Prejsť na obsah
Ateliér Žitňanský /Šimkovič

POHOVOR DO ATELIÉRU PRE LS 2021/2022 SA USKUTOČNÍ INDIVIDUÁLNE PODĽA POKYNOV DEKANÁTU 

ZÁUJEMCI O ATELIÉR POŠLITE SVOJE PORTFÓLIO NAJNESKOR DO 10.02.2022 DO 12.00 h NA ADRESU

marius.zitnansky@stuba.sk

vladimir.simkovic@stuba.sk

ZADANIA NÁJDETE V SAMOSTATNEJ SEKCII

Prijatí študenti na LS 2022

6. ročník

Hurtoňová Alexandra

Knezovičová Alexandra

Macko Adam

Mikešová Hermína

Zubová Ľubica Stanislava

Šobáňová Michaela

 5. ročník

Daněková Andrea

Držíková Verena

Grenčíková Zuzana

Hozová Barbora

Kostolanská Silvia

 4. ročník

Hóz Martin

Demčák Jakub

Priečková Linda

 

KONCEPCIA PÔSOBENIA

V architektúre vnímame  jej hlbší zmysel, mnohovýznamovosť, koncept.  Hľadáme nové línie a vyžadujeme od študentov, aby premýšľali o tom čo navrhujú, akú koncepciu, filozofiu pri tvorbe používajú. Upozorňujeme ich, že  predkladaný „návod“ je len jedna z ciest, avšak pravdivá a skutočná, prostredníctvom ktorej možno tvoriť dobrú a autorskú architektúru.

Študentov vedieme k tomu, aby sa v rámci architektonického návrhu prepracovali od urbanistickej koncepcie až k architektonickému detailu. Výsledkom môže byť odvážne a netradičné riešenie modernej architektúry, od urbanizmu až po malé stavby. 

Cieľom je ich tiež naučiť tímovej práci, ktorá je pre profesiu architekta neoddeliteľnou súčasťou. Význam kladieme aj spolupráci s odborníkmi vďaka rôznym prednáškam a diskusiám. 

Zadania práce vychádzajú zo skutočných problémov života v reálnom prostredí s dôrazom na integráciu urbanistických, architektonických, estetických, psychologických a sociálnych hľadísk, pričom sa snažíme zachovať slobodu voľby prístupu, odpovedajúcu individualite študenta. 

 

METODIKA 

Výučba prebieha ako vertikálny ateliér so študentmi viacerých ročníkov súčasne.  Ateliér je vedený spolu s asistentmi , doktorandmi a s prizvanými odborníkmi z praxe. 

Študenti začínajú projekt realizovať na základe vstupných analýz lokality, ktorým podkladom je úvodný workshop. Najskôr tvoria pracovné priestorové modely v malej mierke, čím prezentujú svoje základné koncepty, ktoré majú vychádzať z prostredia, z funkcie danej stavby a z ich autorského myslenia.

Komunikácia je vedená  ako aktívny dialóg. Taktiež prebieha prostredníctvom blogu, workshopov, kritík, exkurzií a  besied o téme aj s odborníkmi z iných dotknutých oblastí, nielen architektúry.

Ateliér má hlavnú tému, z ktorej sa podľa náročnosti odvodia konkrétne zadania pre jednotlivé ročníky štúdia. Študenti majú aj možnosť skupinovej práce hlavne v úvodnej fáze navrhovania.  Na záver sú obhajoby pre zobrazenie celkového riešenia spolu s diskusiou s prizvanými odborníkmi na danú tému a možnosť publikovania na verejnom fóre.