Prejsť na obsah
Ateliér Kováč /Joklová

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.Vedecko-pedagogickú činnosť zameriava na väzby urbanistickej tvorby a územného plánovania a na metodologické otázky tvorby územných plánov.  V tejto oblasti je autorom  knižnej publikácie,  skrípt a učebných textov. Bol hlavným riešiteľom alebo spoluriešiteľom 11 výskumných úloh. Je autorom cca 250 odborných článkov a 10 vedeckých štúdií, z toho za posledných 5 rokov 70 (3WOS, 1SCOPUS). Prednášal na 50 konferenciách, z toho 17 medzinárodných alebo v zahraničí.

V súvislosti aj s vlastnou tvorbou verejných priestorov (Námestie Slobody N. Mesto n.V) sa venuje aj teoretickým a praktickým otázkam verejných priestorov. Vedeckú a výskumnú činnosť tak prepája s vlastnou tvorivou architektonickou a urbanistickou činnosťou, v ktorej sa zameriava najmä na oblasť urbanistickej tvorby a  územné plánovanie v dimenziách regionálnych, sídelných a zonálnych. Je spracovateľom 24 územných alebo regulačných plánov (napr. územný plán mesta Nové Mesto n.V., Obchodná ul. v Bratislave, rekreačná zóna Zelená voda v N.Meste n.V), z toho 2 v zahraničí (Nový Jičín, Semily - ČR), ďalej cca 90 architektonických a urbanistických štúdií, víťazom 7 architektonicko-urbanistických súťaží, má 1 2. Cenu zo zahraničnej súťaže (Vladivostok) a 1 uznanie (Brusel 1995), naposledy vyhral v r.2014 s kol. mladých spoluautorov z FA STU medzinárodnú súťaž na Centrálnu rozvojovú os Petržalka. V roku 2002 získal ako vedúci autorov pôsobiacich na  FA STU s mestom Nový Jičín najvyššiu cenu Združení historických sídel ČR v oblasti realizácie programu regenerácie MPR. Za urbanistické riešenie a realizáciu sídliska bytových domov v zóne  Čachtická v Novom Meste n. V. získal ako spoluautor Cenu MDVRR Progresívne a cenovo dostupné bývanie (2011) a za urbanisticko štúdiu Bratislava Zlaté Piesky Cenu Združenia pre urbanizmus a územné plánovanie Slovenska (2010).

Svoje dlhoročné poznatky uplatňuje v posudzovateľskej a expertnej činnosti pre štátne a odborné inštitúcie doma aj v zahraničí a tiež v súťažných porotách.  Pôsobí ako expert pre tvorbu legislatívy v oblasti územného plánovania. Je oslovovaný médiami pri riešení aktuálnych otázok urbanistického rozvoja miest. Ocenenia : Profesor roka STU (2006), Pamätná medaila STU (2017), Medaila E. Belluša (2012). Člen Slovenskej komory architektov (2008-2017 člen Predstavenstva), člen Spolku architektov Slovenska, člen Predsedníctva rady vysokých škôl SR, člen red. rady časopisu Urbanita (2007-2014 predseda), člen Vedeckej rady STU (2002-06), Vedeckej a umeleckej rady FA STU (1996-doteraz), člen VR (2011- 2015) a člen odborovej rady Urbanismus na FA VUT Brno (od 2017), člen Redakčnej rady časopisu ALFA. Člen Združenia pre urbanizmus a územné plánovanie a člen Asociace pro urbanismus a územní plánování.

Je garantom študijného programu inžinierskeho a doktorandského štúdia študijného programu  Urbanizmus. Viedol úspešne 51 diplomantov, 50 bakalárov a 5 doktorandov.14 študentských prác ktoré viedol získalo ceny alebo odmeny na domácich a zahraničných (USA, ČR) prehliadkach študentských prác.


doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.

doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.Pôsobí v súčasnosti na docentskom mieste na Ústave výtvarnej tvorby a multimédií FA STU v Bratislave, je zástupkyňa vedúceho ústavu zodpovedná za koordináciu činnosti Kabinetu počítačovej podpory.  Patrí k priekopníkom elektronického vzdelávania v oblasti architektúry a urbanizmu na Slovensku. V rámci výskumu a vzdelávania  sa venuje problematike  mestských brownfieldov,   stratégiám urbanistickej regenerácie, tvorbe obývateľných miest a skúmaniu interdisciplinárnych aspektov urbanizmu a nových prístupov v navrhovaní  mestských verejných priestranstiev pod vplyvom nových technológií a nových spôsobov života. Aktívne a dlhoročne pôsobí  vo vedecko-výskumnej činnosti a projektovom  manažmente domácich a zahraničných projektov, s cieľom začleniť FA STU do medzinárodnej spolupráce. Manažovala a pôsobila v projektoch: 5RP „LUDA – Large Urban Disstressed Areas“; Erasmus LLP „OIKOnet - A global multidisciplinary network on housing research and learning“  a „OIKODOMOS – creation and consolidation of the virtual campus”; COST „CYBERPARKS - Fostering knowledge about the relationship between Information and Communication Technologies and Public Spaces“; APVV „Solárny potenciál urbanizovaných území a jeho využitie v koncepte Smart City“ a „The concept of livability in the context of small towns“;  Interreg DTP „DANUrB - a regional network building through tourism and education to strengthen the Danube  cultural identity and solidarity“; Visegrad Fund „MobEx – Water and City Brownfields“;  dotačný projekt  „STU ako líder Digitálnej koalície“; a i. S tým súvisí publikačná činnosť, účasť a  organizácia podujatí – konferencií, odborných workshopov, seminárov, výstav a  súťaží. Medzinárodné skúsenosti a partnerstvá chce zapojiť do obohatenia vzdelávania vo vertikálnom ateliéri, s využitím informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní  v architektúre a urbanizme (blended learning, videokonferencie).

Je spolugarantom ŠP urbanizmus (2. a 3. stupeň štúdia) a  členom Odborovej komisie študijného odboru 5.1.1. architektúra a urbanizmus.

Vedie urbanistické ateliéry vo všetkých stupňoch štúdia, v domácom a v medzinárodnom prostredí (Bratislava- Petržalka, Bratislava – Ružinov, Bratislava – Záhorská Bystrica, Žilina, Martin, Komárno, Štúrovo, Grenoble, Ghent, Barcelona, Cottbuss, Lisabon).  Viedla ocenenú študentskú prácu:  diplomnyj proekt „Gradostroitelnaja rekonstrukcia casti rajona Petrzalka“, Strelka, Marina Michailovna. Diplom laureata Mezdunarodnogo smotra-konkursa lucsich diplomnych proektov po architekture i dizajnu vypusknikov architekturnych skol 2016, Sojuz Moskovskich architektorov, Novosibirsk, Rosija, 2016. Je hodnotiteľom projektov APVV a akreditácie vzdelávacích modulov pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.Je členom komisií štátnicových, obhajobných, dizertačných, vypracúva odborné posudky aj pre zahraničie, vedie bakalárske, diplomové a dizertačné práce. Je garantom bilaterálnych Erasmus mobilít pre univerzity:

- Enginyeria I Arquitectura La Salle, University Ramon Llul, Barcelona,

- ISCTE – IUL, Instituto Universitário de Lisboa, Portugalsko,

- Gebze Institute of Technology, Istanbul, Turkey

V odbornej praxi sa podieľala na realizácii architektonicko-urbanistických štúdií a realizačných projektov.


Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD. & Ing. arch. Karol Görner, PhD.

Lucia Štefancová a Karol Görner

tvoria v našom VA stabilné konzultačné duo zastupujúce mladú generáciu pedagógov FAD STU v Bratislave. Študenti mali možnosť zoznámiť sa s nimi v rámci mnohých predmetov v ktorých pôsobia (Kompozícia II, Urbanizmus I, II, ÚP, SÚP, Verejné priestory, Doprava a TI). Majú za sebou množstvo skúseností s vedením ateliérových prác, pričom ich študenti sa pravidelne zapájajú do súťaží, kde už získali aj viaceré ocenenia (cena prof. Kodoňa, Hrušku, CHEDDAR a iné). Pod ich vedením úspešne absolvovalo svoje záverečné práce už 13 študentov. Vo svojom vedeckom profile sa zameriavajú na otázky udržateľnosti v urbanistickej tvorbe, verejné priestory, technickú pedagogiku. Sú aktívni v publikačnej i umeleckej činnosti a v súčasnosti pôsobia vo viacerých grantoch. 


Odborní asistenti ateliéru :

(interní, stáli členovia)

Ing. arch. Karol Görner, PhD. – architektúra a urbanizmus; ERASMUS

Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD. - architektúra a urbanizmus; ERASMUS

Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. - krajinná architektúra a urbanizmus; ERASMUS

Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD. – architektúra, BIM, digitálne technológie


Spolupracovníci ateliéru :

doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. – farba v architektúre a urbanizme; ERASMUS

doc. akad. soch. Milan Lukáč – výtvarné dielo v architektúre a urbanizme

Ing. Ing. arch. Martin Dubiny – konštrukcie v architektúre

Ing. arch. Miloš Diežka - architektúra a urbanizmus, digitálne technológie, interný doktorand

Ing. arch. Nina Jančová - urbanizmus, digitálne technológie, GIS, interný doktorand

Ing. arch. Daniel Furdík - architektúra a urbanizmus, digitálne technológie, doktorand

Ing. arch. Juraj Šujan - architektúta, prax

prof. Leandro Madrazo, URL La Salle Barcelona – zahraničná pedagogická spolupráca

prof. Elina Krasilnikova, VSUACE Volgograd  – zahraničná pedagogická spolupráca

doc. Ing.arch. Karel Havliš, FA VUT Brno – zahraničná pedagogická spolupráca

Assoc. prof. Melinda Benkö, BME Budapest – zahraničná pedagogická spolupráca

Assoc. prof. Aleksandra Djukic, University of Belgrade – zahraničná pedagogická spolupráca

dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak, University of Warmia and Mazury in Olsztyn – zahraničná pedagogická spolupráca


späť na hlavnú stránku ateliéru