Prejsť na obsah
Ateliér SchleicherVEDÚCI VERTIKÁLNEHO ATELIÉRU


doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.

Architekt a pedagóg pôsobiaci na Ústave architektúry občianskych budov FA STU v Bratislave. Publikuje a prednáša o témach týkajúcich sa kultúrnych zariadení, vzťahu kultúrnej vybavenosti a priestoru, múzeí a múzeu príbuzných typov zariadení. Výsledky výskumu v uvedených oblastiach aplikuje vo výučbe. Pedagogickú činnosť prepája s aktívnym architektonickým pôsobením v ateliéri SPDe, v rámci svojej architektonickej praxe má za sebou rad zrealizovaných projektov a rovnako úspešné účasti v architektonických súťažiach.    


PEDAGÓGOVIA

Ing. arch. Simona Kolimárová

Vyštudovala Fakultu architektúry STU v odbore Architektúra.  Pôsobí ako doktorandka na Ústave architektúry občianskych budov Fakulty architektúry a dizajnu STU s témou dizertačnej práce Fenomén dočasnosti v architektúre. Zameriava sa na teoretické pozadie času v architektúre, formovanie návrhového procesu a následný vplyv dočasnej architektúry ako atraktora pre verejné priestory.

Ing.arch. Kristíná Boháčová

Vyštudovala Fakultu architektúry STU v odbore Architektúra.  Pôsobí ako doktorandka na Ústave architektúry občianskych budov Fakulty architektúry a dizajnu STU s témou dizertačnej práce Divadelné budovy v súčasnosti. Venuje sa skupine alternatívnych divadelných priestorov, kde skúma ich vzťah ku fenoménu dočasnosti v architektúre. Počas inžinierskeho štúdia získala významné medzinárodné ocenenie Inspireli Awards za návrh českej ambasády v Etiópii v meste Addis Abeba.


ODBORNÍ KONZULTANTI


Ing. arch. Katarína Smatanová, MA, PhD.

Katarina Smatanová pôsobí na Ústave urbanizmu a územného plánovania na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Študovala architektúru na Politecnico di Milano a plánovanie pre rozvojové krajiny na Newcastle University so zameraním na otázky udržateľného rozvoja sídel.

V súčasnosti sa jej výskum zameriava na otázky súvisiace so sociálnou udržateľnosťou a miestnymi identitami v mestskom plánovaní. Zúčastnila sa na medzinárodných výskumných projektoch (napr. DANube Urban Brand, Slovakaid), zároveň pôsobí ako národná expertka Slovenskej republiky v oblasti trvalo udržateľného regionálneho rozvoja.


ODBORNÍCI Z PRAXE

Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD.

Už od čias štúdia na Fakulte architektúry, ktoré som dokončil v roku 2014, sa venujem téme priemyselného dedičstva a jeho adaptáciám a pokračoval som v jej výskume aj na doktorandskom stupni na Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity.

Zhruba od roku 2014 som spolu s kamarátmi pretavil záujem o industriál do projektu Čierne diery, s ktorým prezentujeme a propagujeme hodnoty priemyselného dedičstva a iných hodnotných objektov, ktoré sú na kraji záujmu, a snažíme sa celkovo o lepšie povedomie o týchto stavbách a prístupu k nim v očiach širokej verejnosti.

Okrem toho pracujem ako architekt, ktorý sa venuje (nielen) obnove pamiatok.


Ing. arch. Matej Grébert

Narodil sa v roku 1981 v Bratislave, vyštudoval fakultu architektúry na Slovenskej technickej univerzite. Ako čerstvý absolvent, založil v roku 2004 spolu s Jurajom Benetinom architektonický ateliér Compass, ktorému sa venuje dodnes. Stojí za veľkými polyfunkčnými projektami, ktoré menia tvár súčasnej Bratislavy. Medzi najväčšie patrí rezidenčný projekt Slnečnice, ktorý získal rad architektonických ocenení a s tímom architektov sa mu venujú bezmála 17 rokov. Podieľa sa na prerode územia bývalej Cvernovej továrne, dnes nazývanej Zwirn, vzniku novej mestskej štvrte zvanej  Nový Ružinov alebo prebiehajúcej výstavbe projektu Urban Residence na Račianskej ulici v Bratislave.

Od roku 2017 je výkonným členom predstavenstva Slovenskej komory architektov.  Popritom sa aktívne venuje športu.  Je ženatý, má dve dcéry.


Mgr. Peter Szalay, PhD.

Pôsobí na Slovenskej akadémií vied. Venuje sa histórii a teórii architektúry a urbanizmu 20. a 21. storočia v stredoeurópskom regióne z umelecko-historického hľadiska s presahom do širších spoločensko-politického tém, vzťahu architektúry a moci, dejinám a teórii pamiatkovej starostlivosti o moderné dedičstvo, ako aj kritike architektúry.