Prejsť na obsah
Ateliér Ilkovičová /Ilkovič

Charakteristika ateliéru

AVISO_vertikálny ateliér orientovaný prevažne typologicky, je prirodzenou integráciou všetkých zložiek architektúry. V zadaniach bude aplikovaná špecifická výrobná a inžinierska typológia v spojení s dominantnosťou tvarovania architektonických konštrukcií ako hlavného nositeľa architektonickej formy a výtvarnosti. V akademickom prostredí výskumnej univerzity je samozrejmé, že ateliér má byť previazaný s výskumom a odrážať tak integráciu tvorivej zložky a výskumu v  oblasti architektúry. Do architektonickej tvorby a do pedagogickej práce vkladáme kus osobnosti, preto je náš VA tiež osobnostný.

Čo nás viedlo k predstavenej koncepcii ateliéru?

 1. tradičnosť vzdelávania a zachovanie kontinuity výučby problematiky na FA,
 2. systematické vyučovanie „výroby a inžinierskych stavieb“ je v rámci európskych škôl vzácnosťou, čo je relevantný dôvod problematiku na FA  rozvíjať,
 3. revitalizácia obsahu a prepojenie nových modelov vzdelávania a reflexia spoločenského vývoja v tematike.

Čo ponúkame? 

Ťažisko tvorby bude v dvoch úrovniach:

 • moderné areály a územia výroby s odkazom na udržateľnosť prostredia, tvorba nadčasových  konceptov (napr. tvorba centier „cirkulárnej ekonomiky“),
 • atypické architektonické diela s experimentálnym dizajnom konštrukcie  (tvarovanie, modelovanie konštrukcie)

Atraktívne témy:

 • produktívnej architektúry produkcie (priemyselnej a poľnohospodárskej) so snahou implantovať typologicko-technologické inovácie, Industry 4.0, smart výrobné objekty, welfare chovy, tvorba architektúry v brownfields, zelené továrne,
 • moderné areály a územia výroby s odkazom na udržateľnosť prostredia (napr. tvorba centier „cirkulárnej ekonomiky“),
 • tvorba moderných sôch inžinierskych objektov,
 • transpozícia do dizajnu konštrukcie bude definovaná typologickým druhom, logikou tvaru objektu a architektonickým zámerom,
 • možnosť  zapojiť sa do aktuálnych študentských súťaží.

O čo sa opierame?

O metódy:

 • moderné prístupy a metódy vzdelávania, ktoré sú využívané na väčšiu aktivizáciu, motiváciu študentov a povzbudenie ich kreativity,
 • otvorené, nestresujúce konzultácie na úrovni pedagóg -  študenti,
 • workshopy s účinnými mini-prezentáciami s cieľom rozanalyzovať problém v tíme,
 • workshopy tvorivých búrok v rámci ateliéru – s cieľom rozvoja talentu,  sebarealizácie,  kreativity a experimentu,
 • tematicky zamerané exkurzie – uplatnenie zážitkového spôsobu výučby.

O skúsenosti :

 • s metodikou výučby na  zahraničných architektonických školách (napr. združenie REA).

O spoluprácu :

 • s pozvanými odborníkmi zo zahraničia (v rámci ERASMUS zo škôl architektúry z Lille, Toulouse),
 • so slovenskými architektonickými ateliérmi, ktoré sa orientujú na predmetnú problematiku,
 • s technologickým sektorom prostredníctvom exkurzií a prednášok.

Čo očakávame?  (výstupy)

Našim cieľom je pedagogiku prepojiť s výskumom a tvorbou publikácií, čím uzatvoríme pedagogicko-publikačný (výskumný) kolobeh, s následným a spätným formovaním, inovovaním metodiky a obsahu výučby.

Ukážky ateliérových prác