Prejsť na obsah
Ateliér Ilkovičová /Ilkovič

  doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD.

Po ukončení  doktorandského štúdia na Fakulte architektúry STU pôsobí na fakulte ako pedagóg, najprv na Katedre výrobných a inžinierskych stavieb a od roku je 2013 pôsobí vo funkcii docenta na Ústave konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb FA STU. Zaoberá sa najmä problematikou výrobných a inžinierskych stavieb, s užším zameraním na identitu architektúry a konverziu priemyselných a poľnohospodárskych stavieb. Jej vedecko - výskumné portfólio tvoria vedecké monografie a publikácie a množstvo odborných publikácií, ktoré sa orientujú na problematiku architektúry, prevažne  výroby i konštrukcií v architektúre.  Je spoluautorkou niekoľkých desiatok zaujímavých architektonických projektov a štúdií rôzneho typologického zamerania.

  doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.

Ukončil doktorandské štúdiá na Fakulte architektúry STU v 1989. Za docenta bol vymenovaný v roku 1998. Od roku 2006 pôsobil vo funkcii vedúceho Ústavu konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb na FA STU. V období od 2010 do 2018 pôsobil ako prodekan pre vzdelávanie a zahraničné mobility študentov a pedagógov na FA STU. Jeho vedecko-výskumná a pedagogická činnosť sa zameriava na oblasť navrhovania priemyselných a inžinierskych stavieb, na konverziu industriálnych budov a na navrhovanie a modelovanie architektonických konštrukcií. Je autorom 70 architektonických projektov a štúdií. V pedagogickej oblasti, najmä vo výučbe konštrukcií v architektúre, zaviedol niekoľko inovatívnych metód vedenia prednášok, cvičení a seminárov.

   Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD

Vyštudoval Fakultu architektúry STU v roku 2000. V rokoch 2004 – 2008 pôsobil v projekčných a realizátorských spoločnostiach, ktorých činnosť sa orientuje na priemyselné konštrukcie. Od roku 2008 pracuje ako odborný asistent na Ústave konštrucií v architektúre a inžinierskych stavieb FA STU. Doktorandské štúdium ukončil v 2010. V pedagogickej a vedeckej činnosti sa orientuje na problematiku navrhovania a konštrukčných aspektov priemyselných a inžinierskych stavieb so zameraním na energetické zariadenia. Participoval na niekoľkých grantových projektoch ako riešiteľ a vedúci riešiteľ. Je autorom, alebo spoluautorom 20 architektonických projektov a štúdií.  Zahraničnú spoluprácu orientuje najmä na farankofónne architektonické školy.

Publikácie vyučujúcich TU