Prejsť na obsah
Ateliér Kráľová /Zacharová

DEDIČSTVO PRE ROZVOJ

>>> Vertikálne ateliéry (prehľad)

VÍTAME VÁS V NOVOM AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

Na úvod si pozrite nasledujúce video

Aby bolo možné efektívne zorganizovať výberové konanie študent do mailu napíše svoje meno, priezvisko, aktuálny ročník štúdia, prípadne aj tému ktorú by mal záujem riešiť. Na základe toho bude vytvorený poradovník a vyhradený čas kedy sa spoločne v neformálnom rozhovore porozprávame o podrobnostiach

V prípade záujmu nás kontaktujte na týchto mailoch prípadne telefonicky na čísle: 0903 257 225, 0904 471 618

kralova@fa.stuba.sk, zuzana.zacharova@stuba.skvladimir.hain@stuba.skeva.bellakova@gmail.com

 

Termíny výberového konania pre zimný semenster 2020/2021:

1.kolo:  Prihlasovanie  16.9.2020 /do 13,00h, schvaľovanie od 13,00-15,00h/

2.kolo: Prihlasovanie  17.9.2020 /do 13,00h, schvaľovanie od 13,00-15,00h/

Aktuálne už nemáme voľné miesta 

Ďakujeme Vám za Váš záujem
 

Na osobný pohovor si podľa vlastného výberu pripravte (poster) niektorej z vašich predchádzajúcich obľúbených ateliérovych prác. V prípadne záujmu o iné zadanie aj stručné podklady k tejto téme. Vybraní študenti sa následne v zmysle inštrukcií od prodekanky prihlásia do vertikálneho ateliéru cez AIS. Tešíme sa na spoluprácu.

Všetci (vrátane Erazmus študentov) ste srdečne vítaní.   

 

Maximálny počet študentov vo VA = 12 + ERAZMUS

 (4 študenti 4 roč., + 4 študenti 5 roč. + 4 študenti 6 roč.) 

 

Študenti v našom tíme v akademickom roku 2020/2021:
Dominika Pivarčiová (4.roč.)_Tomáš  Bielený (4.roč.)_Bronislava Masárová (4. roč.)
Aneta Janovičová (4.roč.)_Stanislava Mozoľová (4. roč.)_Soňa Dorušiaková (4.rpč.)
Natália Némethyová (5. roč.)__ Eliška Osvaldová (5.roč.)__ Natália Plevjaková (5. roč.)
Andrea Furdová (5. roč.)
Simona Bohovicová - Víťazová (6. roč.)__ Daniel Lacuš  (6. roč.) 
  

https://www.facebook.com/kralovazacharova/ 

                                                              

Študenti v našom tíme v minulom akademickom roku 2019/2020:
Natália Némethyová (4. roč.)__ Eliška Osvaldová (4.roč.)__ Natália Plevjaková (4. roč.)
Andrea Furdová (4. roč.)
Simona Bohovicová - Víťazová (5. roč.)__ Daniel Lacuš  (5. roč.)
Martina Jelínková (6. roč.)__ Ivan Kanich  (6. roč.)__ Barbora Kukučková (6. roč.)__ Viktor Lampert  (6. roč.)  Nicolette Andeleková (6. roč.)

  

Koncepcia pôsobenia ateliéru je založená na aktívnom prepojení vzdelávacieho systému prípravy budúcich architektov so „svetom projekčnej praxe“, čo je zosobnené  v zložení tímového vedenia ateliéru:

  • Ing. Eva Kráľová, CSc. – pedagóg FA STU za vzdelávaciu sféru a 
  • arch. Zuzana Zacharová – autorizovaná architektka SKA, z projektovej kancelárie ADOM. M Studio a designfactory, o.z. za prax.

Využívanie architektonického dedičstva (prostredníctvom jeho revitalizácie) je alternatívou k existujúcej praxi extenzívneho monofunkčného developmentu realizovaného záberom prírodných zdrojov (neurbanizovaných plôch) s degradujúcim dopadom na ekológiu prostredia alebo na plochách získaných elimináciou dochovaného dedičstva.

Výučba študentov bude založená na previazanosti sledovania spoločenských trendov, teoretických poznatkov, inovácií a metodickej výbavy s ich uplatnením do kreatívneho navrhovania revitalizácie architektonického dedičstva.

Metodická koncepcia výučby – analógia procesov prípravy a realizácie investičných zámerov

 študenti „zažijú“ všetky činnosti a kooperácie, na ktorých sa architekt priamo zúčastňuje v rámci procesov

  •  predprojektová príprava - prieskumy, rozbory, formulácie vízií, konceptu, zadaní a odporúčaní
  •  projektová príprava - od tvorby konceptu k projektovému návrhu vrátane detailu
  •  realizačná fáza projektu - všetky stupne PD, vrátane konzultácie s profesistami

Ukončenie jednotlivých procesných fáz bude prebiehať formou špecifického podujatia – eventu, v rámci ktorého bude simulovaný priebeh reálnej aktivity (napr. predstavenie investorovi, obecnému zastupiteľstvu, rokovanie kontrolného dňa a pod.) tak, aby sa upevnila zážitková skúsenosť. V rámci prezentačných aktivít budú študenti vedení tiež k odborným publikačným výstupom (článok o svojom projekte, resp. o riešenom probléme).

Výchovu k tímovej práci v architektonickom ateliéri podporí možnosť využívania odborného zázemia profesistov architektonického ateliéru, v ktorom pôsobí Ing. arch. Zuzana Zacharová. Bonusom bude možnosť pre študentov zapájať sa do vybraných aktivít partnerského projekčného ateliéru ADOM. M Studio a občianskeho združenia design factory (napr. odborné exkurzie, diskusie o architektúre, dizajne a estetike životného štýlu, výstavy, prezentácie a iné) podľa aktuálneho programu.

1