Prejsť na obsah
Ateliér Ilkovičová /Ilkovič

4. ročník     (predmet :  1_BP_AU           Bakalárska práca  - študijný program AU)

5. ročník     (predmet :  2_AT2_A            Ateliér II -  študijný program  A)

6. ročník     (predmet :  2_DP_A              Diplomová práca - študijný program  A)

 

Téma bakalárskej práce    RADNICA - Čunovo  (4. ročník)

Téma č. 1    PARK BANÍCTVA A HUTNÍCTVA - Markušovce (5. ročník)

Téma č. 2    SYENITKA - Púchov, TEPLÁREŇ - Vajnorská  BA   (5.,6, ročník)

Téma č. 3    VEDECKO-TECHNOLOGICKÝ PARK - Gabčíkovo  (6. ročník)

Téma č. 4    PROMENÁDNY MOST CEZ DUNAJ  (5. ročník - študentská súťaž)

Poster zadaní  2020_2021 TU

Poster zadaní  2019_2020 TU

 

Charakteristika tém 

 

Téma bakalárskej práce    RADNICA - Čunovo 

Zadanie bakalárskej práce pozostáva z návrhu nového objektu radnice v lokalite mestskej časti Bratislava Čunovo. Návrh bude  odrážať požiadavky na jasnú identifikáciu budovy radnice z priestoru Hraničiarskej ulice, Súčasťou zadania bude doriešenie nádvoria. V návrhu je potrebné zohľadniť zadaný rámcový lokalitný program, územno-priestorové regulatívy danej lokality, s ohľadom na jestvujúci kontext prostredia, zástavby a architektúry.

Téma č. 1    PARK BANÍCTVA A HUTNÍCTVA - Markušovce 

Obec Markušovce v blízkosti Spišskej Novej Vsi (s väzbou na obec Rudňany) je výnimočná tradíciou baníctva a hutníctva v okolí, s dominanciou výrazných historických a prírodných akcentov, ktoré sú doslova „ušité“ pre rozvoj turistického priemyslu, napríklad na spôsob náučných ciest a ekoparkov rôzneho zamerania.

Cieľom zadaní je podpora života v Markušovciach, v sídle vidieckeho charakteru, ktoré leží  v marginálnom území z pohľadu hlavných rozvojových osí danej oblasti. V zadaných témach bude riešená udržateľnosť a rozvoj sídla návrhom rôznych diverzifikovaných aktivít. Ich špecifikovanie závisí od orientácie navrhovanej revitalizácie a konverzie na muzeálne a náučné expozície, eko-poľnohospodárstvo alebo aj výrobu miestnych produktov.

Téma č. 2    SYENITKA - Púchov 

Syenitka začala vyrábať v roku 1907 azbestocementovú škridlicu a dosky. Na konci 1. svetovej vojny bola zmodernizovaná a prestavaná. Vo väzbe na Syenitku a históriu priemyslu možno spomenúť továreň Syderolit vybudovanú v 1909 (ešte v samostatnej obci Horné Kočkovce)  s výrobou terazzovej drte, mramorovej múčky, dlaždíc pre exteriér, interiér a s výrobou umelého mramoru. Po 2. svetovej vojne sa výroba v oboch továrňach obnovila a v júli 1948 boli zlúčené s nitrianskou továrňou do jedného podniku – Azbestocementové závody národný podnik (ACZ n. p).

Územná väzba na vysokú školu,  vlakovú stanicu  a ďalšie   priemyselné   objekty  predpokladá životaschopnosť územia.

Cieľom zadaní je konverzia objektov s výraznými prvkami industriálnej architektúry a technologických celkov, nevynímajúc  územie a tým revitalizáciu širšej lokality.

Zadané témy budú orientované na udržateľnosť s uplatnením riešení, ktoré budú akcentovať históriu, tradíciu, odkrývať hodnoty s transferom na víziu rozvoja lokality.

V tomto kontexte sú postavené námety na zadania: infocentrum, múzeum, bibliotéka, priestory pre startupy, coworking, bývanie pre mladých, vedecko-technický vzdelávací park ..

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15248/215212

Téma č. 3    VEDECKO-TECHNOLOGICKÝ PARK - Gabčíkovo

Predmetom zadania bude komplexná revitalizácia a konverzia územia bývalého zariadenia staveniska Vodného diela Gabčíkovo, ktoré sa nachádza v tesnom susedstve samotného VD Gabčíkovo. Lokalita má výrazné rozvojové rezervy s uplatnením polyfunkcie a rekreačného využitia krajiny.

Cieľom zadaní bude návrh územno-priestorového usporiadania vedecko- technologického parku, v ktorom budú zohľadnené progresívne trendy a experiment vo vývoji moderného „vedeckého“ priemyslu.

Zadané témy budú orientované na: Industry 4, Cirkular economy, smart výrobné objekty, ktoré by mali odrážať výhľadový potenciál využitia územia.