Prejsť na obsah
Ateliér Kováč /Joklová

POSTER 2020/2021

...Téma „ZDRAVÉ MESTO“... Približne tri štvrtiny nášho zdravotného stavu súvisí so životným prostredím, v ktorom vyrastáme a žijeme. Životné prostredie je komplexom zastavaného, prírodného a sociálneho prostredia, ako aj nášho životného štýlu. Štruktúra a systémy urbanizovaného prostredia môžu podporiť alebo aj oslabiť možnosti zdravého životného štýlu. V súčasnej situácii globálnej pandemickej situácie je to téma nanajvýš aktuálna. Preferované typy mobility, energií, kvalita verejných priestorov, budov, štvrtí, prírodných prvkov v mestách majú vplyv na fyzické, duševné a environmentálne zdravie. Urbanizmus tak môže byť kľúčovým determinantom pre plánovanie zdravého mestského prostredia.
...Stratégia ateliéru... Aj v tomto semestri sme si pre vás pripravili zaujímavé zadania z prostredia MČ Bratislava Dúbravka. Cieľom bolo jednak minimalizovať potrebu cestovania v tomto neľahkom období, ale najmä spojením našich síl (tvorivých i vedeckých) v spolupráci s MČ vytvoriť komplexný materiál venujúci sa tomuto dynamicky sa rozvíjajúcemu územiu. V rámci ateliéru máme pozitívnu skúsenosť s medziročníkovou a medziodborovou spoluprácou, pričom zadania sú strategicky, v zmysle nášho hesla, koncipované s presahom cez dva semestre. Ak to situácia dovolí plánujeme tematické diskusie k problematike Dúbravky a jej vývoja s autormi sídliska.
...Lokalita zadania... Dúbravka, ako pôvodne samostatná obec s typickou historickou zástavbou s úzkymi, predĺženými dvormi, sa pričlenila k Bratislave v roku 1946. Podstatnejšie zmeny nastali až v 70. rokoch rozsiahlou výstavbou prevažne panelových stavieb. Sídlisko so 14 300 bytmi kontrastuje s mnohými kultúrnymi pamiatkami. Nová výstavba sa začala až koncom a 20. a začiatkom 21. storočia. Dúbravka je jednou z najvýhodnejšie situovaných mestských častí Bratislavy. Nachádza sa v lone prekrásneho prírodného prostredia Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a na úpätí Štátnej rezervácie Devínska Kobyla, na ploche 862 ha, s počtom obyvateľov 39 000. Nedávno tu boli nájdené pozostatky jedného z najvýznamnejších rímskych osídlení na Slovensku - základy vidieckej vily Villa Rustica, ktorá usiluje o zápis do UNESCO.
V kontakte s územím Dúbravky je rozsiahle rozvojové územie Devínskej Novej Vsi a Lamača – Bory, s vybavenosťou celomestského významu – Bory Mall, nemocnica Penty, a takisto plánovaná nová nemocnica na Rázsochách. V kontaktnom území sa nachádza najväčší producent a zamestnávateľ na Slovensku – Volkswagen Slovakia, s perspektívou ďalšieho rozvoja. Na území Dúbravky ÚPN BA definuje aj rozvojové športové plochy celomestského významu.
Dobré dopravné prepojenie s centrom mesta umocňuje vízia dopravného generelu mesta Bratislavy s predĺžením električkovej trate do Borov. V mieste, kde bude električková trať križovať železničnú, by mal vzniknúť železničný terminál, ktorý bude nepochybne významným dopravným uzlom. Trimodálny terminál bude prepájať diaľničný privádzač D2, medzinárodnú želežničnú trať z Prahy a Brna s prestupom na integrovanú železničnú prepravu a električkovú infraštruktúru mesta.
...Čo bude predmetom zadania?... Hľadanie potenciálu rozvojových plôch, optimálnych prepojení existujúcich i navrhovaných štruktúr, prepojení v stratégii severozápadného rozvoja, prepojení s prírodnými a kultúrnymi dominantami, v zmysle zdravého životného štýlu, tvorby optimálnych podmienok pre sociálnu integráciu, v zmysle zdravého bývania, práce, vzdelávania, športu a oddychu, humanizácia dopravy a posilnenie peších a cyklotrás, ako aj hľadanie možností pre energeticky sebestačné štvrte, to všetko bude v náplni ateliéru.
Podľa zamerania študentov - záujemcov o spoluprácu s nami v ateliéri Kováč – Joklová budeme špecifikovať zadania rôznorodo. Od regionálneho záberu zameraného na severozápadný rozvoj hlavného mesta a riešenia celej mestskej časti BA – Dúbravka v zmysle tendencií zdravého mesta (6.ročník, zameranie Urbanizmus); cez urbanistické štúdie vybraných rozvojových lokalít (5. ročník, Ateliiér I. – Urbanizmus, a 4.ročník Modul); až po výber a návrh lokalitného programu pre umiestnenie a tvorbu obytnej, respektíve občianskej architektúry – radnica, športová hala, bytovka, a pod. (6.ročník – zameranie Architektúra). Vytvoria sa tak podmienky na medziročníkovú a multidisciplinárnu spoluprácu na spoločnej téme.
...Kolektív VaT Kováč-Joklová... Tešíme sa na spolu s mestskou časťou BA – Dúbravka na spoluprácu a vaše inšpiratívne podnety.


späť na hlavnú stránku ateliéru