Prejsť na obsah
Ateliér Sopirová /Bašová

MESTO - RIEKA - KRAJINA

Virtuálny prieskum ZS 2020/2021

https://classroom.google.com/c/MTY3MzY4Nzc2MzM0/a/MjQ3NzIyMzU2ODE5/submissions/by-status/and-sort-name/done

Postre 2020-21 ZS 

VAT Obhajoby AT 2020-21

 

Kreatívny ateliér orientovaný na efektívnu, humánnu a udržateľnú urbanisticko-architektonickú tvorbu v mestskom a vidieckom  priestore, s dôrazom na význam krajinného kontextu pre tvorbu prostredia.

 

Témy ateliéru pre letný semester 2020/2021 

  1. stupeň bc. štúdia:  4. ročník - Bakalárska práca (U,A)

  2. stupeň Ing. štúdia: 1. ročník - Ateliér architektonická tvorba 2_AT2_A, 2_AT2_U

                                        2. ročník - Diplomová práca

  Prihlasovanie do vertikálneho ateliéru cez AIS a na mail sopirová@fa.stuba.sk

  Prihlásení študenti: 

  1. stupeň - bc.:    Monika Zvercová, Ján Frivaldský

  2. stupeň - 1.r.:    bc. Bronislava Kajanová, bc. Zuzana Šišková, Ing. Martina Šverhová, bc. Mária Vávrová,

                                bc. Monika Zacková, bc. Jesica Žovinová

                  - dipl.:    bc. Ivona Kožehubová, bc. Dáša Vafinová

  Aktuálne v letnom semestri 2020/21 máme 4 voľné miesta.         

  Témy pre bakalársku prácu (A, U) 

  Hraničiarska ul. Čunovo – prestavba verejného priestoru

  (študent si môže vybrať tému riešenia verejného priestoru aj z ateliérovej tvorby ZS)

  Mestská časť Bratislava Čunovo sa neustále rozrastá, napriek tomu nemá vybudovaný verejný priestor. Centrálne územie je v súčasnosti tvorené líniou dvoch jednosmerných ulíc, so stredovým zeleným pásom.

  Cieľom riešenia bc. práce bude navrhnúť zaujímavý kultúrno-spoločenský, zhromažďovací a oddychový verejný priestor, ktorý bude vychádzať z "génia loci" vidieckej lokality. Návrh atraktívnych ťažiskových uzlov na líniovej kompozičnej osi, si vyžiada veľa kreatívnych nápadov. Tieto budú zamerané na využite potenciálu lokality, dotvorenie funkčnosti a vitality územia pre komunitné stretávanie sa obyvateľov v polohe pred Miestnym úradom, kostolom, kaštieľom a citlivé previazanie verejného priestoru s okolitou obytnou zástavbou. Súčasťou riešenia bude aj návrh reorganizácie dopravy, zelene a prvkov drobnej architektúry, ktoré oživia verejný priestor a umocnia atmosféru vidieckeho prostredia.

   

  Témy pre architektonickú tvorbu (A, U)

  V inžinierskom štúdiu je ateliér otvorený tak pre študentom študijného programu architektúry ako aj študijného programu urbanizmus.

  Zadania ateliéru budú vychádzať z urbanistického návrhu riešeného v zimnom semestri, z ktorého si študent vyberie architektonické zadanie pre letný semester. Študent tak bude nadväzovať na urbanistickú koncepciu územia a plynule prejde do návrhu stavby.

  Odporúčané témy: Cyklopoint pri Dunajskej hrádzi, Prístav a lodenica pri Dunaji, Múzeum dunajskej prírody, Edukačné centrum, Materská škôlka, Športovo-rekreačný areál...

   

  Témy pre diplomovú prácu (U)

  Bratislava „Južné mesto“ - dunajská rozvojová os

  Rozvoj mesta Bratislavy narastá južným a juhozápadným smerom a prekračuje hranice štátu. Predmetom riešenia diplomovej práce bude návrh urbanistickej koncepcie južného mesta na rozvojovej osi Bratislavy, s dôrazom na urbánno - prírodný charakter územia. Atraktivita územia je umocnená blízkosťou prírodných prvkov „Bažantnice“ a Lužných lesov, Dunajskej hrádze a obnovených ramien Dunaja.

  Potenciál územia sa využije pre rozvoj bývania, občianskej vybavenosti, vrátane administratívy, sociálnych a zdravotníckych zariadení, podnikateľských aktivít, výstavných priestorov, športu...

  Bratislava „Záhorská Bystrica“ - intenzifikácia prímestskej vidieckej štruktúry

  Nosnou témou riešenia diplomovej práce je rozvoj a integrácia urbánnej a vidiecko – krajinnej štruktúry v dotyku s Bratislavou, Mariankou, Malými Karpatmi a krajinno – poľnohospodárskym zázemím okolia mestskej časti Záhorská Bystrica. Citlivé nadviazanie novej obytnej a vybavenostnej štruktúry na pôvodnú zástavbu, charakter vidieckeho rodinného bývania s rozvojom ekologických štruktúr hospodárenia.

  Téma bude riešená v spolupráci s mestskou časťou Bratislava Záhorská Bystrica.

   

  Práca a úspechy študentov VAT v akad. roku 2019/2020

  Nominácia na cenu prof. Lacku 2019/20 o najlepšiu diplomovú prácu:

              Bratislava Zimný prístav, študent David Repiský

  Cena doc. Kodoňa 2019/2020 o najlepšiu krajinársku prácu:

              Bratislava Čunovo „Danubia park“, študentka Dominika Svobodová

  Odmena doc. Kodoňa 2019/2020 o najlepšiu krajinársku prácu:

              Bratislava „Južné mesto“, študenti Ivona Kožehubová, Mário Pavlík