Prejsť na obsah
Ateliér Kováč /Joklová

Vážení návštevníci,

vitajte na stránke vertikálneho ateliéru Kováč – Joklová. Pozývame na prehliadku študentskej ateliérovej tvorby v rámci VIRTUÁLNEHO PRIESKUMU FAD ZS 2020/21.

Vo vertikálnom ateliéry sme plynule nadviazali na výsledky práce študentov z minulého semestra a ďalej sme sa zaoberali potenciálmi rozvoja MČ Bratislava Dúbravka. Ambíciou je spojením našich síl (tvorivých i vedeckých) v spolupráci s MČ vytvoriť komplexný materiál venujúci sa tomuto dynamicky sa rozvíjajúcemu územiu.


PREZENTOVANÉ ATELIÉROVÉ PRÁCE:

4. ROČNÍK: Zoran Červeni, Lucia Kutálková, Eva Lukáčová

5. ROČNÍK: Denis Baričák, Andrea Gabrielová, Zuzana Zacharová

6. Ágnes Gyarmati

ERASMUS: Silvia Ruberti & Carl-Jim Bohlen

ZADANIE

*práce sú prezentované obrázkom, abstraktom a postrom, ktorý sa otvorí po kliknutí na meno študenta*


-4. ROČNÍK-


ZORAN ČERVENI 

Dúbravka centrum – prestavba námestia 

VEDÚCI PRÁCE: Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD. 

KONZULTANT: Ing. arch. Karol Görner, PhD., Ing. Katarína Gécová, PhD. 

PREDMET:  Bakalárska práca, 1_BP_AU 

GARANT PREDMETU: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.  

ČERVENI_NÁHĽAD

Novo navrhovaný verejný priestor sa nachádza v centre Mestskej časti Bratislava - Dúbravka, na krížení ulíc Saratovská a Janka Alexyho. Hlavnou ideou pri tvorbe verejného priestoru bolo navrhnúť taký priestor, ktorý ponúka rôzne aktivity, priestor na relaxáciu, kultúru a takýmto spôsobom zvýšiť kvalitu života ľudí, ktorý tento priestor budú navštevovať. Námestie vieme rozdeliť na tri zóny. Zóna trhoviska, zóna oddychu a zóna multifunkčného priestoru. Zóna trhoviska sa nachádza na naroží ulíc Saratovská a Janka Alexyho. Trhovisko je rozdelené na deväť častí. Každú časť tvorí skupina šiestich objektov, ktorý majú funkciu stánok na predaj produktov. Zóna oddychu sa nachádza v strede námestia. Tvorí ho kvetinový záhon, vodné dielo a líniové stromoradia. Hlavným ťažiskovým priestorom námestia je multifunkčná zóna, ktorá sa nachádza v blízkosti polyfunkčného domu. Tento priestor vieme využiť rôznymi spôsobmi. Tu sa môžu diať rôzne kultúrne podujatia, divadelné predstavenia a iné aktivity alebo krúžky pre deti. 


LUCIA KUTÁLKOVÁ 

Dúbravka centrum – prestavba námestia 

 VEDÚCI PRÁCE: Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD. 

KONZULTANT: Ing. arch. Karol Görner, PhD., Ing. Katarína Gécová, PhD. 

PREDMET:  Bakalárska práca, 1_BP_AU 

GARANT PREDMETU: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.  

KUTÁLKOVÁ_NÁHĽAD

Hlavným zámerom bolo navrhnúť rekonštrukciu existujúceho námestia v Bratislave, v mestskej časti Dúbravka a zároveň celkovo preriešiť podobu centra tejto mestskej časti. Cieľom bolo vytvoriť priestor, ktorý bude udržateľný, atraktívny a frekventovane využívaný, priestor s charakterom typického centra mestskej časti, ktorý momentálne absentuje. Ohľad bol braný predovšetkým na ekológiu a využívanie zelene, čo dopomohlo k celkovej identite priestoru. Snahou bolo priniesť centru mestskej časti určité génius loci pomocou charakteristického prestrešenia. Priestor s veľkou rozlohou, rozdelený na menšie funkčné časti, môže byť využívaný na vykonávanie aktivít najrôznejšieho charakteru od verejných podujatí a zhromažďovania sa, cez detské a športové aktivity, až po relax. Zámerom taktiež bolo vytvoriť vhodné podmienky pre podporenie mestskej hromadnej dopravy a cyklistickej dopravy.  


EVA LUKÁČOVÁ 

Dúbravka centrum - prestavba námestia 

 VEDÚCI PRÁCE: Ing. Arch. Karol Görner, PhD. 

KONZULTANT: Ing. Arch.  Lucia Štefancová, PhD., Ing. Katarína Gécová, PhD. 

PREDMET: Bakalárska práca, 1_BP_AU 

GARANT PREDMETU: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.  

LUKÁČOVÁ_NÁHĽAD

Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie návrhu prestavby námestia v centre Mestskej časti Bratislava - Dúbravka. Riešený verejný ťažiskový priestor sa nachádza v strede centrálnej rozvojovej osi Dúbravky na križovatke ulíc Saratovská a Janka Alexyho. Centrálna rozvojová os Dúbravky vo svojom, viac ako tri kilometre dlhom úseku, nevytvára adekvátny ťažiskový verejný priestor. V jej celom priebehu cítiť silnú nadriadenosť automobilovej dopravy, pričom peší pohyb je odsúvaný do úzadia. Práca sa snaží reflektovať práve na tento problém a prináša riešenie na ukľudnenie dopravy a podporenie pohybu a pobytu ľudí. Cieľom je vytvoriť kvalitný a udržateľný centrálny verejný priestor, ponúkajúci rôzne aktivity. Zameriava sa aj na riešenie zelenej a modrej infraštruktúry, čím výrazne ovplyvňuje mikroklímu a pobyt vo verejnom priestore a rieši zabezpečenie čiastočnej energetickej sebestačnosti. Návrh prestavby vytvára priestor atraktívny pre široké spektrum obyvateľov v zmysle princípov univerzálneho navrhovania („design for all“). Snahou práce je navrhnúť vybraný fragment verejného priestoru tak, aby spĺňal atribúty námestia a zjednocoval v sebe základné piliere udržateľnosti - ekologický, sociálny i ekonomický. 


-5. ROČNÍK-


Bc. DENIS BARIČÁK 

Bytový dom - Green Residence 

 VEDÚCI PRÁCE:  Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD., Ing. arch. Karol Görner, PhD.   

PREDMET:  Ateliér II., 2_AT2_A  

GARANT PREDMETU: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. 

BARIČÁK_NÁHĽAD

Cieľom tejto práce bolo navrhnúť polyfunkčný obytný dom ako súčasť ťažiskového priestoru priestoru na juhu hlavnej rozvojovej osi Dúbravky, kde sme v predošlej ateliérovej práci toto územie navrhovali ako obytnú zónu úzko spojenú so športovou zónou. Koncepcia  návrhu riešenej budovy spočíva v jej dôležitosti v priestore v ktorom sa nachádza. Budova je situovaná na nároží križovania silnej pešej zóny a priečnou osou Dúbravky -  Harmincovou ulicou. Budova je v tomto priestore dominantou a slúži aj ako orientačný bod. Výrazným prvkom vnútrobloku je retenčné jazierko pre zber dažďovej vody zo spevnených plôch na zadržanie vody v území, ktoré môže v suchých mesiacoch slúžiť len ako suchý potok. Nádrž je kaskádovito vyspádovaná a doplnená o nižšie dreviny pod ktorými sa dá na kaskádach posedieť a relaxovať. Ďalšími funkčnými plochami átria sú: detské ihrisko, vyvýšené záhony a udržiavaná kvetná lúka. Ostatné plochy sú kosené trávnaté plochy. V objekte dominuje obytná funkcia vyznačujúca sa širokou variabilitou bytov - od 1-izbových až po mezonetové byty.  Okrem funkcie bývania sa v budove nachádzajú aj obchodné priestory v parteri a administratívne priestorovy v nároží. 


Bc. ANDREA GABRIELOVÁ 

Bytový dom Lorica 

 VEDÚCI PRÁCE:  Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD., Ing. arch. Karol Görner, PhD.   

PREDMET:  Ateliér II., 2_AT2_A  

GARANT PREDMETU: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.  

GABRIELOVÁ_NÁHĽAD

Riešený bytový dom sa nachádza v južnej časti Dúbravky. Objekt bol navrhnutý v nadväznosti na predošlú ateliérovú prácu, v ktorej bol predmetom riešenia návrh urbanistickej štruktúry. V území je navrhnutý multifunkčný športový štadión so športovým parkom a nová obytná zástavba s aktívnym parterom. Územím vedie tiež nová pešia zóna a cyklotrasa. riešený bytový dom sa nachádza na ich osi. Koncept návrhu vychádza z navrhovanej urbanistickej štruktúry, pričom aktívny parter funkčne dopĺňa územie. Hmotovo-priestorový koncept vytvára jasnú štruktúru, ktorá v jednej časti vytvára hranicu ulice, v druhej časti vytvára hranicu pešej zóny a svojím tvarom tak zároveň vytvára aj vnútroblok, ktorý je venovaný najmä obyvateľom. Navrhovaný objekt je v jednej časti navrhovaný ako pavlačový, v druhej časti ako chodbový bytový dom. Okrem toho že funkčne dopĺňa navrhovanú urbanistickú štruktúru, vytvára tiež akustickú bariéru medzi ulicou a poloverejným priestorom vnútrobloku. Pôdorysy jednotlivých bytov sa odzrkadľujú na fasáde, kde vytvárajú rôzne výstupy a tak "rozbíjajú" jednoduchú, rovnú fasádu. 


Bc. ZUZANA ZACHAROVÁ 

Bytový Dom_Pixel 

 VEDÚCI PRÁCE: Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD., Ing. arch. Karol Görner, PhD.     

PREDMET:  Ateliér II., 2_AT2_A  

GARANT PREDMETU: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.  

ZACHAROVÁ_NÁHĽAD

Bytový dom tvaru „L“ je situovaný v  nadväznosti na športový park a pešiu zónu. Vo vnútrobloku je vytvorený poloverejný priestor pre obyvateľov s detskými ihriskami a oddychovými plochami. Vyvýšené záhony opticky oddeľujú vnútorný priestor vnútrobloku od pešej zóny. Plochy statickej dopravy sú riešené pomocou podzemnej garáže a parkovaním na teréne popri komunikáciách. V časti „A“ (orientácia S-J) je navrhovaný pavlačový typ a v časti „B“ (orientácia Z-V) sekciový typ bytového domu s preplávajúcimi bytmi. Na 1.NP je vytvorená pasáž, ktorou je umožnený prechod do vnútrobloku zo strany športového parku. V časti „A“ sú na 1.NP nebytové priestory – cukráreň so zmrzlinárňou a wellness centrum. V časti „B“ sa nachádzajú 2-, 4-, 5-izbové byty s predzáhradkami. Na 2.-6. NP sú 1-, 2-, 3-, 4-izbové byty s balkónmi a lodžiami. Dom je výškovo tvarovaný a na 5. a 6. NP sú situované strešné terasy, ktoré sú využiteľné pre rôzne komunitné aktivity ako napr. joga, urban gardening, relax či grilovanie. 


-6. ROČNÍK-


Bc. ÁGNES GYARMATI 

Bratislava _ Dúbravka Veľká Lúka _ rozvojové územie 

VEDÚCI PRÁCE: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.  

KONZULTANT: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. 

PREDMET:  Diplomová práca, 2_DP_U 

GARANT PREDMETU: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.  

GYARMATI_NÁHĽAD

 V mojej diplomovej práci sa venujem konceptu severo-západného rozvoja mestskej časti Bratislava – Dúbravka. Rozvojové územie Veľká Lúka sa nachádza v atraktívnej polohe v blízkosti chráneného krajinného územia, má veľký potenciál na bývanie šport a rekreáciu. V území s rozlohou 89 hektárov navrhujem kompaktnú mestskú časť s rôznymi funkciami, rôznymi typmi nájomných a súkromných bývaní pre ľudí rôznych vekových kategórií. V riešení dopravnej schémy Dúbravky sme navrhli stanice integrovanej dopravy. Výsledkom tohto návrhu by malo byť zjednodušenie napojenia na ostatné časti mesta a integrovanie viacerých typov mestskej hromadnej dopravy. V území sa nachádza priemyselný areál Technického skla. Návrh zachováva komín technického skla ako výškovú dominantu a odkaz na bývalý priemyselný areál. Taktiež sú zachované niektoré z objektov, ktoré boli vyhodnotené ako potenciálne prínosné. Tieto objekty sú v návrhu transformované a doplnené o nové štruktúry. Prepojenie mestskej hromadnej dopravy je v návrhu posilnené kvalitnou cyklistickou a pešou infraštruktúrou. Návrh sa opiera o princípy zeleného urbanizmu, zadržiavanie vody a ekologické prístupy v tvorbe urbanistickej štruktúry. Územím prechádza biokoridor Veľkolúckeho potoku, ktorý je doplnený na severe o vodné plochy, smerom na juh o športové areály a vyúsťuje do územia Chránenej krajinnej oblasti Devínska Kobyla, kde sa napája na turistické trasy a tvorí vstup do tohto územia. 


Bc. PAVOL MACKO 

Terminál integrovanej osobnej prepravy Bratislava-sever 

VEDÚCI PRÁCE: prof. doc. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.  

PREDMET:  Diplomová práca2_DP_A 

GARANT PREDMETU: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.  

 MACKO_NÁHĽAD

Riešený objekt sa nachádza na severnom konci Saratovskej ulice v prieniku so železničnou traťou. Na vybranom mieste navrhujem nové severné centrum Dúbravky v podobe námestia s radnicou a Terminálom integrovanej osobnej prepravy. Budova v sebe kĺby železničnú, autobusovú a električkovú dopravu. Pracuje aj s dobrým napojením na pešiu dopravu, cyklotrasy a osobnú prepravu, tak aby všetky druhy mestskej mobility boli pod jednou strechou. Jedná sa o halovú stanicu s výrazným horizontálnym rastrom tvoriacim exoskelet budovy a akcentom v podobe električkovej priečnej haly - najvyššieho bodu stavby. V osi námestia je napojená na električkovú estakádu. Architektúra je navrhnutá v štýle moderny, avšak s implementovaním súčasných materiálov. 


Bc. OLIVER VICIAN 

BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES – ROZVOJOVÉ ÚZEMIE 

VEDÚCI PRÁCE: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.   

PREDMET:  Diplomová práca, 2_DP_U  

GARANT PREDMETU: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. 

VICIAN_NÁHĽAD

V diplomovej práci sa venujem problematike Bratislavy, primárne nedostatočnej hustote zástavby, prílišnej centralizácii  a mono-funkčných okrajových častí hlavného mesta. Rozvoj severnej časti Bratislavy podporujem kvalitnou infraštruktúrou koľajovej dopravy. Po úprave územného plánu a jeho funkčno-prevádzkovej koncepcie overujem tieto zmeny pomocou urbanistickej štúdie. Na území s rozlohou 215 hektárov navrhujem novú mestskú časť pre 35 000 obyvateľov, formou blokovej štruktúry kompaktného mesta. Orientáciou na terminály integrovanej osobnej dopravy a s doplnením nových električkových radiál budujem predpoklad na efektívnu mestskú časť s potenciálom nového lokálneho centra. V území tiež navrhujem športový areál mestského významu. Spolu so sieťou zelenej infraštruktúry tak vytváram nový samostatný celok, v ktorom sú zastúpené všetky potreby obyvateľov mesta. Návrh zmien ÚPN, ktoré by zodpovedali súčasnej problematike hlavného mesta, overených pomocou urbanistickej štúdie by tak mohol slúžiť ako podklad pre zastavovací plán: ÚPN-Z. 


-ERASMUS-


SILVIA RUBERTI & CARL-JIM BOHLEN 

Grow (Insight Out) green 

VEDÚCI PRÁCE: Ing. arch. Karol Görner, PhD. - Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD. 

PREDMET:  Ateliér I, 2_AT1_AU 

GARANT PREDMETU: prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

EN: The new green centre of Dúbravka is defined by the main axis Saratovská. The solved area has its northern border at the Repasskeheo/Drobneho streets and its southern boarder at the Pod zahradami/ Janka Alexyho street. The vision of our proposal is to overcome the barrier of the main axis and to create a strong and vital center. From the center the vital feeling should expand to the solved area, due to the principal “grow from the inside out”. Furthermore, the vision for the center is to create a meeting space for everyone, more walkability, less separation, to be as green as possible and to exclude cars. Based on this vision the proposal contains a big open green park in the center, we placed the car traffic underground. The building structure, which is framing the park, are closed blockbuildings to identify the public park immediately. In order to exclude standing cars from the citypicture, we propose extensive underground parking. In terms of redensification, the approach is to create a human height and to architectural differentiate from the existing structure. To summarise the vision of Dúbravka is a green and pedestrian friendly neighbourhood with a connected city center.

RUBERTI_BOHLEN_NÁHĽAD

SK: Návrh nového zeleného centra Dúbravky sa orientuje na riešenie stredu hlavnej dúbravskej osi - Saratovskej ulice. Riešené územie je vymedzené ul. Repašského / Drobného na severe, južnú hranicu tvoria ulice Pod záhradami / Janka Alexyho. Víziou návrhu je prekonanie bariéry dopravne vyťaženej hlavnej osi a vytvoriť silné a vitálne centrum. Zo stredu by sa mal vitálny pocit rozšíriť do riešenej oblasti v dôsledku zásadného „rastu zvnútra von“. Víziou centra je ďalej vytvoriť priestor na stretnutia pre všetkých, väčšiu pochôdznosť, menej separácie, byť čo najzelenší a vylúčiť autá. Na základe tejto vízie návrh počíta s vytvorením veľkého otvoreného zeleného parku v strede riešeného územia. Automobilová doprava, statická i dynamická, je umiestnená pod zem. Štruktúra zástavby, ktorá ohraničuje park, má blokový charakter, ktorý jasne definuje hranice verejného parku. Popri návrhu rozsiahlych vegetačných plôch, projekt uvažuje aj s výraznejšou intenzifikáciou riešenej časti sídliska. Navrhovaná štruktúra sa snaží navodiť príjemnú atmosféru - vytvára príjemné mestské prostredie rešpektujúce ľudskú mierku. 


- ZADANIE

ZADANIE LS 20/21

LOKALITA: Dúbravka, ako pôvodne samostatná obec s typickou historickou zástavbou s úzkymi, predĺženými dvormi, sa pričlenila k Bratislave v roku 1946. Podstatnejšie zmeny nastali až v 70. rokoch rozsiahlou výstavbou prevažne panelových stavieb. Sídlisko so 14 300 bytmi kontrastuje s mnohými kultúrnymi pamiatkami. Nová výstavba sa začala až koncom a 20. a začiatkom 21. storočia. Dúbravka je jednou z najvýhodnejšie situovaných mestských častí Bratislavy. Nachádza sa v lone prekrásneho prírodného prostredia Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a na úpätí Štátnej rezervácie Devínska Kobyla, na ploche 862 ha, s počtom obyvateľov 39 000. Nedávno tu boli nájdené pozostatky jedného z najvýznamnejších rímskych osídlení na Slovensku - základy vidieckej vily Villa Rustica, ktorá usiluje o zápis do UNESCO.
V kontakte s územím Dúbravky je rozsiahle rozvojové územie Devínskej Novej Vsi a Lamača – Bory, s vybavenosťou celomestského významu – Bory Mall, nemocnica Penty, a takisto plánovaná nová nemocnica na Rázsochách. V kontaktnom území sa nachádza najväčší producent a zamestnávateľ na Slovensku – Volkswagen Slovakia, s perspektívou ďalšieho rozvoja. Na území Dúbravky ÚPN BA definuje aj rozvojové športové plochy celomestského významu. Dobré dopravné prepojenie s centrom mesta umocňuje vízia dopravného generelu mesta Bratislavy s predĺžením električkovej trate do Borov. V mieste, kde bude električková trať križovať železničnú, by mal vzniknúť železničný terminál, ktorý bude nepochybne významným dopravným uzlom. Trimodálny terminál bude prepájať diaľničný privádzač D2, medzinárodnú želežničnú trať z Prahy a Brna s prestupom na integrovanú železničnú prepravu a električkovú infraštruktúru mesta.

ZADANIE: Hľadanie potenciálu rozvojových plôch, optimálnych prepojení existujúcich i navrhovaných štruktúr, prepojení v stratégii severozápadného rozvoja Bratislavy, prepojení s prírodnými a kultúrnymi dominantami, v zmysle zdravého životného štýlu, tvorby optimálnych podmienok pre sociálnu integráciu, v zmysle zdravého bývania, práce, vzdelávania, športu a oddychu, humanizácia dopravy a posilnenie peších a cyklistických trás, ako aj hľadanie možností pre energeticky sebestačné štvrte, to všetko bolo v náplňou predstavovanej ateliérovej tvorby.