Prejsť na obsah
Ateliér Vodrážka

Tím Ateliéru Vodrážka v ZS 2020/2021


4. ročník / Ateliér navrhovania VII (modul M 5) (1_AN7M5_AU)

 1. Gerátová Ľudmila
 2. Koncsolová Kristína
 3. Lačná Andrea

5. ročník Ateliér I - urbanistická tvorba (2_AT1_AU)

 1. Haladejová Patrícia, Bc.
 2. Hubináková Simona, Bc.
 3. Jaššová Veronika, Bc.
 4. Senderáková Lucia, Bc.

6. ročník Ateliér III (2_AT3_A)

 1. Bisová Nikola, Bc.
 2. Danková Nikola, Bc.
 3. Dolníková Adriana, Bc.
 4. Kleiman Marián, Bc.
 5. Mikátová Dominika, Bc.


ATELIÉR VODRÁŽKA si kladie za cieľ:

 • vytvoriť interaktívny dialóg pedagóg ↔ študent
 • rozvíjať tvorivé schopnosti študentov, zamerané na architektonickú a urbanistickú tvorbu  so špecializáciou na obnovu pamiatok a novú tvorbu v historickom prostredí
 • podporiť študentov pri kreovaní vlastných architektonických vízií, ktoré budú postavené na dôkladnom poznaní riešenej lokality, jej historického kontextu, identifikácii a zohľadnení pamiatkových hodnôt, ale aj súčasných požiadaviek modernej architektonickej a urbanistickej tvorby
 • viesť budúcich architektov k samostatnej tvorivej práci a kritickému mysleniu, pomôcť im zorientovať sa pri výbere dôležitých podkladov, či už ide o archívne zdroje, terénny výskum, možnosti technicko-konštrukčného riešenia, architektonických, teoretických a ideových inšpirácií, a následné kritické zhodnotenie ich aplikovateľnosti v procese tvorby
 • budovať vnímavosť a rešpekt voči prítomným pamiatkovým, kultúrnym a i. hodnotám, ako aj citlivosť k potrebám konkrétneho územia s prihliadnutím na udržateľnosti architektonickej tvorby
 • aplikovať v rámci obnovy pamiatok vhodné metódy
 • orientácia na aktuálne problémy a zadania architektonickej praxe
 • zdôrazniť interdisciplinárny rozmer obnovy pamiatok (konzultácie s odborníkmi z oblasti umenovedy, histórie architektúry, urbanizmu, krajinnej architektúry, archeológie, sociálnej geografie a špecialistov z iných príbuzných vedných odborov a profesií, potrebných pri výkone projekčnej činnosti  architekta)