Prejsť na obsah
Ateliér Žitňanský /Šimkovič

HLAVNÁ TÉMA ATELIÉRU

 

P A L M A

   Hlavnou témou je obnova areálu bývalého priemyselného podniku na výrobu Palma (výroba jedlých rastlinných tukov a olejov od  roku 1920, celkovo 60 337 m2) na Račianskej ulici 76 v Bratislave. Téma sa môže spracovávať 1 alebo aj 2 semestre (celý akademický rok), individuálne (jednotlivé objekty - rekonštrukcie alebo novostavby) alebo v skupinách (urbanistické riešenie). Je určená pre študentov 4, 5 a 6 ročníka, ktorí môžu pracovať v rôznych kombináciách podľa záujmu. Predpokladá sa spracovanie urbanistického návrhu v zimnom semestri  (aj v alternatívach), z ktorého sa potom rozpracujú v letnom semestri podrobnejšie ťažiskové objekty, prípadne ich iné prepojenie. Spracovanie sa chápe nielen ako úplne reálne zadanie, ale aj ako voľnejší akademický návrh v rôznych alternatívach s experimentálnym overovaním rôznych možných prístupov – ako lokalita s vlastnou identitou. Návrh bude priebežne konzultovaný s investorom areálu - CORWIN Bratislava a inými prizývanými konzultantami ateliéru. Corwin pri riešení lokality úzko spolupracuje s ateliérom Gehl Architects, Kodaň.

   Pri vypracovaní urbanistického návrhu areálu Palma sa bude vychádzať z už spracovaných podkladov na severnú časť areálu (spracovaný zámer EIA a žiadosť o záväzné stanovisko podaná na magistrát) predstavujúcich cca. 20 000 m2 a so študentským  návrhom na zvyšných 40 000 m2 na túto časť nadviazať. V areáli sa budú rozsiahle časti asanovať a nahrádzať novostavbami s rôznou funkciou, ale  nachádza sa tu aj viac industriálnych objektov, ktoré by sa  mohli využiť na samostatné zadanie rekonštrukcie bývalých priemyselných objektov, napríklad budova sila, zámočníckej dielne, lisovne alebo pekárenského mlynu. Viac informácii a podkladov bude poskytnutých neskôr pri plánovanej návšteve lokality s vysvetlením.

 

Bude prebiehať  kontinuálna spolupráca s mladými externými spolupracovníkmi

  • Ing. arch. O. Kurek, PhD. ateliér WHAT      http://what.sk
  • Ing. arch. P. Lényi, ateliér 2021 architekti,    MIB     http://www.2021.sk/
  • Ing. arch. Mgr. art. Liana Rosinová, PhD. pre teoretické otázky, predpoklad úvahy o minimalizme, postdigitálnej architektúre a pod.
  • Ing. arch. A. Olah, GRAU architects   https://grau.sk/  

TÉMY PRE 4. ROČNÍK

1. Design Hotel 5+ Piešťany Banka s kompletným sociálnym + technickým zázemím a vybavením pre celoročnú samostatnú prevádzku.  Kapacita hotela – 20 apartmánov situovaných v hlavnom objekte. Zázemie hotela – bazén s terasou + active zone.  Architektúru objektu navrhnúť s ohľadom na špecifické prostredie lesoparku s dôrazom na výhľad na Kúpeľný ostrov

2. Kultúrny objekt v areáli bývalého podniku Palma na Račianskej ulici – novostavba alebo rekonštrukcia existujúceho výrobného objektu. Existuje viac industriálnych objektov, ktoré by sa mohli využiť na samostatné zadanie rekonštrukcie bývalých priemyselných objektov, napríklad budova sila, zámočníckej dielne, lisovne alebo pekárenského mlynu.

TÉMY PRE 5. A 6. ROČNÍK

  • Areál býv. podniku Palma – buď ako urbanizmus (popísané vyššie) alebo jednotlivé význačné objekty
  • Aktuálne architektonické súťaže (domáce i zahraničné) podľa vzájomnej dohody
  • Nájomné bývanie Bratislava – výber z pripravovaných lokalít preverenie vybratých lokalít podľa urbanistickej štúdie Metropolitného inštitútu