rozvoja niekdajšieho predmestia v lokalite Mlynské Nivy. Halové objekty v areály technických služieb boli vybudované na konci 40. rokov 20. storočia. V budovách boli garážované a opravované vozidlá štátneho autobusového dopravcu ČSAD a posledné desaťročia sú nevyužívané a v chátrajúcom stave. Objekty nie sú pamiatkovo chránené. V súčasnej dobe využíva časť priestorov komunálny podnik mesta, pre svoju administratívu. Zvyšok priestoru funguje ako sklad alebo je nevyužívaný.

                        Víziou je premena naplno nevyužívaného priestoru na vitálny mestský priestor v rozšírujúcom sa centre mesta.

 

Zadanie sa skladá z 3 mierok, ktoré obsahujú samostatné témy.

 

S

Adaptácia existujúcich objektov v rámci riešeného areálu (Vnútorná veľká hala, Hala na Kuliškovej ulici, Polyfunkčný objekt na Bazovej ulici). Hľadanie programovej náplne, ktorá vhodne aktivuje areál a susedné okolie.

4.ročník ZS / 4.ročník LS _ 1AN2_AU

 

M

Víziou je transformácia celého areálu komplexu technických služieb na vitálny mestský priestor s presahom do okolitej štvrte 500-bytov. Úlohami budú naplnenie lokalitného programu s typologickou diverzitou, riešenie verejných priestorov, riešenie mestského bloku. 

6.ročník ZS / 6.ročník LS (S)  2_AT3_A, 1AN2_AU

 

L

Riešené územie je vymedzené ulicami Karadžičova, Koceľová, Kulíšková a Svätopluková s ťažiskovou polohou areálu technických služieb. Predmetný záber treba riešiť ako transformáciu brownfieldu s presahom na okolie. Úlohami sú definovanie problematiky územia, komplexná analytická časť, navrhované riešenia na úrovni urbanizmu, architektúry, verejných priestorov, či dočasných zásahov. 

5.ročník ZS / LS (M)  2_AT1_AU, 2_AT2_AU